Atbalsts, sadarbība un komunikācija – veiksmīga projekta pamatnosacījumi

03.12.2015

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 1. jūnijam tika realizēts Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu izglītības sektora projekts „Metodes mūsdienīga, motivējoša un efektīva mācību procesa veidošanai.” 

Skola cenšas būt aktīva starptautiskās sadarbības jomā un izmantot katru iespēju, lai padarītu mācību procesu un vidi skolēniem saistošu un motivējošu, tāpēc regulāri seko Valsts izglītības attīstības aģentūras aktualitātēm un piedāvātajām sadarbības iespējām. Aģentūras nosūtītie jaunumi par Erasmus+ semināru un dalība tajā kalpoja par ierosmi šī projekta tapšanai.

Projekta galvenie mērķi tika izvirzīti, balstoties uz skolas un Eiropas Savienības prioritātēm. Projekta mērķis bija sekmēt trīs jomas, kuras skolai ir svarīgas:

1. Nepieciešamība pēc profesionālās pilnveides kursiem, kas motivētu skolotājus vairāk izmantot internetā pieejamos resursus, sociālos medijus un informācijas

tehnoloģijas, kas spētu padarīt mācību procesu daudzveidīgāku un interesantāku.

2. Apgūt metodes, kā realizēt neklātienes un e-apmācību.

3. Veicināt skolotāju un skolēnu dalību Eiropas Savienības projektos.

Galvenās aktivitātes, kas tika realizētas skolā: projektu dalībnieku atlase, projekta partneru atlase, dalībnieku sagatavošanās mobilitātei, partneru izvirzīto uzdevumu izpilde, projekta rezultātu izplatīšana skolas ietvaros un ārpus tās.

Partneru galvenais uzdevums bija atbalstīt projekta koordinatoru un dalībniekus projekta tapšanas stadijā, izvērtēt potenciālos dalībniekus, atsūtīt apstiprinājumu par to, ka partneris ir gatavs nodrošināt profesionālās pilnveides kursus, atbalstīt dalībnieku sagatavošanās procesā dalībai kursos, tajā skaitā mājas darbu izpildē, kvalitatīvi veikt apmācības mobilitātes laikā un atbalstīt informācijas izplatīšanas pasākumos.


Projekta ietvaros pedagogi piedalījās piecos profesionālās pilnveides kursos:

1. „Interneta un komunikācijas tehnoloģijas starpkultūru un mediju izglītībā”. Kursu programma aptvēra vairākas ļoti nozīmīgas tēmas, piemēram, interneta un mediju resursu veiksmīgu un pareizu izmantošanu, lai veicinātu skolēnu motivāciju mācīties. Kursos tika sniegta informācija, kā sagatavoties dažādām situācijām, kurās iesaistīti dažādu kultūru pārstāvji, izmantojot pieejamās tehnoloģijas. Liels uzsvars tika likts uz interaktīvo tehnoloģiju pielietošanu apmācības procesā. Kursus nodrošināja uzņēmums CREF EDUCATION. Kursu norises vieta: Sesimbra, Portugāle.

2. „Moodle&Mahara vācu valodas un svešvalodu apguve” tika prezentēta bezmaksas mācību platforma, interneta aplikācijas un podcast apraides izmantošana svešvalodu

apmācībā un online portfolio izveidē. Kursu organizators: Institut für internationale Kommunikation e. V. (Vācija).

3. „Efektīva komunikācija angļu valodā” kursi tika atcelti un aizvietoti ar līdzvērtīgiem angļu valodas kursiem, kurus nodrošināja Central School of English. Dalībniekiem bija iespēja internacionālā vidē aktīvi komunicēt, intensīvi mācīties un pielietot savas reprezentatīvās prasmes angļu valodā par aktuālām tēmām Eiropā. Kultūras vide tika metodiski veiksmīgi integrēta mācību procesā.

4. “Euneos” kursu laikā pedagogs uzzināja par ES projektu daudzveidību un iespējām tos pielāgot ne tikai izglītības iestādes vajadzībām, bet arī vajadzībām konkrētajā

mācību priekšmetā. Tika sniegtas idejas, kā rosināt skolēnu interesi par starpkultūru sadarbību, veidojot nelielus eTwinning projektus. Kursi notika Portugālē, Porto.

5. Interacting S.L. organizētajos kursos Spānijā, Madridē, tika apgūtas daudzveidīgas metodes, kas noder mācību satura bagātināšanai mācību stundās. Kursu saturs bija ļoti plašs un piesātināts ar praktiskām aktivitātēm, kas ļāva skolotājiem iejusties skolēnu lomā un realitātē izbaudīt metodes un pieejas, kas aizrauj, ieinteresē un rada gandarījumu ne tikai pašam skolotājam, bet arī skolēnam.

Projekta dalībnieki, skolas direktors Juris Šmits un projekta koordinatore Vivita Ponciusa ir gandarīti par projekta norisi un tā paliekošo ietekmi uz skolas mācību procesu. Pateicoties Erasmus+ projektam, tika uzlabotas skolotāju svešvalodas zināšanas, skolas mācību vide ir kļuvusi radošāka un mūsdienīgāka. Projekts ir veicinājis tālmācības materiālu izstrādi un jaunu kontaktu iegūšanu turpmākajai starptautiskajai sadarbībai nākotnē.

Vislielāko gandarījumu projektā piedzīvojām, veiksmīgi pārvarot visus juridiskos un administratīvos izaicinājumus.

Projekta ieviešana skolā bija ļoti liels izaicinājums ne tikai pašai skolai, bet arī Rīgas Domei. Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas skolotāji biji pirmie Rīgas pašvaldībā, kas devās mobilitātes braucienos Erasmus+ ietvaros. Pateicoties Rīgas Domes Finanšu departamenta Resursu vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas ekspertei Ilvai Biķerniecei, Valsts izglītības attīstības aģentūras darbiniecēm Zanei Gailītei un Vinetai Bringulei, mums viss izdevās lieliski! Ierodoties partneru institūcijās, Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas skolotāji bija vienīgie profesionālās pilnveides kursu dalībnieki ar juridiski korekti sakārtotu dokumentāciju un laikus saņemtu finansējumu!

Viena no galvenajām atziņām, kuru guvām projekta realizācijas laikā, – atbalsts, sadarbība un pozitīva komunikācija ir veiksmīga projekta pamatnosacījums!

Liels paldies Erasmus+ programmai par šādu iespēju, Valsts izglītības attīstības aģentūrai – par profesionālo un atbildīgi veikto darbu un Rīgas Domes Finanšu departamentam – par sapratni un atbalstu!

 

Stāsta autores: Vivita Ponciusa un Ieva Jansone-Pīlāce