Izstrādāti Viedo specializāciju jomu ekosistēmu apraksti

05.02.2016

Viedo specializācijas jomu ekosistēmu analītiskie apraksti ir izstrādāti, lai politikas veidotāji, īstenotāji, projektu pieteicēji un sabiedrība kopumā izprastu specializācijas jomu būtību, nišas, vajadzības un ietekmi uz tautsaimniecību.

Viedās specializācijas jomas ekosistēma ietver visus industrijas, zinātnes un izglītības dalībniekus, kuri rada viedās specializācijas jomā ietilpstošas zināšanas vai tās izmanto. 

Ekosistēmu analītiskie apraksti izstrādāti piecās jomās, lai konstatētu attiecīgās jomas pētniecībā, tehnoloģiju attīstībā un inovācijā esošo situāciju, identificētu jomas mērķus un vajadzības līdz 2020.gadam un nodrošinātu jomu ietekmes novērtēšanu, nosakot konkrētus sasniedzamos rezultātus, indikatorus un to vērtības. Ekosistēmas apraksts ilustrē normatīvo un administratīvo ietvaru, sniedz izvērtējumu par esošo cilvēkkapitālu, zinātnisko kapacitāti, industrijas konkurētspējas novērtējumu.

Ekosistēmu analītiskos aprakstus pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras pasūtījuma (iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2015/33) izstrādāja SIA FIDEA.

Ar Viedo specializācijas ekosistēmu aprakstiem detalizēti var iepazīties šeit.