Pieredzes stāsts: aktualizē integrējošās un iekļaujošās izglītības jēdzienu

07.12.2015

Mūsdienās arvien aktuālāks kļūst integrējošās un iekļaujošās izglītības jēdziens. Arī Salacgrīvas vidusskolā arvien vairāk tiek domāts par mācību procesa pielāgošanu skolēniem, kuriem ir kādas īpašas vajadzības, tādēļ skolā tika licencētas divas speciālās izglītības programmas, kurās mācās 36 skolēni ar dažāda veida mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem, turklāt gandrīz katrā klasē ir skolēni, kas apgūst vispārizglītojošo programmu, bet kuriem ir nepieciešami skolas psihologa vai ārstu noteikti atbalsta pasākumi. 

Tā kā katra skolēna individuālās īpašās vajadzības ir ļoti atšķirīgas, skolotājiem ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, kā šiem skolēniem veidot un sniegt atbalsta pasākumus mācību procesā, iekļaujot viņus vispārizglītojošās skolas mācību sistēmā. Jāatzīst, ka šīs zināšanas vēl joprojām ir jāpilnveido un jāpapildina. Viens no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem speciālo programmu skolēniem nereti ir svešvalodas.

Šī iemesla dēļ Salacgrīvas vidusskola nolēma 2015. gada martā nosūtīt vienu angļu valodas skolotāju, kura skolā arī atbild par mācību darba organizēšanu speciālās izglītības programmu skolēniem, uz divu nedēļu kursiem Eiropas angļu valodas skolotājiem, kas strādā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām Portsmutā, Anglijā. Tos organizē Lielbritānijas starptautisko studiju tālākizglītības programma "International Study Programmes" (ISP). Lai iegūtu nepieciešamo finansējumu, skola nolēma piedalīties Erasmus+ personu mobilitātes mācību nolūkos projektā ar nosaukumu "Atbalsta pasākumu pilnveidošana skolēniem ar īpašām vajadzībām".

Kursu apmeklēšanas rezultātā bija sagaidāms, ka kursu dalībniece:

  • gūs jaunus iespaidus un iedvesmu radošu angļu valodas stundu veidošanai skolēniem ar īpašām vajadzībām;
  • spēs sekmīgāk pilnveidot atbalsta pasākumus skolēniem ar īpašām vajadzībām ne tikai angļu valodas stundās, bet arī citos mācību priekšmetos, konsultējot kolēģus;
  • uzlabos praktiskās iemaņas un pilnveidos zināšanas angļu valodas kā svešvalodas metodoloģijā skolēniem ar īpašām vajadzībām;
  • pilnveidos zināšanas un pieredzi par savlaicīgu pedagoģisko diagnostiku, lai laicīgi pamanītu skolēnus, kuriem ir speciālās vajadzības;
  • pilnveidos prasmi vecāku izglītošanā, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, tādējādi veicinot skolas un vecāku sadarbību bērna izglītošanā;
  • iegūs sadarbības iespējas ar citu Eiropas valstu skolotājiem un skolām, lai pilnveidotu speciālās izglītības darbību savā prakses skolā;

Kursu saturiskais plānojums atbilda trim galvenajām tēmām, kas atbalsta Salacgrīvas vidusskolas mērķus: speciālās vajadzības; iekļaušana - vienlīdzība; svešvalodas mācīšana un mācīšanās. Projekta rezultātā jāatzīst, ka šo visu mērķu sasniegšana tika veiksmīgi apvienota. Proti, projekta ietvaros apmeklēto kursu tēma bija angļu valodas mācīšana skolēniem ar speciālajām vajadzībām. Turklāt kursu dalībniece Agnese Gromova-Ķūrena Latvijas Universitātes studiju ietvaros pirms tam bija uzsākusi pētījumu Salacgrīvas vidusskolā par to, kā veicināt speciālās izglītības programmu skolēnu iesaistīšanos angļu valodas stundās. Projekta laikā apmeklētie kursi deva iespēju pilnveidot un pabeigt pētījumu, kas tika uzrakstīts kā viena no diplomdarba formām - skolotāja pieredzes mape. Tika secināts, ka multisensorās stratēģijas ir līdzeklis, kas sekmē speciālās izglītības skolēnu veiksmīgāku iekļaušanu un viņu iesaistīšanos mācību stundās. Apmeklēto kursu rezultātā tika izstrādāti dažādi mācību materiāli dažādām sensorajām jomām, lai sekmētu multisensoro stratēģiju pielietošanu stundās.

ISP kursu laikā visi kursu dalībnieki (skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Vācijas, Čehijas, Itālijas, Spānijas, Beļģijas, Portugāles) tika iepazīstināti ar speciālās izglītības organizāciju Salacgrīvas vidusskolā, ar atbalsta pasākumu veidiem, ar mācību darba organizēšanu speciālo izglītības programmu skolēniem angļu valodas stundās. Vairāki ārvalstu kolēģi izteica vēlmi saņemt Salacgrīvas vidusskolas izstrādātos mācību materiālus, pētījuma "Multisensorās stratēģijas skolēnu ar speciālajām vajadzībām iesaistīšanai angļu valodas stundās pamatskolā" rezultātus, jo atzina tos par noderīgiem sava darba pilnveidošanā.

Ar šo pētījumu tika iepazīstināti ne tikai ārvalstu kolēģi un Salacgrīvas vidusskolas skolotāji un vecāki, bet arī Alojas novada svešvalodu skolotāji un Rīgas rajona skolu sociālie pedagogi, Latvijas sociālo pedagogu asociācijas biedri. Viesu izteiktie atzinības vārdi pēc pieredzes apmaiņas semināra liek secināt par ISP kursu apmeklējuma un Salacgrīvas vidusskolas organizētā darba speciālās izglītības jomā lietderību. Pēc skolotāju pieredzes darba pētījuma aizstāvēšanas Latvijas Universitātes eksaminācijas komisija projekta dalībniecei ieteica ar savu pētījumu uzstāties ikgadējā Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas (LATE) konferencē, kurā 60 minūšu prezentācijā ar multisensorajām stratēģijām tika iepazīstināti gan Latvijas, gan ārvalstu angļu valodas skolotāji.

Kā interesanta sadarbības forma ar ISP kursos sastaptajiem citu valstu kolēģiem un viņu skolēniem jāmin uzsāktais projekts angļu valodas apgūšanas sekmēšanai 1., 5. un 6. klašu skolēniem, tajā skaitā arī speciālās izglītības programmu skolēniem. Mācību stundu ietvaros Salacgrīvas vidusskolas skolēni uzrakstīja aprakstu par savu skolu, kā arī vēstuli par sevi, kas tika nosūtīts Itālijas un Vācijas skolēniem. Vasaras brīvlaika sākumā no Vācijas speciālās izglītības programmu skolēniem tika saņemtas atbildes vēstules, savukārt Salacgrīvas skolas skolēni septembrī turpināja darbu pie apraksta veidošanas par savu pilsētu, skolu, savu ģimeni u.tml. Kā atzīst abi ārvalstu skolotāji, kā arī iesaistītie Salacgrīvas vidusskolas skolotāji - bērniem šis projekts šķiet aizraujošs, jēgpilns, tas motivē viņus apgūt angļu valodu.

Galvenie ieguvēji no Salacgrīvas vidusskolas dalības šajā Erasmus+ projektā ir speciālās izglītības programmu skolēni un vispārizglītojošās izglītības programmu skolēni ar īpašām vajadzībām. Tiks atvieglots šo skolēnu mācību process izstrādājot un pilnveidojot individuālus atbalsta pasākumus, izveidojot metodiskos materiālus (t.sk. darba lapas, didaktiskās spēles un rotaļas, interaktīvus materiālus, ierosmes dažādām multisensorām aktivitātēm u.tml.). Otrā mērķauditorija ir Salacgrīvas vidusskolas skolotāji, kuriem tiks organizēti informatīvas sanāksmes un radošās darbnīcas, lai pilnveidotu viņu zināšanas un prasmes darbam ar skolēniem, kam ir īpašas vajadzības, sevišķu uzsvaru liekot uz individuālu atbalsta pasākumu pilnveidošanas

Pēc iesaistīšanās Erasmus+ projektā Salacgrīvas vidusskola ir spējīgāka sniegt konsultācijas un dalīties pieredzē speciālās izglītības darba organizēšanas jomā:

1) speciālās izglītības programmu skolēnu apmācības organizācija (integrēšana vispārizglītojošā klasē; integrēšana vispārizglītojošajā klasē nodrošinot skolotāja palīgu; apmācība atsevišķā speciālās izglītības programmu skolēnu grupā prioritārajos mācību priekšmetos); labās un sliktās prakses piemēri salīdzinājumā ar pieredzēto Anglijas un Vācijas skolās, klases iekārtojums;

2) atgādņu veidošana skolēniem ar īpašām vajadzībām dažādos mācību priekšmetos;

3) multisensorās stratēģijas kā paņēmiens skolēnu ar speciālajām vajadzībām iesaistīšanai mācību procesā, visu maņu vienlaicīga stimulēšana un attīstīšana, intereses par mācību procesu veicināšana, pozitīvas mācību atmosfēras radīšana, vienlīdzīgas mācīšanās iespēju un visus skolēnus iesaistošas mācību vides radīšana.

Izglītības process ir nemitīgu meklējumu, jaunu atradumu, izmēģinājumu ceļš, un mēs priecāsimies, ja mūsu gūtās atziņas dos iedvesumu kāda kolēģa jauniem meklējumiem un izmēģinājumiem. Uz sadarbību!

 

Pieredzes stāstu sagatavoja Agnese Gromova-Ķūrena