Ne tikai mācīties, bet arī pamācīt - Latvijas Dabas muzejs pieredzes apmaiņā

01.08.2011

Latvijas Dabas muzeja speciālisti kopš 2005. gada izmanto Leonardo da Vinci programmas sniegtās iespējas – papildināt zināšanas, prasmes, paplašināt redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt darbinieku profesionālo zināšanu līmeni.

Guna Bagrade, direktores vietniece zinātniskajā darbā:

Pieredze Lielbritānijā

Pirmo reizi dalībai Leonardo da Vinci programmā Latvijas Dabas muzeja speciālisti nolēma pieteikties 2005. gadā ar projektu „Latvijas Dabas muzeja speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa vides interpretācijas, muzejpedagoģijas un zinātniskā darba jomā". Tajā piedalījās muzeja pedagoģisko projektu vadītāja Diāna Meiere, kas devās pieredzes apmaiņā uz Londonas Dabas muzeju. Savukārt Vides gidu koordinācijas centra vadītāja Ināra Cukura un projektu vadītāja Maija Malnača devās uz Zviedriju un Skotiju, lai dalītos pieredzē ar šo valstu vides interpretācijas organizāciju pārstāvjiem.

Londonas Dabas muzeju kā projekta partneroganizāciju izvēlējāmies tāpēc, ka tas ir viens no lielākajiem dabas muzejiem Eiropā ar plašām kolekcijām, bibliotēku un aktivitāšu centru apmek-lētājiem, tam ir arī liela pieredze muzejpedagoģijas jomā. Savukārt Skotijā muzeja darbinieki apmeklēja Nacionālā mantojuma centru un iepazinās ar šīs zemes pieredzi, kur jau pirms 40 gadiem uzsāka dabas skolu veidošanu un vides interpretācijas attīstību. Kolēģes Malmes Dabas skolā izzināja, kā Zviedrijā plaši izplatītajos dabas centros interaktīvā formā apmeklētājiem stāsta par dabas zinātņu atklājumiem.

Apgūst zināšanas sabiedrisko attiecību jomā

Nākamajā gadā muzeja speciālisti sagatavoja projektu „Latvijas Dabas muzeja speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa vides izglītības, zinātniskā darba un sabiedrisko attiecību jomā", kura mērķis bija iegūt pieredzi vides izglītības, zinātniskā darba un sabiedrisko attiecību jomā, zināšanas informatīvo zīmju un bukletu veidošanā, kā arī pozitīvas sadarbības ar masu medijiem no¬stiprināšanā. Projektu īstenoja četri muzeja speciālisti. Ināra Cukura un Maija Malnača devās pieredzes apmaiņā uz vides informācijas centriem Īrijā un Ziemeļīrijā. Savukārt es pati un Sabiedrisko attiecību un izstāžu nodaļas vadītāja Vineta Grigāne devāmies iegūt pieredzi Spānijā dabas muzejos. Nacionālais Dabaszinātņu muzejs Madridē ir viens no ievērojamākajiem muzejiem Spānijā un arī Eiropā, jo tam ir ļoti plašas kolekcijas, kas ne tikai iepazīstina ar Spānijas dabu, bet atspoguļo arī visas pasaules dabas bagātības. Muzeja speciālistiem ir liela pieredze ekspozīciju un kolekciju pieejamības nodrošināšanas, kā arī zinātniskā un izglī¬tojošā darba jomā. Apmeklējām arī Barselonas Dabaszinātņu muzeju.

Ieguldījums vides izglītībā

2008. gadā Leonardo da Vinci programma atbalstīja projektu „Latvijas Dabas muzeja speciālistu pieredzes apmai¬ņa vides izglītībā", kurā piedalījās trīs muzeja speciālisti: Izglītības nodaļas vadītāja Diāna Meiere un pedagoģe Eleonora Zuimača, kas devās uz Grieķijas dabas muzejiem, un Maija Malnača, kas apmeklēja Itālijas dabas muzejus un nacionālos parkus. Pieredzes apmaiņas laikā Itālijā kolēģes apmeklēja gan muzejus Romā, Milānā un Dženovā, gan Grand Sasso e Monti della loga un Chinque Terre nacionālos parkus. Daudzos muzejos Itālijā tiek izmantoti interaktīvi elementi, kas māca bērniem ikdienišķas lietas: atkritumu šķirošanu, elektroenerģijas taupīšanu, pareizu iepirkšanos; tiek piedāvātas programmas, kas iepazīs¬tina ar apkārtnes augiem, herbāriju gatavošanu, un veidus, kā organizēt radošās darbnīcas un praktiskas nodarbības augu izzināšanā. Piemēram, Ūdens muzejs piedāvā bērniem programmas par ūdens nepieciešamību, ūdens spēju mainīt kalnu iežu struktūru, pazemes ūdeņiem un ūdens piesārņotības pakāpes noteikšanu.

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieces atzīst, ka tas bija ļoti vērtīgs. Tas deva jaunas zināšanas, idejas un vērojumus, kas noderīgas ikdienas darbā, organizējot vides gidu kursus, vadot seminārus, plānojot jaunas izstādes un iesaistoties jaunos sadarbības projektos. Viņa iepazinās ar vides speciālistiem un muzeju darbiniekiem Itālijā, kas izrādīja interesi nākotnē sadarboties kopīgos projektos.

Jaunas zināšanas darbā ar muzeja krājumu

2009. gadā piedalījāmies Leonardo da Vinci programmas konkursā ar projektu „Latvijas Dabas muzeja speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa krājuma saglabāšanā un ekspozīcijas veidošanā Eiropas Dabas muzejos". Projekta pieteikumā par prioritāti izvirzījām darbu ar muzeja krājumu, lai muzeja speciālisti varētu iegūt un papildināt pieredzi krājuma apstrādē un saglabāšanā, datu bāžu un muzeja pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai, ekspozīciju un izstāžu veidošanā, kā arī sabiedrības izglītošanā vides aizsardzības jomā. Projektā piedalījās Krājuma nodaļas vadītāja Sandra Lielāmere, Ģeoloģijas-paleontoloģijas nodaļas speciāliste Sanita Lielbārde, Botānikas nodaļas vadītāja Inita Dāniele un speciāliste Janta Meža. Projekta īstenošanā par partneriem izvēlēti dabas muzeji Vācijā un Austrijā.

Atgriešanās Londonā

Projektā "Latvijas Dabas muzeja speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa muzeoloģijā - krājuma apstrādē un saglabāšanā, tā nozīme izglītības darbā un zinātnes komunikācijā", ko īstenojām 2010. gadā, muzeja speciālisti atkal devās uz Londonas Dabas muzeju, lai papildinātu zināšanas un iegūtu jaunu pieredzi darbā ar kolekcijām (apstrāde, saglabāšana, uzskaite, pieejamība), jaunu inovatīvu metožu vides izglītībā (programmu, pasākumu veidošanā) izmantošanā, zinātnes komunikācijas pilnveidošanās un attīstībā Latvijā.

Pirms projekts tika uzrakstīts mēs jau sazinājāmies ar Londonas Dabas muzeju, lai saskaņotu mūsu vēlmes ar viņu iespējām un gūtu abpusēju labumu no sadarbības. Bijām patīkami pārsteigti par vizītes labo organizāciju. Lai maksimāli lietderīgi izmantotu vizītei atvēlētās divas nedēļas, katrai diena bija sastādīts precīzs veicamo darbu saraksts un nozīmēts konkrēts muzeja darbinieks, kas ar mums kopā strādās. Projektu īstenoja zooloģijas nodaļas speciāliste Inga Seņavska, Izglītības nodaļas speciālistes Kristīne Dzene un Lana Saksone, un Guna Bagrade.

Pirmo nedēļu mēs pavadījām Londonas Dabas muzejā, bet otro Oksfordas Dabas muzejā. Šī bija iespēja salīdzināt divus nedaudz atšķirīgus muzejus. Oksfordas muzejs ir mazs muzejs, taču viņi strādā ļoti aizrautīgi. Piemēram, mums bija iespēja redzēt, kādā veidā kolēģi piesaistīja bērnu publiku un atraktīvā veidā pasniedza muzejā pieejamo informāciju.

Londonas Dabas muzeju nevar pielīdzināt mūsu muzejam, jo tur ir citi apmēri, darbinieku skaits un finansējums. Konkrētu piemēru, ko mēs esam pārņēmuši no cita muzeja, ir grūti nosaukt, jo gūtās atziņas un pieredze nepārtraukti tiek izmantota muzeja darbā. No katras vietas mēs paņemam to pašu labāko un izmantojam īstajā brīdī. Piemēram, Londonas Dabas muzejam ir interesants piedāvājums apmeklētājiem, iespēja tikties ar zinātniekiem un uzdot pašiem jautājumus par specifiskām tēmām. Šo ideju esam nedaudz pārveidotā veidā pārņēmuši savā muzejā. 2010. gadā, kad svinējām muzeja 165. jubileju, mēs izveidojām jaunus piedāvājumus apmeklētājiem, un viens no tiem ir Dabas vakari muzejā. Reizi mēnesī mēs rīkojam mūsu muzeja speciālistu tikšanās ar interesentiem. Jāatzīst, ka tie ir guvuši atsaucību, tādēļ rīkosim tikšanās arī turpmāk. Pēc braucienos gūtās ierosmes, esam izveidojuši muzeja nodarbību, programmu un citu aktivitāšu darba lapu kopējo vizuālo identitāti, lai veicinātu atpazīstamību un piesaistītu apmeklētājus.

Muzeja darbība pamatojas uz "trīs vaļiem" – krājuma, zinātniskā un izglītības darba. Tāpēc iegūtā pieredze un zināšanas izmantojam, pilnveidojot muzeja krājuma darbu, kā arī jaunu izstāžu veidošanā, ekspozīcijas - izziņas istabas "Par Zemi, Sauli un mums", kā arī citu ekspozīciju pilnveidošanā un darbības nodrošināšanā, dažādu vides izglītības pasākumu organizēšanā gan muzejā, gan visā Latvijā. Joprojām Latvijas Dabas muzejs ir viens no galvenajiem un darbīgākajiem vides izglītības centriem Latvijā. Tas aktīvi piedalās dažādu mērķauditoriju izglītošanā, tādēļ iegūtā pieredze gan tiešā, gan netiešā veidā būs plaši pieejama Latvijas sabiedrībai. Leonardo da Vinci programmas atbalstīto projektu īstenošana sniedz ieguldījumu ne tikai speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanā, bet arī darbinieku personības attīstībā un mūžizglītībā.

Dalās projektu pieredzē

Dabas aizsardzības un vides izglītības institūcijas Latvijā cieši sadarbojas. Vides gidu koordinācijas centrs, kas darbojas muzeja paspārnē, ir galvenais vides gidu mācību centrs Latvijā. Tādējādi ar centra palīdzību mūsu īstenoto projektu pieredze un zināšanas nonāk citās ar dabas jomu saistītās institūcijās, piemēram, nacionālajos parkos, rezervātos utt.. Esam piedalījušies arī konferencēs un semināros, kurās stāstījām par savu projektu pieredzi. Par to bija interese arī pārstāvjiem no citām organizācijām, kas gribēja uzzināt vairāk par projekta veidošanu, nevis saturu, jo katram tomēr ir sava specifika.

Ne tikai mācīties no citiem, bet arī dalīties savā pieredzē

Esam novērtējuši iespēju iegūt finansējumu, kas ļauj doties uz citiem radniecīgiem muzejiem pieredzes apmaiņā. Sākotnējā doma bija tāda, ka mēs brauksim uz ārzemju muzejiem tikai, lai mācītos, jo bija priekšstats, ka citur ir labāk. Pēc pirmās reizes, kad kolēģi bija aizbraukuši, radās fantastiska sajūta, ka mēs braucam ne tikai mācīties, bet arī varam piedāvāt savu pieredzi. Sevišķi patīkami ir tas, ka ārvalstis novērtē to, ka mazajā Latvijā muzeji savu iespēju robežās veic līdzvērtīgu darbu.

Latvijas Dabas muzeja sagatavoto projektu atbalsts no Leonardo da Vinci programmas ir lieliska iespēja speciālistiem iegūt pieredzi, kas ir ļoti noderīga muzeja darba pilnveidošanā. Nozīmīgi arī tas, ka šo projektu rezultātā bagātinās katra dalībnieka personīgā pieredze, kas varbūt ne gluži vienmēr ir uzreiz redzama un izmērāma, bet ar laiku atspoguļojas ikdienas darbā. Par to ir jāpateicas Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmai.

Programma Latvijā ir nodrošinājusi to, lai pretendentiem viss būt saprotams un viņi saņemtu maksimālu atbalstu. Veidlapas ir vienkārši aizpildāmas, vadoties pēc rokasgrāmatas. Ja tomēr kaut kas nav skaidrs, vienmēr var sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālistiem un visu noskaidrot. Ar projekta norisi saistītās atskaites un pašnovērtējuma lapas nav sarežģītas. Projekta vadītāja atbildībā sakārtot finanšu dokumentus. Jāatzīst, ka, rakstot finanšu atskaites, man ir radušās grūtības, bet vienmēr esmu saņēmusi palīdzību no VIAA Leonardo da Vinci programmas grāmatvedes.

Ik reizi saņemam komentārus par īstenoto projektu, tas palīdz augt un jaunajos projektu pieteikumos novērst iepriekš pieļautās kļūdas. Mēs ļoti novērtējam Leonardo da Vinci programmas sniegtās iespējas, taču jāatzīst, ka mūsu, muzejnieku, skatījumā ir arī savi trūkumi, apgrūtinājumi. Proti, no 2007. līdz 2013. gadam vieni un tie paši cilvēki nevar divas reizes programmā piedalīties. Iespējams, ka šādi noteikumi ir piemēroti izglītības iestādēm, kur potenciālo dalībnieku sastāvs katru gadu ir mainīgs, tādejādi nodrošinot, ka programmas dotās iespējas izmanto pēc iespējas plašāks dalībnieku loks. Bet muzejiem un citām iestādēm, kur darbinieku sastāvs mainās maz, būtu nepieciešami īpaši noteikumi dalībai programmā.