Erasmus+ veicina izglītības kvalitātes attīstību

05.12.2015

Sērmūkšu pamatskola īstenoja Erasmus+ skolu izglītības sektora mobilitāti, lai meklētu jaunas iespējas, kā skolas dzīvi veidot mūsdienu apstākļiem atbilstošāku, interesantāku, lai skolēni būtu motivēti radošam darbam, ieinteresēti mērķu sasniegšanā, sevis pilnveidošanā, attīstītu nepieciešamās prasmes un iemaņas. 

Skolai jānodrošina kvalitatīva izglītība, personālam nepieciešamas jaunas, atbilstošas zināšanas. Kvalitātes attīstība ir viens no galvenajiem virzieniem Eiropas izglītībā. Latvijas valdības rīcības plānā teikts, ka nepieciešams paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences un IKT izmantošanu izglītībā. Izglītības sistēmai jābūt pielāgotai Eiropas sabiedrības vajadzībām. Lai nodrošinātu cilvēku gatavību dzīvot un strādāt dinamiskā laikā, izglītībai jāsniedz maksimāli individualizēta un kvalitatīva mācību vide. Tas arī mudināja skolas kolektīvu iesaistīties jaunos izaicinājumos.

Erasmus+ mobilitātes projekta mērķis bija izvērtēt skolas mācību darbu, darbinieku ieguldījumu un novērtējumu skolas attīstībā, noteikt tālāko skolas virzību uz augstāku izglītības kvalitāti un, ņemot vērā cilvēciskos faktorus un cilvēku resursus, profesionāli kvalitatīvi sagatavoties skolas akreditācijai 2015. gada martā. Ieguldot lielu skolas kolektīva kopīgo darbu izvērtēšanā, ņemot vērā Erasmus+ kursos „Teach, Learn and Quality” iegūto Eiropas pieredzi, atziņas un zināšanas, tika sagatavots skolas pašnovērtējuma ziņojums un iesniegts Valsts izglītības kvalitātes dienestā skolas un izglītības programmas akreditācijai.

Kursi „Teach, Learn and Quality” par Eiropas kvalitātes vadības fonda modeli izglītības jomā ir starptautiska mēroga kursi, kas dod skolotājiem plašāku un pilnvērtīgāku ieskatu par izglītības kvalitātes novērtēšanu un kvalitātes attīstības plānošanu. Kursu laikā bija iespēja apmainīties ar informāciju un viedokļiem ar izglītības darbiniekiem no citām valstīm, kā arī tika izveidots skolas izglītības kvalitātes attīstības plāna modelis kvalificētu speciālistu vadībā. Skolas izglītības kvalitātes attīstībā iesaistījās visa skolas komanda. Balstoties uz jaunākajām metodēm un atziņām Eiropā, projekta laikā izvērtējām un plānojām kvalitātes attīstību skolā. Kursos iegūtās zināšanas, idejas, risinājumi un pieredze ir izmantojama katram skolotājam ikdienas darbā mācību darba kvalitātes novērtēšanai un pilnveidošanai, gatavojoties skolas akreditācijai 2015.gadā. Kursos apgūtās mācību metodes var izmantot arī darbā ar skolēniem.

Profesionālās pilnveides kursu nodarbībās izmantotās metodes tika adaptētas un veiksmīgi īstenotas skolā.


Projekta galvenie ieguvumi

Kvalitātes attīstības plāns ir svarīga skolas mācību un audzināšanas darba sastāvdaļa. Jebkura noderīga pieredze dod pozitīvas pārmaiņas gan skolas darbam kopumā, gan individuāli skolotājiem. Eiropas līmeņa semināri, konferences, kursi, projekti un līdzīgi pasākumi iedvesmo skolotājus un motivē viņus būt aktīviem, radošiem un mūsdienīgiem.

Tā kā mūsdienu skolotājam ir jābūt radošam un viņam nepieciešams regulāri papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, piedalīšanās projektā ir devusi iespēju skolotājiem paplašināt arī savu redzesloku, iepazīt citu tautu kultūru, celt pašapziņu un apzināties sevi kā pilntiesīgu Eiropas pilsoni. Piedalīšanās profesionālās pilnveides kursos, ir papildus iespēja atrast labus sadarbības partnerus Eiropā dažādiem izglītības projektiem nākotnē. Kursu laikā un īstenojot projektu, ir bijusi laba iespēja pārrunāt ar dalībniekiem skolas attīstības idejas, mērķus un uzdevumus. Ir apzinātas problēmas un potenciālie riski. Sadarbojoties ar partneriem, skolas kolektīvam ir bijusi iespēja atklāt jaunus virzienus, ko piedāvā dažādas Eiropas Savienības programmas. Piedaloties kursos, iepazīstoties ar kursu materiāliem un izmantojot tos, pilnveidotas arī angļu valodas, IKT un sadarbības prasmes.

Skolotājiem piedaloties profesionālās pilnveides kursos, skola ieguvusi lielāku atpazīstamību. Piedalīšanās projektā ir devusi iespēju iepazīt citu valstu izglītības sistēmas, to pozitīvās puses un mīnusus, kā arī prezentēt savu valsti, novadu, skolu Eiropas līmenī. Mobilitātes laikā arī pārējiem kursu dalībniekiem bija iespēja iepazīt mūsu skolas pieredzi un iepazīt Latvijas izglītības sistēmu. Piedalīšanās projektā skolai bija jauns izaicinājums uzsākt izglītības kvalitātes izvērtēšanu un plānot attīstību daudz augstākā, kvalitatīvākā un mūsdienu prasībām atbilstošā līmenī, izmantojot metodes, kas apzinātas un ieviestas attīstītākās Eiropas valstīs.

Izvērtējot skolas darbu un īstenojot izglītības kvalitātes attīstību skolas ikdienā, ieguvēji ir arī skolēni. Katra skolotāja kvalitatīvs darbs uz augstāku izglītības kvalitātes attīstības pakāpi ietekmē mācīšanas un mācīšanās procesu, tajā skaitā arī skolēnu. Šobrīd ir nepieciešamas 21.gadsimtam nepieciešamās prasmes, tāpēc svarīgi tās pilnveidot ne tikai skolotājiem, bet arī skolēniem. Skolotāji ir ieinteresēti mainīt mācīšanas un mācīšanās stratēģijas un ieviest efektīvākas stratēģijas, lai uzlabotos skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas.

Skolas galvenais panākums, ka projekta mērķis ir sasniegts - esam ieguvuši akreditāciju līdz 2021. gadam. Tas ir viens no galvenajiem rādītājiem, ka esam pareizā virzienā uz augstāku skolas izglītības kvalitātes attīstību.


Interneta vietnes, kurās iespējams iegūt vairāk informācijas par projektu un profesionālās pilnveides kursiem:


Stāsta autors: Sērmūkšu pamatskolas Erasmus+ projekta koordinators