Dienvidkaukāza valstis veido izglītības tiltu ar Eiropu

02.08.2011

Rēzeknes Augstskola kopš 2007. gada ir iesaistījusies Erasmus Mundus projektā „Partnerība Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidžānai”, kura mērķis ir veicināt studentu, akadēmiskā un pētnieciskā personāla mobilitāti starp Eiropas Savienības un Dienvidkaukāza reģiona valstu augstskolām un universitātēm.

Intervijas ieraksts Latvijas Radio 2 ar projekta koordinatori Ivetu Graudiņu.

 Iveta Graudiņa, projekta koordinatore:

Starp Rietumiem un Austrumiem

Rēzeknes Augstskolai šis jau ir ceturtais Erasmus Mundus projekts. Pašreizējais sadarbības projekts ir turpinājums Erasmus Mundus aktivitātē „Ārējās sadarbības logi Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidžānai” īstenotajiem projektiem. Esam jau pieteikuši arī piekto projektu un ceram, ka to atbalstīs.

Rēzeknes Augstskolas iesaistīšanos Erasmus Mundus programmā noteica mūsu valsts vēsturiskais mantojums. Latvijai kā postpadomju valstij ir jākalpo par tiltu starp Rietumiem un Austrumiem. Mums ir daudz vieglāk rast kontaktu ar Dienvidkaukāza valstu pārstāvjiem, ar kuriem mums ir bijusi kopīga pagātne, nekā cilvēkiem no Rietumeiropas. Rēzeknes Augstskolai ir daudz partneru Eiropā Erasmus programmas ietvaros (apmēram 120), tādēļ mēs varam būt starpnieki starp šiem diviem reģioniem. Mūsu ilggadējā sadarbības partnere Taņa Kapiki no Tesaloniku Tehnoloģiju augstskolas lūdza palīdzību partneru meklēšanā Dienvidkaukāza valstīs, lai tos iesaistītu topošajā projektā. Neskatoties uz to, ka ģeogrāfiski Grieķija atrodas tuvu Kaukāza reģionam, partneru atrašana ir grūts uzdevums valodas un kultūras barjeru dēļ. Bijušo padomju republiku ļaudis joprojām vieno krievu valoda, kuru varam izmantot, lai nodrošinātu labāku saziņu. Lai gan Erasmus Mundus programmas projekta darba valoda ir kāda no Eiropas Savienības valstu valodām, tomēr ne visi projekta norisē iesaistītie augstskolu pārstāvji tās labi pārvalda.

Rēzeknes Augstskola ar prieku atsaucās Grieķijas kolēģu lūgumam un spēja atrast projekta partnerus visās trijās Dienvidkaukāza valstīs. Projektā iesaistīti arī 25 asociētie partneri – nevalstiskās organizācijas, komercfirmas un citi, kas nodrošina studiju prakses iespējas.

Kopš 2007. gada esam īstenojuši 26 mobilitātes iebraukušajiem dalībniekiem (no Armēnijas – 10, no Azerbaidžānas – 6, no Gruzijas – 10). Visvairāk no viņiem bijuši bakalaura līmeņa studenti. Piedalījušies arī maģistranti, doktoranti, kā arī augstskolu docētāji un pētnieki.

Šo gadu laikā ir mainījies projektos iesaistīto augstskolu sastāvs – dažas vairāk nepiedalās, bet to vietā nākušas citas. Piemēram, 2011. gadā mums pievienojās Gori universitāte Gruzijā. Nedaudz nomainījies arī Eiropas Savienības augstskolu sastāvs.

Finansējuma sadalījums

Katra partneraugstskola saņem noteiktu summu projekta koordinēšanas izmaksām, ar ko sedz izdevumus dalībai projekta sanāksmēs. Tās notiek vienu vai divas reizes gadā, un tajās piedalās viens vai divi pārstāvji no katras augstskolas. Tāpat no projekta finansējuma apmaksājam valodas sagatavošanas kursus. Paralēli augstskola rīko visiem ārzemju studentiem latviešu valodas kursus, ko apmeklē gan Erasmus, gan Erasmus Mundus studenti.

Atsevišķa sadaļa projekta budžetā ir studiju izdevumi. Šo finansējumu izmantojam to pasniedzēju darba apmaksai, kuri strādā ar Erasmus Mundus studentiem. Tā docētājiem ir papildu slodze, jo individuālais darbs ar ārzemju studentiem prasa īpašu sagatavošanos, izstrādājot materiālus svešvalodā. Pašlaik augstskolā nav atsevišķas studiju programmas angļu valodā, tādēļ lielākā daļa ārvalstu studentu darbojas individuāli. Vienīgi angļu valodas tulku programmā Latvijas un ārvalstu studenti var studēt kopā vienā grupā. Tie studenti, kas jau apguvuši latviešu valodu pietiekamā līmenī, pievienojas Latvijas studentiem praktiskajās nodarbībās, piemēram, vides zinātnes programmā. Tāpat studenti kopā piedalās lekcijās, kas notiek angļu valodā vietējo un vieslektoru vadībā. Piemēram, lekcijas starpkultūru komunikācijā notiek angliski. Savukārt tūrisma vadības specialitātē vairāki pasniedzēji strādā bilingvāli, tādēļ arī šajās grupās var iekļaut ārzemju studentus.

Stipendijas Erasmus Mundus studentiem izmaksā katras valsts koordinējošā institūcija. Rēzeknes Augstskola palīdz studentiem atrast piemērotu mitekli, atkarībā no studentu vēlmēm. Ir iespējams dzīvot kopmītnēs, īrēt privāto dzīvokli vai dzīvot viesnīcā.

Atlases kritēriji

Projekta mobilitātes shēmas veido projekta koordinators – Tesaloniku augstskola. Tas ir ļoti grūts uzdevums koordinēt studentu un pasniedzēju apmaiņu starp 19 augstskolām, jo sevišķi saskaņojot līdzīgus studiju novirzienus starp Eiropas un Dienvidkaukāza valstu augstskolām. Projekta mājas lapā ir pieejama visu partneru kontaktinformācija un kursu katalogi, lai studenti varētu iepazīties ar piedāvātajām iespējām un izvēlēties sev piemērotāko. Vērtējot pieteikumus, projektā ir noteiktas prioritārās studiju nozares:

 • Lauksaimniecība;
 • Ilgtspējīga attīstība;
 • Biznesa studija;
 • Vadības zinātnes;
 • Ekonomika;
 • Informātika un datorzinātnes;
 • Pārtikas nozare un uzturzinātne;
 • Vides zinātnes;
 • Inženierzinātnes;
 • Tūrisma vadība;
 • Izglītība un pedagogu izglītošana;
 • Sabiedrības pārvalde.

Rēzeknes Augstskola lielāko daļu no šiem virzieniem, izņemot lauksaimniecību aptver savās studiju programmās, tādēļ varam pilnvērtīgi piedalīties šajā projektā. Esam vienīgā Latvijas augstskola, kas piedalās šajā projektā, jo Erasmus Mundus noteikumi paredz, ka no katras Eiropas Savienības valsts projektā piedalās pa vienai augstskolai.

Šajā projektā paredzēts, ka mobilitātei jābūt intensīvākai no Dienvidkaukāza valstīm, savukārt mobilitāte uz šīm valstīm noteikta 10 % apmērā. Līdz šim no Rēzeknes Augstskolas mobilitātē piedalījušies 5 studenti un viens vēl plāno doties braucienā. Savukārt no akadēmiskā personāla mobilitātē piedalījušies divi pasniedzēji un šajā projektā dosies viens Rēzeknes Augstskolas lektors.

Gluži kā studentu mobilitātes, arī akadēmiskā personāla mobilitātes notiek konkursa kārtībā. Uzņemošā puse izvērtē pretendentu pieteikumus, kuriem pievienots arī svešvalodu zināšanu apliecinājums un kursa vai pētījuma plāns, rekomendācijas vēstule no savas augstskolas vadības. Projektā izveidota pieteikuma anketa, kuru iespējams lejuplādēt intranetā. 2011. gadā pirmo reizi pieteikšanās dalībai projektā notiek tiešsaistes režīmā. Katrā augstskolā izveidota vērtēšanas komisija, kurā ir augstskolas, projekta vadības un studentu pārstāvji.

Pieteikumu izvērtēšana notiek atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem, par katru no tiem piešķirot noteiktu punktu skaitu. Ja tā ir kāda no iepriekš minētajām prioritārajām studiju nozarēm, papildus tiek piešķirti 15 punkti. Tāpat papildus punkti pienākas par svešvalodu zināšanām un citiem kritērijiem. Informācija par pieteikumu konkursu un tā rezultātiem ir brīvi pieejama un tiek publicēta augstskolu mājas lapās. Turpat atrodama visa informācija par projekta norisi. Projekta gaitai var sekot līdzi arī oficiālajā mājas lapā: http://erasmusmundus5.teithe.gr.

RA docētājiem jauna pieredze ārzemēs

2007. gadā Erasmus Mundus projekta ietvaros mobilitātē Gruzijā, Tbilisi Valsts universitātē piedalījās docētāja no Ekonomikas fakultātes Vilhelma Ņikitina. Savukārt Rēzeknes Augstskolas pasniedzēja Helēna Overina piedalījās akadēmiskā personāla mobilitātē Armēnijā, Erevānas Valsts universitātē.

Helēna Overina, Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļas vadītāja:
„Esmu specializējusies ģermānistikā un pasniedzu vācu valodu Rēzeknes Augstskolas dažādu specialitāšu studentiem. Erasmus Mundus mobilitātes ietvaros Armēnijā es četras nedēļas pasniedzu vācu valodu ekonomikas fakultātes studentiem un speciālo kursu vācu valodā tūrisma vadības studentiem. Armēņu jaunieši bija ļoti ieinteresēti, jo manas darba metodes atšķīrās no šajā augstskolā ierastajām. Kopš 1997. gada esmu ieguvusi pieredzi Vācijā, kur vairākus gadus esmu mācījusi vācu valodu kā vieslektore starptautiskai studentu grupai mūsu partneraugstskolas rīkotajos vasaras kursos.

Gan studentiem, gan man pašai šis bija interesants laiks, jo ieguvu jaunu pieredzi komunikācijā, kas veidojās ne tikai studiju priekšmeta ietvaros. Tā izvērtās daudz plašāka par studiju kursa ietvariem, un es joprojām uzturu kontaktus caur Facebook ar saviem studentiem Armēnijā.

Šī bija vērtīga pieredze man kā doktorantūras studentei, kas deva iespēju turpināt pētījumu savam zinātniskajam darbam, kura tēma ir starpkultūru kompetence augstākajā izglītībā. Es veicu aptauju, kurā savācu apmēram simts anketu. Esmu ieguvusi ļoti interesantus rezultātus un varu salīdzināt tos ar datiem no anketām, kuras lūdzu aizpildīt Eiropas augstskolu studentiem Lingua projekta ietvaros. Mans doktora darbs ir turpinājums šajā projektā iesāktajam pētījumam. Abās aptaujās gūtie rezultāti apliecina to, ka Eiropas un Dienvidkaukāza augstskolās ir līdzīgs starpkultūru kompetences līmenis. Visi studenti grib mācīties svešvalodas, visi grib uzzināt vairāk par citām kultūrām.

2010./2011. akadēmiskajā gadā piedalījos arī Erasmus mobilitātē Vācijā, kur turpināju veikt sava doktora darba izstrādi."

Studentiem Rēzeknē atveras durvis uz Eiropu

Lielākā Erasmus Mundus projekta dalībnieku grupa ir Dienvidkaukāza valstu studenti un pētnieki. Tbilisi Valsts universitātes humanitārās fakultātes vecākā speciāliste, zinātņu doktore Irina Gvelisiani pastāstīja:
„Šī ir mana pirmā dalība Erasmus Mundus programmas projektā. Savā universitātē es pasniedzu angļu valodas filoloģiju. Piedalīties šajā projektā man piedāvāja fakultātes vadība un tās dekāns manu kandidatūru izvirzīja izvērtēšanai universitātes starptautiskā sadarbības nodaļā. Pēc intervijas tika pieņemts lēmums, ka varu piedalīties mobilitātē un doties uz Rēzeknes Augstskolu.

No projektā piešķirtā finansējuma tiek apmaksāti ceļošanas un uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana un stipendija, kas pilnībā pietiek ne tikai dzīvošanai, bet arī ļauj gatavot publikācijas, piedalīties konferencēs.

Latvijā ierados 2011. gada februāra sākumā un uzturēšos šeit sešus mēnešus. Projektā mobilitātēs iesaistīti gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora līmeņa studenti, kā arī pētnieki un docētāji. Es projektā piedalos kā pētniece.

Rēzeknes Augstskolā es darbojos divos virzienos - pētu valodu mācību metodoloģiju un augstskolas speciālisti sniedz man atbalstu zinātniskā darba veikšanā. Esmu jau sagatavojusi divus zinātniskus rakstus par šo jomu.

Lai gan esmu angļu filoloģijas speciāliste, savu doktores disertāciju rakstīju par mantojuma tiesību terminoloģiju gruzīnu, krievu un angļu valodā. Kolēģi Rēzeknes Augstskolā man palīdz strādāt arī jurisprudences novirzienā, kurā pētīju Latvijas likumdošanu mantojuma tiesībās. Es gatavoju zinātnisku publikāciju ar salīdzinošo analīzi par Latvijas, Gruzijas un iespējams citu valstu valodu terminoloģiju mantojuma tiesībās.

Paralēli šim darbam maijā piedalījos Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kurā uzstājos ar referātu par valodu mācības metodoloģiju. Esmu gandarīta par savu dalību šajā pasākumā, kas bija sarīkots augstā līmenī. Savukārt jūnija sākumā piedalījos konferencē, kas notika RA Ekonomikas fakultātē.”

Maģistra līmenī Erasmus Mundus projektā mobilitāte paredzēta 20 mēnešus. Jau otro gadu Rēzeknes Augstskolā maģistratūrā studē Armine Abrahamjana no Armēnijas. Šajā laikā viņa ir nedaudz apguvusi latviešu valodu un pat ieguvusi valodas prasmes 2. līmeņa sertifikātu, bet tomēr zināšanas nav pietiekamas, lai tās pilnvērtīgi izmantotu mācībās, tādēļ studiju process pārsvarā norit individuāli angļu valodā. RA Inženieru fakultātē Armine apgūst vides zinātnes maģistratūras programmu.

Armine Abrahamjana pastāstīja:
„Esmu vienlaikus Erasmus Mundus apmaiņas programmas studente, kā arī kļuvu par Rēzeknes Augstskolas studenti, lai iegūtu maģistra grādu, jo Erasmus Mundus programmas noslēgumā es saņemšu tikai sertifikātu.

Paralēli studijām esmu pārstāvējusi Rēzeknes Augstskolu zinātniskās konferencēs Portugālē, Vācijā un tepat fakultātē. Bakalaura grādu esmu ieguvusi ģenētikā Armēnijas Valsts universitātē, bet mana maģistra studiju specializācija ir ārstniecības augi un to aizsardzība. Apgūstu šo programmu, lai iegūtu zināšanas, ko varētu lietot savā valstī.

Esmu gandarīta, ka studēju Rēzeknes Augstskolā. Man patīk studiju sistēma, kas veicina studentu patstāvību un iniciatīvu. Lektori ir saprotoši un palīdz audzēkņiem sasniegt labāko rezultātu, sniedzot padomus un iesakot literatūru un citus informācijas avotus.

Latvijā pirmo reizi saskāros ar Eiropas kredītpunktu sistēmu, jo manā augstskolā Armēnijā tā vēl nav ieviesta. Šī sistēma dod lielas priekšrocības studentiem, jo viņi var pavadīt savu studiju laiku dažādās Eiropas augstskolās un visi apgūtie priekšmeti un to vērtējumi tiek atzīti jebkurā no tām. Tāpat kredītpunkti tiek piešķirti par individuālo darbu, kas veicina studentu patstāvību un iniciatīvu.”

Sadarbība paplašinās

Erasmus Mundus gūtā pieredze un izveidotie kontakti palīdz veidot plašāku sadarbību ar Dienvidkaukāza augstskolām. Rēzeknes Augstskola ir noslēgusi arī vairākus bilaterālās sadarbības līgumus - ar Telavi universitāti Gruzijā, Erevānas Ekonomikas universitāti, Gjumri pedagoģisko augstskolu un Lauksaimniecības universitāti Armēnijā, kā arī ar Gjandžas universitāti Azerbaidžānā. Erasmus Mundus projekts ir devis iespēju attīstīt plašāku sadarbību ar šīm augstskolām un veidot kopīgas studiju programmas. Ceram, ka nākotnē arvien vairāk Dienvidkaukāza augstskolu studenti varēs mācīties pie mums ne tikai projekta ietvaros, bet kā parasti studenti un iegūt Rēzeknes Augstskolā diplomu.

Erasmus Mundus projekts ir palīdzējis attīstīt sadarbību arī Eiropas Savienības programmas Tempus ietvaros, kuras pamatuzdevums ir veicināt augstākās izglītības reformu ES kaimiņu reģionos. RA partneri Vācijā – Jade Hochuschule – jau ir vērsušies ar lūgumu atrast partnerus bijušajā PSRS reģionā jauna Tempus projekta īstenošanai tūrismā, svešvalodās un starpkultūru kompetencē. Esam paredzējuši iesaistīt projektā partnerus no Dienvidkaukāza valstīm, kā arī no Kazahstānas.