Vēlme būt radošiem un stipriem

30.12.2014

Alberta koledža iespēju pieteikties hartai izmantojusi jau atkārtoti, šoreiz ieklausoties arī Eiropas Komisija aicinājumā Eiropas augstākās izglītības iestādes pieteikties Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), kas sniegs iespēju augstākās izglītības iestādēm piedalīties Eiropas Savienības rīcības programmas izglītībā no 2014. līdz 2020. gadam aktivitātēs.

Augstākās izglītības harta palīdz attīstīt starptautisku sadarbību. Tas ir būtiski, jo arvien plašāk un biežāk nākas organizēt mobilitātes studentiem, docētājiem, personālam. Tā ir iespēja iegūt un izmantot papildus finansējumu,” tā darbošanos to Eiropas augstākās izglītības iestāžu saimē, kas pieteikušās un saņēmušas apstiprinājumu Augstākās izglītības hartai, raksturoja Alberta koledžas direktore  Oksana Lentjušenkova.

“Alberta koledža piedāvā apgūt kvalitatīvu, mūsdienīgu un darba tirgū konkurētspējīgu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību dažādās studiju programmās. Esam izveidojuši pāris jaunas studiju programmas - “Tiesību zinātnes” un “Datorspēļu izstrāde un attīstība”. Tāpat Alberta koledžā pasniedz jau studentu vidū populāras mācību programmas, kādas koledžas tipa augstskolās Latvijā piedāvājam tikai mēs - “Mārketings un tā inovācijas” un “Izklaides industrijas vadība un producēšana”. Mācību iespējas nosaucu tamdēļ, ka, izmantojot ECHE iespējas, mēs varam intensīvi organizēt mūsu studentu mobilitātes uz ārvalstīm - mācībām un praksi. Atšķirībā no daudzām augstākās izglītības iestādēm, pie mums studenti, iegūstot starptautiski atzītu diplomu par pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, mācās īsāku laiku. Mācības koledžā mobilitātes ārvalstīs nereti jārealizē 2 vai 2,5 gadu laikā. Parakstot ECHE, augstākās izglītības iestāde apliecina, ka piedalīsies augstākās izglītības modernizācijas un internacionalizācijas plāna īstenošanā. Tajā definēti vairāki uzdevumi, bet tas, ko par savu galveno veikumu līdz šim uzskatām mēs, ir ne tikai studentu un mācībspēku mobilitāšu organizēšana uz ārvalstīm, bet arī intensīvu, divu nedēļu ilgu mācību programmu organizēšana Alberta koledžā,” vērtēja O. Lentjušenkova.

 

Ārvalstu partneri intensīvā apmācībā

Erasmus ietvaros Alberta koledža nodrošina pārsvarā studentu izejošās mobilitātes, bet ārvalstu studentu mobilitātes ir retas. Alberta koledžā uzsver, ka mācību programmas, kuras varētu piedāvāt ārvalstu studentiem, vēl jāpilnveido. Tas ir viens no iemesliem, kā dēļ tiek meklētas alternatīvas. Otrs iemesls, kas nosaka mobilitāšu ierobežojumus, ir tas, ka koledžas tipa augstskolas Latvijā, Eiropā un pasaulē atšķiras. Vienu izglītības iespējas un mācību sistēma ir pielīdzināma vidusskolas līmenim, citviet koledžās iegūst augstāko izglītību un bakalaura grādu. Alberta koledžu absolvējot, studenti iegūst starptautiski atzītu diplomu par iegūtu 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Koledžas vadība nenoliedz, ka augstskolas darbs, mācību programmas un to saturs tiek dažādots, ievērojot arī ECHE nosacījumus par augstākās izglītības nozīmības stiprināšanu. Tiek rūpīgi sagatavoti projekti un programmas, kuras sekmēs vēl kādu no ECHE nosacījumiem, proti, ar mobilitāšu un starptautiskas sadarbības palīdzību celt augstākās izglītības kvalitāti.

“Pagaidām gatavojamies ienākošajām mobilitātēm. Izejam rūpīgu sagatavošanās procesu, meklējam inovatīvu pieeju ienākošo mobilitāšu saturam. Taču esam vienīgā koledža Latvijā, kas divreiz piedāvājusi internacionālu intensīvo apmācību programmu. Šajā projektā ir jāpiedalās trīs valstu partneriem. Pie mums brauca sadarbības partneri no augstskolām Igaunijā un Lietuvā. Satikās pasniedzēji, studenti un mācījās atbilstoši tai programmai, kuru intensīvajai apmācībai bijām izstrādājuši. Intensīvā programma ir domāta nevis sevis reklamēšanai, bet reālām mācībām. Katru dienu tiek piedāvāta cita tēma, kur kopīgi jāstrādā pie kāda projekta, jāraksta tā plāns. Pirmajā intensīvajā apmācībā piedalījās studenti un pasniedzēji, kurus interesēja programma “Inovatīvas metodes sociālajās zinātnēs”. Nākošajā intensīvajā apmācībā kursu tēma bija “Web dizains”. Par mūsu piedāvāto iespēju, bija liela interese, jo Igaunijas un Lietuvas augstākajās mācību iestādēs, kur studenti apgūst līdzīgas programmas, ir atšķirīgas mācību metodes,” uzsvēra Alberta koledžas direktore Oksana Lentjušenkova.  

Alberta koledžā divas reizes jau notikušas arī Starptautiskās nedēļas, kad mobilitātē ieradušies sadarbības partneri no ārvalstīm, lektori no sadarbības augstskolām, piedāvājot vairākas vieslekcijas. “Šajā mācību gadā starptautiskā nedēļa notiks martā, kad mūsu koledžā viesosies ne tikai ārvalstu studenti un docētāji, bet notiks arī starptautiska konference.Uz notikumiem raugoties ECHE kontekstā, manuprāt, darām daudz, lai koledža nodrošinātu samērīgu internacionalizācijas ceļu,” tā Oksana Lentjušenkova.

 

Mobilitātēs gūst praktisku pieredzi

Viens no ECHE pamatuzdevumiem ir veicināt augstākās izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti. Alberta koledžas studenti mobilitātes uz ārvalstīm ierasti izmanto praksēm. Prakses vietas studenti izvēlas pārsvarā tajās valstīs, kur saziņai izmanto angļu valodu. Ja studentam ir vēlme prakses laikā paaugstināt kādas citas svešvalodas zināšanu līmeni, tad bijuši studenti, kas praksē devušies arī uz Spāniju.

“Ja Alberta koledžā students mācās mārketinga programmā, tad viņš dodas praksē uz uzņēmumu, kur iespējams krāt praktisku pieredzi mārketingā, biznesā, cenšoties izprast konkrētās valsts biznesa, pirkšanas, pārdošanas tradīcijas. Tā ir milzīga prakses pievienotā vērtība. Arī docētāji dodas mobilitātē un vērtē citu augstskolu darbu. Tā ir praktiska pieredze, ko citādi neiegūt. Dažreiz mobilitātes noder pašvērtējuma paaugstināšanai. Esot citā valstī un analizējot mācību programmas, saproti, ka nestrādājam mazāk kvalitatīvi, ka ir aspekti, kuros darbojamies pat labāk.

Alberta koledžai ir veiksmīga sadarbība ar universitāti Igaunijā, universitātēm Lietuvā, Čehijā, Grieķijā, Turcijā. Šie ilgstošie sadarbības partneri perspektīvā varētu būt iebraucošo studentu apmaiņas programmu dalībnieki. Sadarbojoties ar augstskolām, realizēsim vēl vienu no ECHE nosacījumiem - studiju kvalitātes uzlabošanu. Tā kā Augstākās izglītības hartu esam saņēmuši laika periodam līdz 2020. gadam, tad ieceres, kā izmantot starptautiskās sadarbības iespējas ir daudz,” uzsvēra Oksana Lentjušenkova.