Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide (2010-2015)

Eiropas valstu praksei atbilstoša profesionālās izglītības sistēmas kvalitātes mehānisma iedibināšanai Latvijā tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, ko īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), Valsts izglītības satura centru (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Projekta ietvaros realizētās aktivitātes:

  • radītas zināšanas par nozaru izpēti, profesiju kartēm, nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūru,
  • izveidotas tautsaimniecības nozaru ekspertu padomes, kurās līdzdarbojas darba devēju, arodbiedrību, valsts iestāžu un izglītības jomas pārstāvji.

Jaunizveidotās institūcijas ir fundamentāls un sistēmisks sadarbības mehānisms, kas nodrošinās, lai profesionālās izglītības piedāvājuma un audzēkņu uzņemšanas plānošana, kā arī izglītības programmās apgūstamais būtu pilnībā mērķēts uz nozaru vajadzībām un sagatavotu konkrētus darba tirgum vajadzīgos speciālistus. Nozaru ekspertu padomes ietekmēs arī ar skolu tīklu un ar to modernizāciju saistītos jautājums, kā arī kvalifikācijas eksāmenu prasības un to īstenošanas veidus.

Projekta aktivitātēs tika iesaistīti gan darba devēji, gan ņēmēji, gan izglītības pārstāvji.

Ir izveidota e-vide vienotai izpratnei par nozaru kvalifikāciju sistēmas un profesionālās izglītības sasaisti.

 

 Nozaru ekspertu padomes

Latvijā izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes, lai:

  • sekmētu nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu;
  • veicinātu valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) organizāciju, profesionālo organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. 

Lasīt vairāk par NEP

 Nozaru kvalifikāciju struktūras

Latvijā noteiktas 14 nozares, kurās ir:

  • veikta nozaru izpēte;
  • izveidotas nozares kvalifikāciju struktūras (ietilpst nozares kvalifikāciju līmeņu apraksti, nozares profesiju raksturojumi, nozares saistīto profesiju kartes) un tiek veikta to aktualizācija;
  • noteiktas pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas, strukturējot tās pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem.

Lasīt vairāk par nozaru kvalifikāciju sistēmām.

 Profesionālās izglītības satura izstrāde

Pamatojoties uz nozaru izpētes rezultātiem - nozaru kvalifikācijas struktūrām, - ir veikta profesijas standartu un/vai profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrāde:

  • pamatprofesijām ir izstrādāti profesiju standarti (ir apstiprināti Ministru kabinetā);
  • saistītajām profesijām un specializācijām ir izstrādātas profesionālās kvalifikācijas pamatprasības (ir saskaņoti nozaru ekspertu padomēs un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA);
  • profesiju standartu un profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrādei tika veikta ekspertīze (ekspertus izvirzīja nozaru ekspertu padomes un apstiprināja PINTSA).

Kopumā ir izstrādāti uz kompetencēm balstīti 273 profesiju standarti. Projektā ir izstrādāts 61 profesijas standarts un 19 profesionālās kvalifikācijas pamatprasības

 Modulāro metodisko materiālu izstrāde

ESF projekta ietvaros ir:

NEP tika noteiktas profesionālās kvalifikācijas, kurām tika izstrādātas 56 modulārās profesionālās izglītības programmas, kas balstītas uz mācīšanās rezultātiem. Programmu izstrādes darba grupās ir iesaistīti gan nozaru profesionāļi, gan pedagogi, savukārt ekspertīzes veikšanā – nozares darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji. Projekta ietvaros izstrādātajās programmās mācīšanās rezultātu vērtība tiek noteikta procentuāli. Arī katra atsevišķa moduļa vērtība attiecībā pret visu modulāro programmu tiek noteikta procentuāli. Tas veicinās ECVET sistēmas ieviešanu Latvijā.

Projekta ietvaros izstrādāts uz mācīšanās rezultātiem balstīts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs 32 profesionālajām kvalifikācijām, t.sk. pilnveidotas eksāmenu vērtēšanas formas, lai nodrošinātu mācīšanās rezultātu un mūžizglītības kompetenču vērtēšanu. 2013. gadā veikta aprobācija alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas ieviešanai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturā divām Tūrisma nozares saistītajām profesijām – „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” un „Pavārs”. Lasīt vairāk par pārbaudes darbiem profesionālajā izglītībā

 Ārpus formālās izglītības atzīšana

Latvijā ir nodrošināta ārpus formālās izglītības iegūtās profesionālās kompetences atzīšana (1.-3. profesionālās kvalifikācijas līmenis). 2012. gadā 80 personas piedalījās ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā un atzīšanā un ieguva profesionālo kvalifikāciju.

Ārpus formālās izglītības novērtēšanu un atzīšanu koordinē Izglītības kvalitātes valsts dienests. Sadarbībā ar NEP 2013. gadā profesionālo kvalifikāciju apliecināja 833 personas. 

Lasīt vairāk par ārpus formālās izglītības atzīšanu.