Iesniegti 5 Stipendiju fonda projektu pieteikumi

17.11.2010

Šī gada Šveices Stipendiju fonda projektu konkursā, kas noslēdzās 2010.gada 1.novembrī,  no Latvijas iesniegti pieci projektu iesniegumi.

„Ņemot vērā, ka Latvijai šī bija pirmā pieredze šāda veida konkursos, iesniegto projektu skaits uzskatāms par labu rezultātu. Jāatzīmē, ka arī projekta iesnieguma sagatavošana bija samērā sarežģīta: procesā bija iesaistītas piecas puses, turklāt bija nepieciešams sadarbības partneris – Šveices augstskola vai zinātniskā institūcija,” vērtē Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja Antra Meņģele.

Projektu iesniegumu vērtēšanas gaita

No 15. līdz 30.novembrim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) veiks projektu iesniegumu administratīvās atbilstības pārbaudi. Nepieciešamības gadījumā CRUS* projekta iesniedzējam – Šveices zinātniskajam vadītājam (Main Applicant) pieprasīs papildinformāciju.

20.decembrī VIAA** no CRUS saņems informāciju par administratīvi atbilstošiem projektu iesniegumiem. Tad tiem piešķirs punktus (scoring) gan nosūtošā, gan uzņemošā institūcija. VIAA kompetencē ietilpstošā kritērija izvērtēšanā piedalīsies Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Par piešķirto punktu skaitu gan no Latvijas, gan Šveices puses CRUS saņems informāciju līdz 2011.gada 20.janvārim.

Maksimālais punktu skaits 100. Gan no Latvijas puses, gan Šveices uzņemošās institūcijas iegūstami 50 punkti.

Pēc Latvijas puses punktu piešķiršanas CRUS projektu iesniegumus nodos vērtēšanai trim Šveices puses zinātniskajiem ekspertiem. Tie katram projektu iesniegumam piešķirs vērtējumu A-B-C-D-E skalā (A–excellent, B-good, C-satisfactory, D-poor, E-not accepted).  Piešķirtie punkti (scoring) tiks izmantoti, lai pēc kārtas sakārtotu Šveices ekspertu piešķirtos vērtējumus „A”, „B”, „C” utt.

Projekta apstiprināšana/noraidīšana

Lēmumu par projektu apstiprināšanu/noraidīšanu plānots pieņemt 2011.gada marta beigās  - Stipendiju fonda Vadības komitejas (Steering Committee) sanāksmē Šveicē. Komitejas pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.

Visu Stipendiju fonda projektu iesniegumu vērtēšanas shēmu skatiet šeit: evaluation_procedure_shema_oct2010.pdf?d=files/news/4933/evaluation_procedure_shema_oct2010.pdf

* Stipendiju fonda starpniekinstitūcija Šveicē - CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities)
** Stipendiju fonda koordinējošā iestāde Latvijā ir VIAA.