Paaugstina valdorfpedagoģijas kvalitātes līmeni

11.11.2015

Ādažu Brīvā Valdorfa skola (ĀBVS) Latvijā ir vienīgā vidusskola, kurā tiek strādāts ar valdorfpedagoģijas metodēm. Lai nodrošinātu Latvijas valdorfskolu kvalitātes līmeni līdzvērtīgu citu valstu valdorfskolu līmenim, ĀBVS skolotāji katru gadu (kopš 2009. gada) piedalās kursos vienā no profesionālākajiem šīs pedagoģijas mācību un metodikas centriem Eiropā Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Kāselē. 

Katru gadu seminārā tiek aplūkots viens vidusskolas klašu posms, piemēram, 2015. gadā tā bija 12. klase.

Kursu apmeklējuma mērķis ir uzlabot un dažādot skolotāju metodiskās zināšanas un prasmes valdorfapedagoģijā, iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem un mācību metodēm, veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmu Eiropā, padziļināti izglītoties pedagoģijā un attīstīt skolotāju radošās prasmes darbā ar jauniešiem.

Katru gadu kursus apmeklē dažādu mācību priekšmetu skolotāji, piemēram, ģeogrāfijas, vēstures, matemātikas, ķīmijas, fizikas, svešvalodu un dzimtās valodas. Mācības notiek 7 dienas, tajās notiek gan teorētisko zināšanu apguve, gan praktisko iemaņu papildināšana, gan arī savstarpējas diskusijas visiem kursu dalībniekiem.

Kursu apmeklējums vistiešākā mērā papildināja skolotāju zināšanas un prasmes konkrētā mācību priekšmetā, pilnveidoja viņu prasmes metodikā, kā arī bagātināja un iedvesmoja tālākam darbam. Nozīmīgs ieguvums ir iepazīšanās ar citu valstu skolotāju pieredzi, kas ļauj ikdienas darbā ienākt dažādām aktualitātēm un starpkultūru zināšanām, kas savukārt skolēniem dod iespēju kļūt vispusīgiem un ieinteresētiem pasaulē notiekošajā. Seminārs sniedza ne tikai zināšanas konkrētā mācību priekšmeta metodikā, bet paplašināja redzesloku par izglītības jautājumiem, kultūras, sociālajiem un politiskajiem procesiem Eiropā un pasaulē.

Līdztekus lekcijām un praktiskajām nodarbībām semināra gaitā tiek organizētas diskusijas, kur neformālo sarunu laikā dažādu valstu skolotāji apspriež mācību metodiku, mācību plāna izveidi, kā papildināt mācību darbu ar out door aktivitātēm un mācību ekskursijām. Protams, notiek arī kontaktu apmaiņa un jaunu sadarbības projektu organizēšana. Piemēram, iegūto kontaktu rezultātā skolas 5. klases skolēni jūnijā apmeklēja Poliju, kur kopā ar trīs poļu valdorfskolām sacentās sporta veidos, kas tika organizēti Senajās Grieķu olimpiskajās spēlēs. Olimpisko spēļu motīvs piektajā klasē ir ciešā saistībā ar vēstures stundās mācīto informāciju. Tika izveidoti arī kontakti ar Konegliano valdorfskolu Itālijā, kur sadarbību vēstures projekta ietvaros veidos skolas 10. klase.

Sākotnēji projektā bija paredzēts, ka uz Kāseli 2015. gadā dosies 3 priekšmetu skolotāji. Tā kā no skolotāju puses bija liela interese, tad tika pieņemts lēmums piešķirtos finanšu līdzekļus ceļa izmaksām novirzīt mikroautobusa īrei un dot iespēju kursos piedalīties astoņiem skolas skolotājiem. Tā kā kursi Kāselē notiek tad, kad valdorfskolā ir brīvlaiks, tad nav nepieciešams atsevišķi saskaņot mācību stundu plānu. Katru gadu partnerorganizācija nodrošina dalībniekiem naktsmītnes skolas telpās.

Skola un arī paši skolotāji ļoti novērtē iespēju, ka kursos piedalījās tik daudz ieinteresētās personas. Skolotāji jauniegūtās zināšanas un prasmes izmanto ikdienas darbā ar skolēniem. Mobilitātē iesaistītie skolotāji dalās pieredzē ar pārējiem skolas skolotājiem gan metodiskās apvienībās, gan konferencēs, kas valdorfskolās visā pasaulē notiek katru ceturtdienas pēcpusdienu. Ik gadu, atgriežoties no semināra, pasniedzēji skolā un mācību stundās ienes daudz jaunu ideju un kā panākumu līmeņa mērs ir skolēnu atgriezeniskā saite.

ĀBVS skolotāji ir gandarīti, ka  Erasmus+ projekta ietvaros bija iespēja apmeklēt semināru Kāselē un iegūt lielisku pieredzi turpmākajam darbam.


Pieredzes stāsta autore: I.Zemīte