Izsludināts 2012.gada konkurss Erasmus Mundus programmā

30.12.2011

Eiropas Komisija 2011.gada 30.decembrī ir izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu 2012.gadam Erasmus Mundus (EM) programmas visās trijās aktivitātēs un aicina augstākās izglītības iestādes iesniegt pieteikumus, lai īstenotu kopīgās studiju programmas, mobilitātes partnerības un popularizētu Eiropas augstāko izglītību pasaulē.

Aicinām potenciālos projektu pieteikumu sagatavotājus un iesniedzējus ņemt vērā to, ka Erasmus Mundus programmas 1.aktivitātē (kopīgās programmas) ŠIS IR PĒDĒJAIS IZSLUDINĀTAIS KONKURSS 2009.-2013.gada Erasmus Mundus programmas ietvaros.

Erasmus Mundus programmas 2., 3.aktivitātē konkursus plānots izsludināt arī 2012.gadā.

Pieteikumu sagatavošanas dokumentācija

Izsludinātā konkursa visa dokumentācija - konkursa nolikums, projekta pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, dokumentu veidlapas u.c. pieteikumu sagatavošanai noderīga informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/em 

Pieteikumu iesniegšana un termiņi

 • 1.aktivitāte – kopīgās maģistra/doktora līmeņa studiju programmas:
  Aizpildīta pieteikuma veidlapa (ar pielikumiem) kopīgajām programmām jāiesniedz tiešsaistē (elektroniski)* ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.aprīļa plkst. 12.00 pēc Briseles laika (Centrāleiropas laika).
  * Elektroniskā veidlapa būs pieejama EACEA mājas lapā 2012.gada februārī.
  EACEA pieņems tikai noteiktajā termiņā elektroniski iesniegtos pieteikumus (ieskaitot pielikumus), kas atbilst attiecīgajā veidlapā noteiktajām prasībām. Papīra formātā, pa faksu vai e-pastu iesūtītos pieteikumus Eiropas Komisijas izpildaģentūra neizskatīs.
 • 2.aktivitāte (mobilitātes partnerības) un 3.aktivitāte (Eiropas augstākās izglītības popularizēšana):
  Aizpildītas pieteikuma veidlapas (ar pielikumiem) partnerībām un Eiropas augstākās izglītības popularizēšanai jāiesniedz līdz 2012. gada 30.aprīlim (pasta zīmogs), nosūtot tās ierakstīta sūtījuma veidā uz šādu adresi:
  EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY 
  Call for proposals EACEA/42/11 — attiecīgi norādot „Action 2” vai „Action 3” 
  Attn. Mr Joachim Fronia 
  BOUR 02/029
  Avenue du Bourget, 1 
  BE-1040 Bruxelles/Brussels
  BELGIQUE/BELGIUM

EACEA pieņems tikai noteiktajā termiņā (pasta zīmogs) iesniegtos pieteikumus (ieskaitot pielikumus), kas atbilst attiecīgajā veidlapā noteiktajām prasībām. Pieteikumus, kas nosūtīti tikai pa faksu vai e-pastu, Eiropas Komisijas izpildaģentūra neizskatīs.

Ja viena institūcija iesniedz vairākus projektu pieteikumus 2., 3.aktivitātē, KATRAM no tiem JĀBŪT IEVIETOTAM ATSEVIŠĶĀ APLOKSNĒ ar atbilstošās aktivitātes norādi.

Papildu informācija

 • Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (pa aktivitātēm): http://eacea.ec.europa.eu/em/faq.
 • EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/em.
 • VIAA mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/erasmus_mundus.
 • Noderīgi materiāli Erasmus Mundus kopīgo programmu projektu sagatavošanai (EMAP2 projekta kopīgo programmu konsorciju apmācības semināru prezentācijas – šeit Jūs atradīsiet gan projektu sagatavošanas nosacījumu prezentācijas, gan arī labās prakses piemēru prezentācijas).
 • www.emqa.eu - Welcome to Erasmus Mundus Excellence – noderīga informācija par kopīgo maģistra programmu izstrādi (šeit interaktīvā veidā iespējams arī novērtēt Jūsu sagatavotās kopīgās maģistra programmas kvalitāti atbilstoši starptautiski pieņemtajai labajai praksei).
 • www.joiman.eu – Eiropas Komisijas finansētā projekta JOIMAN mājas lapa. Projekta rezultātā sagatavotas vadlīnijas un labās prakses piemēri kopīgo programmu administrēšanai.