Par drošību lauku tūrismā

26.11.2015

Projektu SAFETUR uzsākām, jo apzinājāmies, ka ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs lauku tūrisma uzņēmēju apmācības jomā uzmanība nav pietiekami pievērsta drošības aspektam. To secinājām gan no topošo un esošo lauku tūrisma uzņēmēju jautājumiem, gan no sarunām ar kolēģiem – lauku tūrisma organizācijām citās valstīs. Zinām arī, ka lauku tūrisma klientiem drošība ir svarīgs kritērijs brīvdienu vietas izvēlē. 

Kas liek tūristiem laukos justies droši? Ko tas prasa no uzņēmēja – lauku tūrisma saimnieka? Vai dažādās valstīs pastāv atšķirīgi drošības kritēriji, vai arī ir daudz kopīgā? Vai drošības kritēriji lauku tūrismā izriet tikai no likumdošanas noteiktām prasībām? Kas kontrolē drošību lauku tūrisma mītnēs dažādās valstīs un kā par drošību tiek informēti un pārliecināti tūristi? Un svarīgākais – vai ir pieejama apmācība saimniekiem? Izrādījās, ka šādas apmācības trūkst, vai arī tā ir nepilnīga. Tādēļ izveidojām projekta komandu no partneriem, kuru valstīs situācija lauku tūrisma drošības apmācībā ir atšķirīga, lai varētu savstarpēji mācīties, apgūt labāko pieredzi un uz šī pamata izveidot praksē balstītu apmācību lauku tūrisma uzņēmējiem.

Projekta mērķis bija nodrošināt praktisku un efektīvu mūžizglītības iespēju drošības jomā lauku tūrisma uzņēmumos Eiropā. Praktisku – mūsu izpratnē tas ir – balstītu uz uzņēmēju pieredzi, un efektīvu – tas ir, ātri, ērti, viegli aizsniedzamu, skaidru, un tādu, kas sniedz atbildes uz topošā uzņēmēja jautājumiem.

Lai noskaidrotu pēc iespējas plašāku tūristu viedokli par drošību lauku tūrisma jomā, apkopojām klientu atsauksmes, tās iegūstot no interneta rezervāciju sistēmām, saistīto asociāciju mājaslapas, un citiem avotiem, kur iespējams atrast atsauksmes par drošības aspektiem lauku tūrismā. Veicām arī aptauju. Atsauksmes tika izmantotas drošības kritēriju un rokasgrāmatas izstrādē. Apzinot esošo situāciju lauku tūrisma drošības jomā, sagatavojām drošības prasību apkopojumu projekta partneru valstīs, gūstot informāciju no lauku tūrisma uzņēmēju organizācijām. Balstoties uz visas informācijas apkopojumu, sagatavojām rokasgrāmatu "Tavs lauku tūrisma bizness - vadi to gudri!", kas ir viens no projekta galvenajiem rezultātiem. Rokasgrāmatā iekļautas vairākas sadaļas, kā Vispārējās prasības drošībai, Uzņēmējdarbība un nodokļi,  Apdrošināšana,  Statistika,  Mārketings un publicitāte,  Darbinieki, Klienti, Naktsmītnes drošība, Drošība atpūtas telpās, Drošība aktīvajā atpūtā, Pārtikas un dzērienu drošība. Materiāls visiem interesentiem ir pieejams latviešu, lietuviešu, norvēģu, bulgāru, spāņu, angļu un vācu valodās.

Rokasgrāmatas saturs veidoja pamatu tiešsaistes apmācību modulim drošībai lauku tūrismā un uzņēmumu pašnovērtējuma testam. Apmācību moduļa tēmas ilustrē fotoattēli no reāliem lauku tūrisma uzņēmumiem projekta partneru valstīs. Tas ir bagātīgs un vērtīgs mācību materiāls.

Lai aptvertu iespējami plašāku mērķauditoriju, visā projekta laikā notika aktīva komunikācija ar lauku tūrisma kopienu Eiropā. Nozīmīgākais pasākums bija 5. Eiropas lauku tūrisma kongresā Austrijā, Tirolē (06.-07.10.2014), kur kongresa otrajā dienā uzstājās LLTA ''Lauku ceļotājs'' prezidente Asnāte Ziemele, prezentējot SAFETUR projektu. Viņa arī vadīja darba grupu par drošību lauku tūrismā.

Viens no galvenajiem ieguvumiem ir mācību materiāls, kas balstīts uz plašāku starptautisku salīdzinājumu starp situācijām dažādās valstīs un drošības kā jaunas mācību tēmas aktualizēšana lauku tūrismā. Otrs nozīmīgs ieguvums ir pieredzes apmaiņa un iespēja mācīties no labākajiem paraugiem.

Visi rezultāti - Rokasgrāmata "Tavs lauku tūrisma bizness - vadi to gudri!",  pašnovērtējuma tests un tiešsaistes apmācību modulis ir ilgtermiņa produkti. Tie ir pastāvīgi pieejami lauku tūrisma uzņēmējiem Latvijā un pārējās projekta partneru valstīs. Projekta rezultāti it pieejami LLTA “Lauku ceļotājs” mājaslapā.

 

Projekta koordinatora stāsts