Pieredzes stāsts: lingvotehniskā izglītības programma

16.11.2015

Viena no pieprasītākajām izglītības programmām Daugavpils Valsts ģimnāzijā ir lingvotehniskā IP (CLIL), kuras ietvaros matemātika un dabaszinātnes tiek apgūtas angļu valodā. Pētījumi liecina, ka skolēniem, kas apguvuši CLIL programmu, uzlabojas gan valodas prasmes, gan zināšanas konkrētajā priekšmetā. 

Tā kā absolūtais vairums ģimnāzijas absolventu turpina izglītības ieguvi Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē ar dabaszinātnēm un matemātiku saistītās programmās, CLIL programmas saturs ģimnāzijā paredz padziļinātu speciālās angļu valodas apguvi, kas veido kvalitatīvu pamatu turpmākajām studijām Latvijas augstskolās.

Programmu īsteno divi pedagogi - angļu valodas un matemātikas skolotājas. Projekta mērķis ir nodrošināt CLIL programmas kontinuitāti ģimnāzijā, vienlaikus uzlabojot arī tās īstenošanas kvalitāti. Tas ir nepieciešams, jo angļu valodas skolotāja ir sasniegusi pensijas vecumu, tāpēc ir nepieciešams cits skolotājs ar atbilstošu izglītību, kas ļautu turpināt dabaszinātņu pasniegšanu angļu valodā. Savukārt matemātikas skolotājai nepieciešama specifiskās matemātiskās angļu valodas apguve un pieredzes paplašināšana, mācību procesā ieviešot interaktivitātes elementus un skolēnu praktisko darbību.

Lai īstenotu šo mērķi, abām skolotājām tika piedāvāta tālākizglītība (2 nedēļas) strukturētajos CLIL programmas kursos Lielbritānijā izglītības iestādē, kas specializējas CLIL programmu kvalitātes uzlabošanā. Skolotājas apguva jaunākās teorētiskās atziņas CLIL metodikas izmantošanā dažādās valstīs, kā arī ieguva praktisku pieredzi darbam ar tekstu un vārdu krājuma pilnveidi lasot, rakstot, runājot un klausoties (kas ir īpaši svarīgi CLIL stundās). Skolotājas apmeklēja arī britu kolēģu vadītās mācību stundas Lielbritānijas skolās, kurās mācās imigrantu bērni, tamdēļ CLIL metodika ir īpaši noderīga. Atsevišķs kursu bloks bija angļu valodas prasmju pilnveide (frazeoloģismu, prepozīciju lietojums ar dabaszinātnēm un matemātiku saistītās jomās, izrunas pilnveide u.tml.).

Kursos gūto pieredzi, kā arī mācību materiālu veidošanas pamatprincipus skolotājas izmanto savu mācību stundu un mācību materiālu izstrādei matemātikā un dabaszinātnēs. Abas skolotājas iesaistījās Erasmus+ KA2 stratēģiskajā partnerībā "MULTIKEY", kas 2 gadu laikā paredz mācību materiālu izstrādi CLIL programmas priekšmetos iesācējiem.

Kursos gūto atziņu praktisko pielietojumu skolotāja demonstrēja arī Latvijas Matemātikas skolotāju asociācijas konferencē 2015. gada 10.-11. aprīlī Daugavpilī. Skolotāja vadīja 6 darba grupas (180 dalībnieki). Matemātikas skolotājas metodiskie materiāli tika publicēti žurnālā izglītības profesionāļiem "Skolas vārds" 10. maija numurā. Ir uzsākta praktiska sadarbība ar citu CLIL skolu kolēģiem Latvijā. Lai gūtu priekšstatu par izmaiņām mācību stundās, tika veikta arī skolēnu aptauja. Aptaujas rezultātu analīze lasāma arī ģimnāzijas 12. klases skolēna zinātniski pētnieciskajā darbā (Latgales konferencē iegūta 1.vieta).

Otra projekta dalībniece - angļu valodas skolotāja, kas pēc 2 gadiem pārņems dabaszinību pasniegšanu angļu valodā - projekta ietvaros ir guvusi teorētiskas zināšanas par CLIL metodikas pamatprincipiem, mācību materiālu izveidi, kursos ir vērojusi pieredzējušu kolēģu darbu. Pēc kursiem skolotāja vēroja ģimnāzijas kolēģu vadītās stundas, izstrādāja mācību stundu plānus, tos aprobējot. Nākamajos 2 gados skolotāja turpinās sadarbību ar kolēģēm ģimnāzijā gan mācību materiālu izstrādē, gan pārī vadot stundas, lai gūtu praktisku pieredzi.  Skolotāja atzina, ka projektā gūtā pieredze veido izpratni par CLIL metodikas būtību, taču ir nepieciešami papildus kursi un kolēģu stundu vērošana, lai spētu pilnvērtīgi pārņemt CLIL programmas īstenošanu.

Pedagoģiskās padomes sēdē tika definētas arī tālākās attīstības vajadzības - apkopot visu kolēģu veidotos CLIL materiālus, sagrupējot tos pa mācību priekšmetiem, kā arī nofilmēt labās prakses piemērus, jo kolēģu stundu vērošana nav iespējama stundu plāna dēļ.

Trešā projekta dalībniece projekta ietvaros vienu mēnesi apguva angļu valodu, lai kvalitatīvi varētu iesaistīties starptautisku projektu īstenošanā. Jau uzsākta darbošanās KA2 partnerībā starptautiskas izglītības programmas izstrādē, apmaiņā ar itāļu skolu AFS programmas ietvaros. Kursos īpaša uzmanība tika veltīta starpkultūru komunikācijas pilnveidei un dažādu metožu un paņēmienu pielietošanai valodas efektīvai apguvei. Gūto pieredzi projekta dalībniece izmanto mācību materiālu apkopošanā latviešu valodas apguvei apmaiņas programmu skolēniem.

Kopumā projektā plānotie mērķi ir sasniegti. Vai projekts radīs pozitīvas izmaiņas arī mācību procesa formālajos rādītājos – sekmēs, šī gada 10. klašu skolēniem, kas bija iesaistīti projektā, tiks vērtēts ilgtermiņā.

Pozitīvi vērtējams tas, ka gūto pieredzi var izmantot, īstenojot stratēģisko partnerību par mācību plāna izstrādi CLIL programmas iesācējiem. Īpaši noderīga ir International Study Programmes piedāvātā iespēja vērot ārvalstu kolēģu vadītās stundas imigrantu bērniem, kas Latvijas pedagogiem ir absolūti sveša, bet nākotnē nepieciešama pieredze.

Tā kā kursus apmeklē dažādu valstu skolotāji, tika pilnveidota starpkultūru kompetence gan valodas, gan kursu satura, gan sadzīves ziņā. Visu minēto prasmju apguve ir nepieciešama projekta dalībniekiem, lai veiksmīgāk strādātu ar apmaiņas programmu un starptautisku projektu dalībniekiem (skolēniem un skolotājiem) dažādu (arī virtuālo) programmu ietvaros. Ļoti atzīstami vērtējama praktiskas sadarbības uzsākšana ar citu Latvijas skolu pedagogiem, kas izmanto CLIL metodiku.

 

Pieredzes stāsta autore: Renāte Malnace