Šveices mācībspēki pilnveido Banku augstskolas studentu zināšanas

21.01.2015

Karls Olsens (Carl Olsen) ir Šveices Biznesa skolas (Swiss Business School) Vadības fakultātes dekāns un vadošais pētnieks. Projekta laikā viņš lasīja lekcijas Banku augstskolas bakalaura studiju programmas „Finanses” studentiem, kā arī īstenoja pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Šveices augstskolu mācībspēkiem.

No 2014. gada 30. novembra līdz 7. decembrim Banku augstskolā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” ietvaros tika īstenots projekts „Šveices Biznesa skolas pētnieka Carl Olsen lekcijas „Organizācijas vadīšana” Banku augstskolā”.

Karls Olsens ir studējis Amerikas Savienotajās Valstīs, papildus bakalaura un maģistra grādam apgūstot arī militārās studijas. Viņa 23 gadus ilgā virsnieka karjera Amerikas Savienoto Valstu armijā attīstījusi līderības prasmes, kā arī sniegusi zināšanas personāla vadībā, starptautiskajās attiecībās un valsts pārvaldē. Karls Olsens strādājis vadošos amatos apdrošināšanas kompānijā, viesnīcu biznesā un citos starptautiskos uzņēmumos, līdz ar to viņam ir plašs zināšanu loks. Viņa stiprās puses ir biznesa vadība, menedžments, līderība, statistiska, mārketings, komunikācija un sabiedriskās attiecības. Kopš 2000. gada Karls Olsens nodrošina pieaugušo izglītību Šveicē un Vācijā, tāpat viņš ir angļu valodas skolotājs.

K. Olsena mācību metodes, ko viņš īsteno Šveices Biznesa skolā un cenšas pārnest, vadot lekcijas arī citās pasaules augstākās izglītības iestādēs, viņaprāt, palīdz noturēt studentu uzmanību un aktivitāti attiecīgajā studiju kursā no tā sākuma līdz beigām. Viņa pārliecība: studentiem ir jāzina teorētiskā bāze, taču par visu svarīgākas ir praktiskās iemaņas. Tāpēc viņš teoriju vienmēr apvieno ar piemēriem no savas pieredzes, kas, pateicoties iespaidīgajai karjerai, ir pietiekami spilgti, lai paliktu studentu atmiņā. Tāpat viņš liek studentiem darboties grupās, kas attīsta viņu komandas darbu un līderības prasmes.


Sadarbība ar Banku augstskolu tiks turpināta arī nākamgad

Tā kā Karlam Olsenam šī bija ceturtā viesošanās reize Banku augstskolā (iepriekš viņš Banku augstskolā vadījis lekcijas: 6.-13.10.2013. (temats „Mārketings”), 10.-17.11.2013. (temats „Organizācijas vadīšana”), 5.-12.10.2014. (temats „Pārdošana un starpkultūru komunikācija”), viņš tajā jūtas kā mājās. Līdz ar to arī lekciju vadīšana studentiem ir daudz vieglāka, jo viņš ir iepazinis Banku augstskolas vidi un latviešu studentu paradumus: „Latviešu studentu angļu valodas zināšanas ir ļoti augstā līmenī, bieži vien pat labākas nekā internacionālajiem studentiem. Viņi ir motivēti un apzinīgi. Banku augstskolas studenti labi pārzina pasaulē notiekošo un nebaidās paust savu viedokli un attieksmi, izmantojot spēcīgas argumentācijas prasmes. Tā rezultātā man nav jāatkāpjas no sev ierastajām metodēm, kādas pielietoju Šveices Biznesa skolā, mācot tādu pašu programmu. Tāpat priecājos, ka ar katru reizi, kad viesojos Latvijā, man ir jāpavada arvien mazāks laiks, lai gatavotos lekcijām, jo esmu iepazinis latviešu kultūru, īpatnības, zinu, ko no viņiem varu sagaidīt un kā ar latviešiem komunicēt. Esmu apmierināts, ka šogad Banku augstskolā studē vairāk internacionālo studentu nekā pērn, līdz ar to latviešiem ir iespēja attīstīt valodas zināšanas, starpkultūru komunikāciju, kā arī iepazīt citu pasaules tautu kultūru.” Kā lielāko atšķirību starp Šveices Biznesa skolu un Banku augstskolu Karls Olsens min tieši internacionālo studentu īpatsvaru, proti, Šveices Biznesa skolā lielākā daļa studentu nāk no citām pasaules valstīm, savukārt Banku augstskolā vairākums ir latviešu studentu.

Jautājot par turpmāko sadarbību ar Banku augstskolu, Karls Olsens ir pozitīvi noskaņots: „Pirmkārt, vēlos uzsvērt to, cik labi organizētas un koordinētas ir bijušas manas vizītes Banku augstskolā, tādēļ pēc katras viesošanās aicināju arī savus kolēģus izmantot iespēju doties vieslekcijās uz Latviju. Līdz ar to varu atklāt, ka nākamgad katru mēnesi kāds docētājs no Šveices Biznesa skolas viesosies Banku augstskolā, lai pasniegtu dažādus studiju kursus. Tas būs būtisks ieguldījums abu augstskolu nākotnē, kas atmaksāsies ilgtermiņā, proti, tiks sekmēta izglītības kvalitātes paaugstināšanās.”


Domājot par studentiem

Banku augstskolas projektu vadītāja Aija Rantiņa stāsta, ka lēmums piedalīties programmā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” bijis likumsakarīgs: „Banku augstskolai un Šveices Biznesa skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība vairāku gadu garumā, un kopīgi tiek realizētas divas studiju programmas – bakalaura studiju programma „Finanses” un maģistra studiju programmu „Starptautiskās finanses un banku darbība”. Maģistra programmas ietvaros Banku augstskolā ik gadu tradicionāli tiek organizēta Šveices finanšu nedēļa, kad norit atklātās lekcijas, semināri un diskusijas. Banku augstskola pieteicās „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” programmas finansējumam, jo tā ir iespēja vēl vairāk paplašināt starptautisko pasniedzēju piesaisti abām studiju programmām. Tādējādi studentiem tiek nodrošināta iespēja augstskolā iegūtās zināšanas un prasmes pielietot starptautiskajā biznesa un finanšu vidē, kā arī sekmēt savu konkurētspēju darba tirgū Latvijā un citviet pasaulē. Dalība projektā Banku augstskolai ir ļoti nozīmīga, jo sadarbības rezultātā ieguvums ir gan studentiem, gan pasniedzējiem. Tāpat jāpiemin, ka Šveices Biznesa skolas pasniedzēji ne tikai lasa lekcijas, bet arī piedalās programmu pilnveidē un attīstībā, nodrošina pieredzes apmaiņu Banku augstskolas pasniedzējiem, kā arī vada bakalaura un maģistra darbus mūsu studentiem.”


Studenti apmierināti par iespēju mācīties no nozares profesionāļiem

Aija Rantiņa norāda, ka studenti no abām studiju programmām sniedz pozitīvas atsauksmes par grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanu Banku augstskolā: „Pēc katras Šveices vieslektoru vizītes iegūstam pozitīvu atgriezenisko saiti no studentu vidus. Viņi stāsta, ko jaunu apguvuši, kādas metodes izmantotas un kā docētājs ar viņiem komunicējis. Studentus iedvesmo tikšanās ar ārvalstu pasniedzējiem, viņi gūst motivāciju turpmākām studijām, saprot, cik nozīmīgas ir zināšanas un pieredze. Savukārt studentu pozitīvās atsauksmes iedvesmo mūs – projektu vadītājus, mācībspēkus – turpināt darbu pie iesāktā.”


Kāpēc, Jūsuprāt, projekts ir „veiksmes stāsts”?

„Gan šis projekts, kura laikā Banku augstskolā viesojās Karls Olsens, gan pārējie projekti, kuru ietvaros Banku augstskolā lekcijas pasniedz ārvalstu docētāji, ir veicinājis pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Šveices pētniekiem, tādējādi Banku augstskolai nodrošinot iespējas paplašināt starptautisko pasniedzēju piesaisti bakalaura studiju programmai „Finanses” un maģistra studiju programmai „Starptautiskās finanses un banku darbība”. Studentiem tiek dāvāta iespēja mācīties internacionālā vidē starptautiski atzītu pasniedzēju vadībā, kas vairo viņu kompetenci, ceļ pašapziņu un ticību saviem spēkiem, rosina viņus arvien jauniem izaicinājumiem, kā arī, protams, pilnveido viņu valodu zināšanas, kas mūsdienās ir viena no būtiskākajām priekšrocībām. Tāpēc Banku augstskola ir ļoti ieinteresēta projekta aktivitāšu turpināšanā un sadarbības attīstīšanā ar Šveices Biznesa skolu,” ir pārliecināta Aija Rantiņa.