Ceļā uz ECTS Atzinības zīmi

29.12.2014

Banku augstskola ir vienīgā augstākās izglītības mācību iestāde Latvijā, kas saņēmusiEiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūras visaugstāko ECTS Atzinības zīmi periodam no 2013. līdz 2016. gadam. Tā pierāda, ka Banku augstskola nodrošina izcilību Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmā.

Stāsta Banku augstskolas projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos Sandra Kraže:

“Primāri ir ievērot Latvijas likumdošanu un precīzi darboties Latvijas augstākās izglītības kredītpunktu sistēmā. Taču, ja gribam darboties Eiropas mērogā, realizējot uz studiju rezultātiem orientētas programmas un demonstrējot studiju procesa caurspīdīgumu, tad jābūt vienotai valūtai, kuru saprot visās Eiropas valstīs, un šī valūta ir ECTS kredītpunkti.

Pēc augstākās izglītības likuma mums visās studiju programmās ir jāatspoguļo Eiropas studiju kredītpunkti. ECTS ir šo kredītpunktu pārneses sistēma, lai studiju process būtu salīdzināms vienā valstī ar citu valstu studiju programmām, tā veicinot arī studējošo mobilitāti. ECTS nosaka, ka ir konkrēts kredītpunktu skaits, kas studentam mācību programmā ir jāapgūst. Noteikts kredītpunktu skaits tiek piešķirts par paveikto arī konkrētā studiju kursā, ņemot vērā darba apjomu: lekcijas, seminārus, izpildāmos patstāvīgos darbus, realizējamos projektus. Tas nodrošina to, ka studentam jau laikus ir zināms darba apjoms, kas konkrētā mācību kursa ietvaros jāpaveic. To definē kā studiju procesa caurspīdīgumu, jo studentam un katram interesentam, pētot studiju programmas saturu, ir ieraugāmi un vērtējami katrā kursā sasniedzamie rezultāti.

Ideja par to, ka Banku augstskola pretendēs uz ECTS Atzinības zīmi, tika pausta jau 2011. gadā. Projekta priekšizpētes darbi norisinājās 2013. gadā, paveicot vislielāko darba apjomu un sasniedzot iecerēto rezultātu. Lielākais izaicinājums bija pārskatīt un sakārtot ikvienu jau esošo studiju programmu, lai katrā no tām būtu precīzi formulēti sasniedzamie kursa rezultāti, lai katram interesentam ir pieejami precīzi studiju kursu apraksti. Veidojām arī studiju kursa diagrammas, lai varētu vērtēt, kā pa semestriem precīzāk un kvalitatīvāk dalīt apgūstamo saturu. Programmu direktori attīstīja satura konceptu, runājot ar Banku augstskolas sadarbības partneriem - vairākām augstākās izglītības iestādēm Eiropas Savienībā, salīdzināja pieejamo informāciju un labos prakses piemērus, diskutēja par studentu un docētāju mobilitātes iespēju, analizēja Latvijas un Eiropas valstu darba tirgus prasības.

Rūpīgi tika analizētas un pārskatītas 14 studiju programmas, kas ir apjomīgs darbs, to iespējams paveikt, darbojoties komandā. Tiešais darba rezultāts ir izveidotais studiju katalogs, kas pieejams e-vidē katram Banku augstskolas interneta mājaslapas apmeklētājam, latviešu un angļu valodā. Pastarpinātais praktiskais ieguvums ir pieaugošais mobilitāšu skaits. Ne tikai Banku augstskolas studenti, docētāji dodas pieredzes apmaiņā un mācībās uz ārvalstīm sadarbības augstskolās, bet ievērojami audzis iebraucošo studentu skaits. Augstskola ir plašāk atpazīstama starptautiskajā vidē. Par paveikto varam teikt, ka ceļš līdz ECTS Label ir darbietilpīgs, bet tas noteikti ir darbs, kas atmaksājas.”


Projekta produkts - studiju katalogs

ECTS kataloga izveide bija viens no galvenajiem instrumentiem, kā pārskatīt augstskolas studiju programmas, veikt studiju satura padziļinātu analīzi un auditu, kā arī pārliecināties cik pareizi Banku augstskolā lieto ECTS pārneses sistēmu.

Studiju kursu katalogs ietver vispārējo informāciju par augstskolu un visām vietējām un starptautiskajām studiju programmām. Katalogā pieejamas arī ziņas par ārpusstudiju aktivitātēm. Lai saņemtu Atzinības zīmi, studiju kursu katalogam ar daudzpusīgu un kvalitatīvi sagatavotu informāciju jābūt ievietotam mājaslapā.

“Veicot katras programmas auditu, mēs mainījām savu uztveri. Proti, neakcentējām, ka mums ir pasniedzējs ar savu zināšanu bāzi, kurš vēlas šādu kursu pasniegt, bet gan definējām, ka ir studiju programma, kura sniegs konkrētu kvalitatīvu rezultātu. Tikai pēc tam meklējam un uzrunājam mācībspēkus, kas vislabāk spēj šo programmas saturu piepildīt. Izveidotais katalogs kalpo arī absolventiem - tā ir iespēja vērtēt augstskolas izaugsmi un izpētīt maģistratūras un doktorantūras studiju iespējas,” atklāja Sandra Kraže.

 

Pieaug mobilitāšu skaits

ECTS ir stabilitātes un potenciālās izaugsmes rādītājs sadarbības partneriem, kas liecina par augstskolas studiju satura kvalitāti un nodrošina studentu piesaisti ne tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm. Pieaug Banku augstskolas sadarbības partneru skaits, regulāri notiek mobilitātes studentu un docētāju vidē.

“Iebraucošo studentu šajā mācību gada laikā ir vairāk nekā aizbraucošo. Ierasti viena mācību gada laikā uzņēmām 40 ārvalstu studentus, tagad interese par Banku augstskolu būtiski mainījusies. Tikai rudens semestrī vien pie mums mācās 40 ārvalstu studenti, ir daudz jaunu pieteikumu. Vairākums studentu nāk no Vācijas augstskolām, Nīderlandes, Beļģijas, kur arī realizē studiju programmas angļu valodā.

Attīstām mācību programmas, lielāku skaitu kursu nodrošinot angļu valodā, un piedāvājam iebraucošajiem studentiem mācīties vienā programmā ar patstāvīgajiem augstskolas studentiem. Tā sekmējot iebraucošo un mūsu jauniešu sadarbību mācību laikā un aktivitātēs ārpus tā. ECTS Atzinības zīme mums ir piešķirta līdz 2016. gadam, ja būs iespēja šādam vai saturā citādam Eiropas Komisijas atzinumam pieteikties turpmāk, tad šo iespēju Banku augstskola noteikti izmantos.”