Aglonas novada pedagogi papildina savas zināšanas britu mācību iestādēs

10.07.2019

2018. gadā Aglonas novada dome saņēma apstiprinājumu un ieguva finansējumu iesniegtajam Erasmus+ programmas projektam skolu sektorā „Aglonas novada pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”. Projekta realizēšana palīdzēja Aglonas novada pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošanā, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti novada skolās.

Kopumā tika īstenotas trīs projekta mobilitātes: angļu valodas skolotāja Irēna Kudiņa no Aglonas vidusskolas un vizuālās mākslas un sporta skolotāja Anita Reščenko no Priežmalas pamatskolas apmeklēja kursus Lielbritānijā, Braitonā, English Language Center, savukārt angļu valodas skolotāja Vita Rivare guva jaunas zināšanas un prasmes Lielbritānijā, Oksfordā, Lake School of English.

Skolotājas Anitas Reščenko iespaidi par angļu valodas un CLIL apguvi:

"Braitona ir ļoti skaista pilsēta jūras krastā. Mācīties viegli nebija, bet visi pasniedzēji bija ļoti pretim nākoši un izpalīdzīgi. Kursos es iepazinos ar dalībniekiem no dažādām pasaules vietām, bija iespēja komunicēt un dalīties pieredzē ar citu valstu kolēģiem. Ieguvu prasmi izveidot un pielietot dažādus mācību materiālus, izmantojot CLIL. Angļu valodu apguvu ļoti intensīvi un profesionāli varēju mācīties ne tikai mācību centrā, bet gan arī visur, kur gāju. Ļoti pamācoši bija dzirdēt angļu valodu no cilvēkiem, kuriem šī valoda ir dzimtā. Pēc mācībām varējām piedalīties dažādās sporta un sociālajās un kultūras aktivitātēs.

Mani pārsteidza Braitonas cilvēku laipnība un tas, ka viņi nevienu nenosoda. To es no viņiem mācījos. Cilvēki tur jūtas pilnīgi brīvi un daudzveidīgi izpauž sevi. Tie ir ļoti izpalīdzīgi un smaidoši, pretimnākoši. Atbraucu iedvesmas pilna un savās stundās jau esmu sākusi pielietot apgūtās zināšanas un prasmes."

Skolotājas Irēnas Kudiņas iespaidi par piedalīšanos kursos ”Aspects of Teaching and Learning English for teachers of English”:

"Braitona ir slavena ar tās sniegbaltajām krīta klintīm brīnumskaistas jūras krastā, oļu pludmalēm, pilsētas simbolu – kaijām, ar izslavēto angļu pieklājību un iecietību pret dažādo, kā arī ar neskaitāmām angļu valodas mācību iestādēm. Vienā no tām Erasmus+ projekta ietvaros es pavadīju divas nedēļas. Arī te valdīja dažādība – skolotāji no visas pasaules: no Lietuvas, Polijas un Vācijas, Rumānijas un Francijas, īpaši daudz no Japānas, Ķīnas, Āfrikas, Saūda Arābijas un Madagaskaras. Mācību kursā „Angļu valodas skolotāju mācīšanas un mācīšanās aspekti ” bija iekļautas lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības un demonstrējumi, arī spēles un aktivitātes skolēnu kritiskās un radošās domāšanas veicināšanai. Visnotaļ liela uzmanība bija pievērsta valodas integrētās mācīšanas un caurviju prasmju jeb kompetenču sekmīgai ieviešanai mācību procesā.  Neizpalika  arī savstarpējās pieredzes un viedokļu apmaiņa.  Aglonas vidusskolas skolēni angļu valodas stundās jau  ir izmēģinājuši domāšanu veicinošas spēles Zip-zap, Counting game un aktivitātes Listen and Predict, Cuisenaire Rods."

Skolotājas Vita Rivares iegūtā pieredze kursos ”Creative teaching in the primary English Language Classroom”:

"Šie kursi bija labi organizēti, ieguvu daudzpusīgas zināšanas. Pirmkārt, apguvu gan teorētiski, gan praktiski stāstu, drāmas un lomu spēles metodes angļu valodas mācīšanai, kā arī idejas, kā izmantot čantus (ritmiski dzejoļi ar atskaņām), dziesmas, attēlus un radošo iztēli valodas attīstīšanai un pilnveidošanai, lai rosinātu skolēnus runāt angliski un motivētu iesaistīties, aktīvi līdzdarboties stundās. Plānoju praktiski pielietot idejas par dažādu spēļu (piem. kartupeļi, origami pareģotājs, mīklu sastādīšana, dzejoļu rakstīšana) adoptēšanu un izmantošanu stundās. Šīs spēles es pielāgoju attiecīgajam vārdu krājumam, līmenim, gramatikas struktūrām utt. Tika apskatīta un analizēta jaunākā mācību literatūra angļu valodas apguvei, kā arī iegūta izpratne par mūsdienu britu dzīvi un mainīgo kultūru no pašu britu skatījuma. Otrkārt, pilnveidoju savas angļu valodas prasmes: angļu valodas izrunu, uzsvara lietošanu, intonāciju. Guvu pieredzi komunikācijā ar kolēģiem no Bulgārijas, Vācijas, Portugāles un Čehijas. Un treškārt, viena no pozitīvajām pieredzēm bija St. Andriew's Primary School of Hedington skolas apmeklējums. Mēs vērojām mācību stundas, runājām ar skolniekiem un skolotājiem, ieguvu daudz interesantas idejas savam darbam. Skolā klasēs un gaiteņos ir izstādīti skolēnu darbi, uz sienām ir daudz uzskates materiālu par aktuālo tematiku, katra tēma tiek mācīta 3-4 nedēļas visos mācību priekšmetos matemātikā, valodās, zinātnes jomas priekšmetos un mākslās, atkarībā pēc mācību plāna, pēc tam uzskates materiāli tiek nomainīti. Skolā visās klasēs strādā arī skolotāju palīgi, sporta stundā pat divi. Skolas devīze ir - "Ikviens ir atšķirīgs. Ikviens ir īpašs." Starpbrīžos skolēni uzvedās brīvi, atraisīti, arī stundās strādā aktīvi, bet tajā pašā laikā ir ļoti disciplinēti. Apmeklējām arī Oksfordas Universitātes Kristus baznīcas koledžu. Šī koledža ir īsts vēstures un arhitektūras baudījums. Koledžas sienās savijās 500 gadus vecā vēsturiskā arheoloģija ar mūsdienīgām tehnoloģijām."

Skolotāju mobilitāte ir tikai daļa no projekta aktivitātēm, apgūtās jaunās zināšanas, prasmes un pieredze tiek ieviesta mācību procesā. Skolotāja Anita, izmantojot kursos iegūtās zināšanas, atsevišķas vizuālās mākslas stundas sāk mācīt integrēti – angļu valodā. Skolotāja Irēna izmanto jauniegūtās motivējošās mācību metodes mācību stundu vadīšanā, veidojot skolēniem dziļāku izpratni par britu dzīvi, kultūru, valodu. Ar iegūto pieredzi skolotājas iepazīstināja savus kolēģus, palīdz apgūtās metodes integrēt arī citos mācību priekšmetos.

Skolas administrācija un skolotāji paredz, ka projekta īstenošana uzlabos mācību procesa kvalitāti, skolu tēlu, vairos skolu atpazīstamību. Kopumā jaunapgūto prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar pieredzi nodrošina projekta ilgtspēju un ir motivācija iesaistīties jaunos projektos.