Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir valsts līmeņa atsauču sistēma, kurā pa līmeņiem ir sakārtotas Latvijas izglītības sistēmā piešķirtās formālās izglītības kvalifikācijas. Astoņu LKI līmeņu apraksti ir veidoti, balstoties uz mācīšanās rezultātiem, kas izteikti kā zināšanas, prasmes un kompetences. LKI struktūra, uzbūve un funkcijas ir veidotas saskaņā ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un ņemot vērā Latvijas izglītības tradīcijas un iesaistīto pušu intereses.

LKI ieviešanas procesu organizē Akadēmiskās informācijas centrs, kas darbojas kā Latvijas nacionālais koordinācijas punkts nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšanai EKI.

Lasīt vairāk par LKI.