Paņem dabu aiz rokas

09.11.2015

Motivāciju izstrādāt un īstenot Erasmus+ projektu “Paņem dabu aiz rokas” Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolai deva līdz šim vairāku gadu garumā paveiktais skolas vides uzlabošanā un materiālās bāzes papildināšanā. Skolai bija svarīgi paplašināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm un attīstīt to ārpus mūsu valsts robežām. 

Mūsdienu skolotājam ir jāmainās līdzi skolēnam, tāpēc, lai uzlabotu skolotāju kvalifikāciju, zināšanas un pieredzi, lai ikdienas mācību procesā ienestu pārmaiņas un atklātu bērniem jaunu pasauli no dažādiem aspektiem, ir jāapgūst citu kolēģu pieredze, pārņemot to, kas nepieciešams.

Projekta „Paņem dabu aiz rokas” galvenais mērķis bija pirmsskolas pedagogiem iepazīties, apgūt un ieviest praksē āra aktivitāšu metodes, instrumentus un pieejas dabas izzināšanā pirmsskolas izglītības grupās. Lai īstenotu mērķi un pedagogi iegūtu pēc iespējas daudzpusīgāku pieredzi, trīs izglītības iestādes pedagogi un direktore devās darba vērošanā uz trīs dažādām valstīm: Bulgāriju, Čehiju un Zviedriju.  

Galvenās projekta aktivitātes: kopīgi ar bērniem tika izstrādāts projekta logo, projekta dalībnieki vēroja, dokumentēja un apguva ārvalstu partneru vadītās āra aktivitātes dabas izzināšanā, kā arī guva noderīgu ieskatu iestāžu ikdienas darbā. Atbraucot mājās, pedagogi iepazinās ar literatūru un izstrādāja āra aktivitātes, tika izgatavoti atstarotāji ar projekta logo, nosaukumu un Erasmus+ programmas logo, tika izstrādāta un izdota rokasgrāmata un nodrošināta projekta atpazīstamība.

Mūsu izstrādātā rokasgrāmata ir  visaptverošs, praktisks, izglītojošs, motivējošs, starptautiskas pieredzes un aizraujošu metožu atspoguļojums. Materiāls ir pārdomāts metodiskais līdzeklis un noderīgs atbalsta materiāls ne tikai pedagogiem, bet arī pirmsskolnieku vecākiem, brāļiem un māsām, vecvecākiem, citiem radiniekiem un auklītēm. Lai rokasgrāmatu būtu ērtāk lietot, aktivitātes ir iedalītas kategorijās pa gadalaikiem, bērnu vecumposmiem ( no 1-3 gadi un no 4-6 gadi). Aktivitātēm, kurām ir nepieciešama iepriekšējā sagatavošanās (materiāli to īstenošanai), ir pievienots "plaukstiņas" apzīmējums. Kopumā rokasgrāmatā ir atrodamas 30 āra aktivitātes dabas izzināšanā (daļu izstrādāja projekta dalībnieki, daļu no tām sagatavoja citi mūsu kolēģi un pārējās atradām dažādos literatūras avotos).

Īstenojot projektu, sasniedzām kvalitatīvus projekta rezultātus un ieguvējas ir dažādas mērķgrupas - mūsu un citu izglītības iestāžu pedagogi, paši bērni, bērnu vecāki un apkārtējā sabiedrība.
Projekta ietekme atspoguļojās pedagogu profesionālajā darbībā - tika paplašināts viņu redzesloks, iegūtas jaunas zināšanas un pieredze, iespaidi un motivācija turpmākai profesionālajai attīstībai. Projekts sekmē pedagogu metodisko prasmju kopumu, dažādo ikdienas darbu ar bērniem, tajā ieviešot inovatīvas metodes un pieejas. Arī citas izglītības iestādes guva pozitīvu ietekmi, jo saņēma vai varēja lejupielādēt informatīvo rokasgrāmatu mūsu izglītības iestādes interneta vietnē.

Projekts nesīs neatsveramu ieguldījumu nākotnē galvenai mērķgrupai - bērniem. Ar apgūtajām jaunajām metodēm un pieejām āra aktivitāšu organizēšanā dabas izzināšanā pirmsskolas vecuma bērnos tiks dabiskā, nepiespiestā ceļā veicinātas dabas izziņas vēlmes, viņi varēs pamanīt daudz labāk, ka daba ir tepat mums līdzās un ar neviltotu interesi to pētīt. Līdz ar to tiks īstenots viens no projekta apakšmērķiem - popularizēt un veicināt bērnu atrašanos svaigā gaisā, un realizējot to jēgpilnā, jaunu zināšanu veicinošā un aizraujošā aktivitāšu ceļā. Tas būs neatsverams ieguvums bērnu veselībai, jo mūsdienās arvien vairāk pieaug tendence, ka bērni pavada mazāk laika ārpus telpām. Arī sākumskolas bērni var izmantot rokasgrāmatu, varbūt, ietekmēs viņu zināšanas dabaszinību stundās.

Vecākiem būsim parādījuši, ka varam būt aktīva, radoša, inovācijām atvērta un uz izaugsmi vērsta izglītības iestāde, kuras pedagogiem  rūp bērnu veselība, garīgā izaugsme un attīstība, kā arī to, ka mēs cenšamies viņos radīt vēlmi, lai tas notiktu arī ārpus bērnudārzā pavadītā laika, aicinot vairāk laika pavadīt dabā kopā ar saviem bērniem.

Mūsu izglītības iestādes ieguvumi - šī mums bija pirmā starptautiskā pieredze un tā kalpo par labu pamatu turpmākajai sadarbībai ar ārvalstu izglītības iestādēm vai citām institūcijām. Jau drīzumā sāksim īstenot nākamo projektu, kura ietvaros uzņemsim un kopā izglītosimies ar ārvalstu brīvprātīgo Erasmus+ programmas Eiropas Brīvprātīgā Darba projekta „Enrich Yourself!” dalībniekiem.

Rokasgrāmata būs lielisks līdzeklis, lai turpinātu dažādu āra aktivitāšu (nodarbību un rotaļu) organizēšanu un, iespējams, Latvijā sāktu popularizēt ārzemēs esošo pieredzi par brīvdabas mācīšanos (angļu valodā Outdoor Learning). 

 

Pieredzes stāsta autore: Daina Krūmiņa, Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas direktore