Mobilitātes projekti skolas ilgtspējīgai attīstībai

30.11.2015

Veidojot mūsdienīgu Profesionālās izglītības kompetences centru, Daugavpils tehnikumam ir svarīgi pārņemt labās prakses piemērus no Eiropas, pārnest un pilnveidot inovatīvas metodes ne tikai savā izglītības iestādē, bet būt gataviem dalīties pieredzē arī ar citiem. 

Esam bijuši aktīvi Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas un Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, pēdējo piecpadsmit gadu laikā īstenoti 32 projekti.

Zīmīgi, ka 2015. gada 1. pusgadā - Latvija bija prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē. 2015. gads tiek aizvadīts Daugavpils pilsētas 740 gadu jubilejas zīmē un tas ir Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dzimšanas gads. Mūsu labie darbi projektā bija veltīti šiem zīmīgajiem pasākumiem valstī, pilsētā un skolā.

2015. gada Erasmus+ programmas mācību mobilitātes projekta “Inovācijas profesionālajā izglītībā” aktivitātes bija vērstas uz to, lai tehnikuma, profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie atbalstāmo jomu 16 skolotāji un 10 audzēkņi, apgūtu jaunu inovatīvu pieredzi Eiropā, kas veicinātu viņu profesionālo un personisko attīstību, paaugstinātu starpkultūru un svešvalodu kompetences.

Skolotāju pieredzes apmaiņas mērķi: 

  • privātuzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principu, duālās profesionālās izglītības ietvaros, izzināšana;
  • pieredzes iegūšana profesiju gadatirgus rīkošanā sadarbībā ar uzņēmumiem;
  • jaunu inovatīvu metožu apgūšana tehniskās bibliotēkas un tehniskā muzeja izveidošanā.

Audzēkņu prakses mērķi:

  • Eiropas līmeņa standartiem atbilstošu profesionālo prasmju, iemaņu un kompetenču attīstīšana;
  • jaunāko tehnoloģiju un metožu apguve izvēlētajā profesijā praksē;
  • iegūto teorētisko zināšanu sasaiste ar praksi ārzemju uzņēmumā.


Vācija

BBS Eiropas skolā Rotenburgā (Berufsbildende Schulen RotenburgEuropaschule) mācās 2 300 audzēkņi. Tur apgūst informācijas tehnoloģijas un programmēšanu, transportu un loģistiku, ekonomiku un komerczinības, elektrotehniku, metālapstrādi un automehāniku. Šī skola ir labs duālās apmācības sistēmas darbības piemērs, jo audzēkņi mācās divas-trīs dienas nedēļā, bet pārējo mācību laiku strādā uzņēmumā. Skolai ir arī augstākā līmeņa tehniskās ģimnāzijas statuss, jo audzēkņi pēc profesionālas vidējās izglītības iegūšanas var turpināt mācības Tehniskajā universitātē.Nozīmīgākais skolas gada pasākums - „Ausbildungsmesse” (Profesiju gadatirgus), kurš tiek organizēts jau 11 gadus pēc kārtas. Šis pasākums ir ļoti svarīgs ne vien skolas, bet arī pilsētas un reģiona dzīvē. “Mums - 8 skolotāju darba grupai - bija iespēja apmeklēt šo pasākumu, kurā piedalījās 64 uzņēmēji. Katrs uzņēmums sagatavoja savu reklāmu un konsultēja profesijā. Izstādi apmeklē liels skaits skolēnu ne tikai no Rotenburgas pilsētas, bet arī no reģiona skolām. Vācijā uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti jauno speciālistu sagatavošanā.

Skolotājiem bija iespēja apmeklēt Luneburgas Amatniecības kameru, kura seko līdzi un plāno, cik cilvēku vēlas iegūt profesionālo izglītību, organizē konkursus jauniešiem, sadarbojas ar uzņēmējiem un darba biržām, kā arī atbalsta talantīgākos audzēkņus, organizējot audzēkņu mācību braucienus uz ārzemēm. Vizītes laikā panākta vienošanās par jauna projekta pieteikuma izstrādi duālās apmācības jomā Erasmus+ programmas stratēģiskajā partnerībā, piesaistot sadarbības partnerus no Vācijas un Austrijas.


Itālija

Leonardo da Vinci v.n. Florences Tehniskā institūta (ISIS Leonardo da Vinci) 1 800 audzēkņiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem ir iespēja izvēlēties vienu no diviem darbības virzieniem - tehnisko (absolvējot turpina studijas kādā no augstākās izglītības mācību iestādēm) vai profesionālo (pēc kvalifikācijas iegūšanas dodas strādāt atbilstošā specialitātē darba tirgū). Institūts piedāvā mācību programmas: mehānikā, elektronikā, elektrotehnikā, telekomunikācijās, datorzinātnēs, mehatronikā un grafiskajā dizainā.

Institūta lepnums ir tā tehniskā bibliotēka, kurā tiek glabāti 33 000 tehniskās literatūras krājumi. To vidū ir arī 18. un 19. gadsimta reti sastopamie grāmatu fondi. Liels darbs ieguldīts tehniskā muzeja izveidē, kura ekspozīcija veltīta Florences inženierim un izgudrotājam Leonardo da Vinci.  Pilnveidojot Profesionālās izglītības kompetences centra darbu, mēs esam paredzējuši savā attīstības stratēģijā izveidot tehnisko bibliotēku un tehnisko muzeju. 8 skolotāju darba grupa, kuras uzdevums bija izpētīt un apkopot labās prakses piemērus, izstrādājusi konkrētus priekšlikumus tehnikuma Padomei iegūto ideju pārnesei.


Audzēkņi Vācijā

Pateicoties Daugavpils pilsētas domes un Magdeburgas pilsētas pašvaldības (Landeshauptstadt Magdeburg) veiksmīgai sadarbībai, 2012. gadā Magdeburgas pilsētas dome un Daugavpils tehnikums parakstīja Nodomu protokolu par sadarbību izglītības jomā. Tas paredz nodrošināt mūsu audzēkņiem prakšu vietas pilsētas vadošajos uzņēmumos un veicināt skolotāju pieredzes apmaiņu izglītības iestādēs un uzņēmumos. 2015. gadā topošie speciālisti – automehāniķi Armands Stankevičs un Dmitrijs Fedotovs trīs mēnešus kvalifikācijas praksē stažējās uzņēmumā „Tyrexpert Reifen + Autoservice”, elektriķi Aleksandrs Gavrilovs un Jevgenijs Sidorovs mēnesi stažējās praksē uzņēmumā „KGM Company”, savukārt Jūlija Beļeviča un Tatjana Semjonova, kuras apgūst šuvējas specialitāti, mēnesi stažējās praksē uzņēmumos „Shapiro H. Änderungsschneiderei” un „Schneiderei inh. Marina Malyschewthe”.

Savukārt, mūsu ilggadējais sadarbības partneris BBS Eiropas skola Rotenburgā nodrošināja tehnikuma topošajiem speciālistiem - automehāniķiem: Gunāram Vilmanim un Andrim Melderim vienu mēnesi prakses laikā stažēties uzņēmumos „Autohaus VWVolkswagen-Center-Service” un „SternPartner GmbH & Co. KG. Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service”, transporta pārvadājumu komercdarbiniecēm Anastasijai Smislovai un Viktorijai Rubanikai vienu mēnesi prakses laikā stažēties uzņēmumos „Fahzeugwerk Borco-Höhns GmbH&Co.KG” un „Joachim Behrens Scheeßel GmbH”.

Pirms prakses uzsākšanas, Daugavpils universitātes Vācu filoloģijas katedras pasniedzēju vadībā visi praktikanti padziļināti apguva vācu valodu. Lai varētu iesaistīties mobilitātes projektā, bija jāiztur nopietna atlase, kurā tika vērtēta audzēkņu sekmība, stundu apmeklētība, piedalīšanās ārpusstundu aktivitātēs un personiskās īpašības. Prakses laikā audzēkņiem bija iespēja apgūt jaunākās tehnoloģijas savā specialitātē. Pēc šiem braucieniem audzēkņi kļuvuši pārliecinātāki par sevi un savām nākotnes iespējām.

Uzņēmumu pārstāvji novērtēja mūsu audzēkņu darbu ar augstāko atzīmi un četriem tiek piedāvāts pastāvīgs darbs Vācijā. Arī 2016. gadā Erasmus+ programmas ietvaros audzēkņiem plānojam piedāvāt iespēju stažēties kvalifikācijas praksē Magdeburgas un Rotenburgas pilsētas uzņēmumos.

Lielu uzmanību pievērsām projektu rezultātu izplatīšanai. Daugavpils tehnikuma tīmekļa vietnē publicēti 8 raksti. Maijā noorganizēta starptautiska konference. Par paveikto stāstīja paši projektu dalībnieki - skolotāji, kuri pieredzes apmaiņā stažējās Vācijā un Itālijā, kā arī audzēkņi, kuriem bija iespēja praktizēties vadošajos uzņēmumos Vācijā. Konferences darba gaitā skype vidē piedalījās arī projektu vadītāji no Vācijas un  Itālijas. Visi projekta dalībnieki saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātu un Europass Mobility dokumentu.

 

Pieredzes stāsta autore: Inta Laurena