Veicina jauniešu interesi par muzejiem

02.10.2012

Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola no 2009. līdz 2011. gadam kopā ar četru Eiropas Savienības dalībvalstu skolām īstenoja daudzpusējās partnerības projektu „Muzeji – izglītība un moderna sabiedrība”. Šī bija skolas pirmā pieredze ES Mūžizglītības programmas „Comenius” apakšprogrammas projektā.

Projekta koordinatore INETA VĪKSNA stāsta:

Iespēja apliecināt savas skolas kvalitāti

Nolēmām iesaistīties „Comenius” programmā, lai skolēni un pedagogi gūtu papildu motivāciju mācību procesā, jo dalība šādos projektos sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi. Līdz šim „Comenius” projektus aktīvāk ir īstenojušas parastās vidusskolas, tādēļ vēlējāmies apliecināt sabiedrībai, ka arī vakara (maiņu) skolas ir vērā ņemamas un spēj sevi labi parādīt.

Projekta mērķis bija radīt skolēnos vēsturisko un kulturālo apziņu, apzināt un izprast internacionālās un starpkultūru kopējās un atšķirīgās iezīmes Eiropas valstīs. Šis ir izaicinājums arī skolotājiem, jo viņiem ir jāatrod veidi, kā sasniegt izvirzītos mērķus, padarot mācīšanos interesantāku un efektīvāku. Mūsdienu muzeju piedāvājums ir daudzveidīgs un interesants, bet daudzi par to nezina, jo nav informēti. Muzeji var daudz palīdzēt jauniešu izglītošanā, tāpēc izvirzītais mērķis ir paplašināt jauniešu redzesloku, radīt viņiem iespējas apmeklēt muzejus, lai viņi rastu interesi par muzejiem, to piedāvājumu, vēlētos iesaistīt arī savus vienaudžus, piedaloties dažādu aktivitāšu veidošanā un organizēšanā.

Partnerus atrod eTwinning

Projekta ideju ierosināja koordinējošais partneris no Grieķijas, ar kuru mēs nodibinājām kontaktu caur eTwinning programmas datu bāzi. Kopā ar pārējiem partneriem iesaistījāmies idejas papildināšanā un pieteikuma veidošanā ar e-pasta un Skype starpniecību.

Projektā piedalās labākie

Projekta aktivitātēs iesaistījās gan pedagogi, gan skolēni. Dalībnieku atlasi ietekmēja vairāki faktori. Vakara (maiņu) vidusskolās mācās arī strādājoši pieaugušie cilvēki, bet „Comenius” noteikumi nepieļauj viņu dalību šajā programmā. Projektā nepiedalījās arī 12. klases skolēni, jo viņiem bija jāgatavojas noslēguma eksāmeniem. Turklāt viņiem būtu iespēja piedalīties projektā tikai vienu gadu. Tādēļ projektā iesaistījām 8. – 11. klašu skolēnus.

Svarīgs atlases kritērijs bija audzēkņa sekmes. Konkurss par iespēju piedalīties projektā notika trijās kārtās – pirmajai izvirzīja visus skolēnus, kuru vidējā atzīme ir augstāka par septiņām ballēm un pusgada vērtējumos nav atzīmes 4 un zemākas. Otrajai konkursa kārtai izvirzīja 47 labākos skolēnus, kuri piedalījās pirmajā projekta sapulcē. 18 no viņiem turpināja dalību projektā. Projektā piedalījās seši skolotāji, bet viesu uzņemšanas laikā dažādās aktivitātēs bija iesaistīts teju viss pedagogu kolektīvs.

Skolēni iepazīst muzejus

Projekta dalībnieki vienojās, ka projekta ietvaros notiks sadarbība ar diviem muzejiem - Saules muzeju, kas ir viens no jaunākajiem Latvijas muzejiem,  un tradīcijām bagāto Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Skolēni devās uz abiem muzejiem, runāja ar darbiniekiem, rīkoja seminārus, piedalījās muzeju rīkotajos pasākumos, piemēram, Jāņu svinību organizēšanā Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Projekta dalībnieki arī veica anketēšanu savā skolā, lai noskaidrotu jauniešu zināšanas par muzejiem. Skolā bija izveidots „Comenius” stends, kurā ikviens varēja apskatīties fotogrāfijas un izlasīt būtiskāko informāciju par projektu.

Partneru tikšanās klātienē

Pirmā iepazīšanās vīzīte klātienē risinājās 2009. gada novembrī Grieķijā, kurā satikās tikai pedagogi. Viņi bija sagatavojuši prezentācijas par savu valsti un tās izglītības sistēmu, kā arī par savu skolu. Lai gan projekta struktūra lielos vilcienos jau bija sagatavota, rakstot projekta pieteikumu, vēlreiz kopīgi apspriedām iecerētā projekta ideju un izveidojām konkrētāku darbības plānu.

Tikšanās notika Trikalas pilsētā, kur ir aptuveni 65 000 iedzīvotāju. Iepazināmies arī ar sadarbības partnera - 2nd EPAL of Trikala skolas kolektīvu un tās infrastruktūru. Grieķu kolēģi bija sagatavojuši projekta tēmai atbilstošu kultūras programmu, kas paredzēja vairāku muzeju apmeklējumu. Iepazināmies arī ar pilsētu, tās apkārtni, devāmies uz klosteriem Meteorā, kur bija iespēja redzēt, kā tiek veidotas svētbildes.

Projektā piedalās arī speciālā skola

2010. gada martā projekta dalībnieki tikās Anglijā. Braucienā no Latvijas piedalījās 4 skolēni un ? skolotāji. Gatavojoties šai vizītei, mūsu skolā notika atlase braucienam, kur jauniešiem bija jāizstrādā prezentācija par kādu no muzejiem, jāparāda savas angļu valodas zināšanas un jāpiedāvā idejas. Savukārt skolotāji gatavoja metodisko materiālu uzmetumus, kurus papildināja un pieslīpēja vizītes laikā notikušajās darba sanāksmēs.

Mūsu skola bija vienīgā vispārizglītojošā skola šajā projektā. Pārējo dalībvalstu skolās paralēli notiek arī arodapmācība. Savukārt Angliju pārstāvēja Londonas Shooteres Hill Post 16 Campus speciālā skola bērniem ar īpašām vajadzībām, tādēļ audzēkņi nevarēja doties ārzemju braucienos. Šajā skolā mācību darbs būtiski atšķiras no pārējām projektā iesaistītajām skolām. Uzdevumi skolēniem ir krietni vieglāki. Tomēr skolotājiem bija noderīgi un interesanti iepazīties ar savi kolēģu darbu. Viņu pieredze un mācību metodes var noderēt arī parastajās skolās.

Partneri viesojas Latvijā

Trešā tikšanās notika Latvijā 2010. gada oktobrī, kuras laikā mūsu skolā viesojās „Comenius” projekta dalībnieki no Grieķijas, Itālijas, Vācijas un Anglijas. Šīs valstis pārstāvēja gan skolotāji, gan skolēni. Mūsu skolotāji bija sagatavojuši īpaši interesantu programmu, lai projekta dalībniekiem parādītu Latvijas interesantākās vietas. Vizītes organizēšanā aktīvi piedalījās arī skolēni.      

Sešu dienu laikā, projekta skolotāji un skolēni iepazinās ar mūsu skolu, pavadīja te veselu dienu skatoties skolotāju sagatavoto prezentāciju, spēlējot spēles, kā arī piedalījās citās aktivitātēs.

Ārzemju viesi apmeklēja Vecrīgas nozīmīgākos objektus. Mūsu skolēniem bija laba iespēja iejusties gidu lomā un praksē pielietot savas svešvalodu zināšanas. Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā skolēni un viņu pedagogi mācījās latviešu tautas dejas un rotaļas. Mūsu skolas ansamblis sniedza koncertu baznīcā. Savukārt Saules muzejā skolēni darbojās praktiski, apzīmējot ģipša saulītes. Viesiem bija iespēja izbaudīt Siguldas brīnumaino dabu un novērtēt latviešu tradicionālo virtuvi vakariņojot „Lido” restorānā. Kā īpašu pārsteigumu viesiem sagādājām iespēju apmeklēt operas izrādi Latvijas Nacionālajā operā.

Tikšanās Vācijā

2011. gada 2. - 7. februārī Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas „Comenius” projekta komanda 6 skolotāju un 5 skolēnu sastāvā devās uz Vāciju - Diseldorfu, kur notika ceturtā tikšanās. Skolotāju darba grupas iepazīstināja klātienē ar to, cik daudz jau ir paveikts, un precizēja, kas vēl ir jāizdara pirms gala produkta izveides, kas būs metodiskais materiāls skolotājiem un skolēniem un arī DVD.

Kamēr skolotāji rosījās savās darba grupās, skolēniem bija iespēja iepazīties ar stundu norisi Berufskolleg Bachstrasse skolā. Pēc tam devāmies uz Museum Folkwang, kur bija lieliska iespēja apskatīt Van Goga, Renuāra un citu slavenu mākslinieku darbus klātienē. Vācu partneri bija arī sarīkojuši lielisku ekskursiju uz Ķelni, kur bija iespēja aplūkot vienu no lielākajām katedrālēm Eiropā - Ķelnes katedrāli.

Noslēguma pasākums gūst plašu rezonansi

Nākamā tikšanās reizē 2011. gada maijā Itālijas pilsētas Grotaminarda skolā Istituto D'Istruzione Superiore Grottaminarda risinājās projekta noslēguma pasākums. Tajā dalībnieki prezentēja projekta rezultātus un piedalījās svinīgajā pasākumā. Ar projekta dalībniekiem tikās pašvaldības pārstāvji. Par projektu noslēguma pasākumu informēja vietējie plašsaziņas līdzekļi. Viens no „Comenius” nosacījumiem bija nodrošināt projekta publicitāti, lai informētu plašu auditoriju par sasniegtajiem rezultātiem. Tādēļ arī mēs sagatavojām publikācijas laikrakstam „Izglītība un Kultūra”, portālam e-skola.lv un izveidojām projekta sadaļu skolas mājas lapā.

Projekta pieredze pieejama ikvienam skolotājam

Projekta gala produkts ir metodiskā grāmata, kurā apkopota projekta gaitā izveidotās prezentācijas, darba lapas un citi materiāli, kas var palīdzēt skolotājiem, pielietojot mācību procesā muzejos pieejamos resursus. Ar šo materiālu var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūrā un mūsu skolas bibliotēkā. Metodiskā grāmatas eksemplārus nosūtījām arī muzejiem, kas piedalījās projektā. Elektronisko versiju var lejupielādēt no „Comenius” projektu datubāzes. Informācija par šo projektu ievietota arī mūsu sadarbības partneru – muzeju - mājas lapās.
Projekta noslēgumā Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā rīkojām projektam veltītu konferenci, kuras mērķis bija informēt skolēnus, vecākus, muzeju pārstāvjus un plašāku sabiedrību par iespējām, kādas sniedz dalība šādos projektos, kā arī pastāstīt par projektā paveikto.

2010. gada rudenī piedalījos konferencē „Bez izaicinājuma”, kurā pulcējās visas Latvijas muzeju pārstāvji. Tās dalībniekiem stāstīju par mūsu projektu un sadarbības iespējām starp skolām un muzejiem.

Atziņas

„Šādi projekti ļauj iepazīt citas Eiropas valstis, to kultūru, vēsturi, tradīcijas un izglītības sistēmu”, atzīst Ineta Vīksna. „Vienlaikus mēs prezentējam arī savu valsti, jo daudzi ārzemju partneri pirmo reizi viesojās Latvijā un guva pirmo iespaidu. Tādēļ viesu uzņemšanai ir jāgatavojas nopietni.

Skolēniem dalība šādos projektos ir iespēja paplašināt redzesloku un gūt dažādu pieredzi, sākot ar saskarsmi un beidzot ar pašu ideju ģenerēšanu un īstenošanu.
Šī bija lieliska pieredze pašiem skolotājiem un administrācijai sadarbības veidošanā ar ārvalstu skolām.

Lai varētu piedalīties projektā, bez svešvalodu zināšanām neiztikt. Novērojām, ka to valstu pārstāvjiem, kuri nepietiekamā līmenī zināja angļu valodu, bija grūtības iejusties un iegūt interesējošo informāciju. Labi, ja cilvēks zina ne tikai angļu valodu. Arī pats projekts veicina valodu apguvi, jo valodas prasmes skolēniem un arī skolotājiem uzlabojās fantastiskā ātrumā.

Tā, kā pārējā projektā iesaistītās skolas ir ar profesionālu ievirzi, jāatzīst, ka mūsu kolēģiem ir vieglāk motivēt jauniešus mācībām, jo viņi var darboties praktiski un pēc mācībām arī piedalīties interešu izglītības pulciņu nodarbībās. Mums strādājošus cilvēkus iesaistīt interešu nodarbībās un citās ārpusstundu aktivitātēs ir daudz grūtāk.

Šis bija mūsu pirmais „Comenius” projekts, tādēļ bija jāapgūst budžeta veidošanas un atskaišu rakstīšanas nianses. Lai varētu iekļauties atvēlētā finansējuma rāmjos, ceļošanas izvēlējāmies zemo cenu aviolīnijas. Līdz šim nebiju saskārusies ar darbu, kas saistīts ar finanšu dokumentiem, tādēļ lūdzu palīdzību un paldies par to, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta darbiniecēm, kā arī pretimnākoši bija Rīgas domes finanšu departamenta darbinieki.

Pozitīvā pieredze ļauj domāt par jaunu projektu īstenošanu. Esam iecerējuši iesaistīties „Comenius” projektā, kas veltīts ekoloģijai un veselīgam uzturam.”