Mūsdienīgas un modernas zināšanas

09.11.2015

Lielākais pamudinājums piedalīties Erasmus+ mobilitātes projektā bija vēlme uzlabot SIA “Limited Edition” pasniedzēju mācīšanas prasmes, iegūt mūsdienīgas un modernas zināšanas, lai varētu tās nodot tālāk saviem apmācāmajiem. Apmācību process ir mainīgs, tādēļ pasniedzēji vienmēr vēlas būt informēti par jaunākajām apmācību metodēm. 

2014. gada oktobrī mācību mobilitātē uz Īriju devās viens pasniedzējs uz pieredzes bagātu un inovatīvu mācību iestādi T/A Chance. Apmācības bija organizētas ļoti profesionāli un pārdomāti, tika padomāts, lai katrs apmācāmais pēc iespējas labāk varētu apgūt paradzēto mācību vielu.  

Projekta galvenais mērķis ir mācību iestādes SIA "Limited Edition" mācību spēka profesionālās kvalifikācijas celšana un inovatīvas mācību metodikas pārnese, lai efektivizētu mācību procesus.

Galvenās aktivitātes, kas tika īstenotas, ir mācību kursa apguve un zināšanu pārnese, lai dalībnieks spētu to pielāgot saviem mācību kursiem. Mācību kursa ilgums bija 10 dienas, kas ir divas darba nedēļas, kuras dalībniekam bija jāpavada Īrijā. Apmācības programmai bija divas daļas: pirmā kopējā - inovatīvās mācību metodes apguve, kas ir vienota visai grupai; otrā ir specializētā, kur katrs no speciālistiem tiek izglītots specializētajā grupā atkarīgi no specialitātes. Programmas pamatā ir pasniegšanas prasmju apguve, kuras bāze ir pašmotivācijas mācība, mācāmās vielas uztvere un personība kā mācāmā priekšmeta centrs – motivators. Uzsvaru liekot uz psiholoģiju, praktisko iemaņu izmantošanu, pieredzes pielietošanu mācību metožu atbilstošā piemērošanā, mācību efektivizēšanu, inovatīvu metožu izmantošanu, individuālas metodes pielietošanu.

Dalībnieka ieguvumi:

  • savas personības attīstība, personības attīstības pozitīvā ietekme uz apmācīšanas procesu;
  • jauniegūti darba instrumenti apmācāmo motivācijas palielināšanai, kas palielinātu apmācāmo darba efektivitāti;
  • jaunas apmācību teorijas zināšanas, kā pamatā ir psiholoģijas zinātne, kas māca to, kas palīdz cilvēkiem pāri 30 apgūt jaunas zināšanas, kā viņi uztver informāciju, kā viņiem radīt interesi par mācību priekšmetu.

Šo zināšanu apvienojums veido mācību metodi, kas nodrošina, ka mācības ir interesantas, tās motivē mācīties, tās motivē mācīties arī pēc kursa beigām, tās iemāca līdera prasmju pielietošanu ikdienā, tādejādi ļaujot sasniegt vairāk.

"Limited Edition" galvenais ieguvums ir mācību efektivizēšana, jaunu metožu pielietošana, inovatīva apmācība, kas ļauj mācīties cilvēkiem efektīvi.

Projekta īstenošana ir nozīmīga "Limited Edition" mācībspēkam - ietekmē apmācību procesu, ļauj palielināt apmācību efektivitāti un ceļ kopējo mācību iestādes kvalitāti. Notiek veiksmīga mācību metožu pārnese uz jauno mācību vielas apguves procesu.

"Limited Edition" piedāvā apmācības visam Engures novadam, kā arī Kandavas, Jaunpils un Tukuma novadiem. "Limited Edition" potenciālie klienti un sadarbības partneri mūžizglītības īstenošanā ir vietējie uzņēmēji. Aptaujātie vietējie uzņēmēji ir pauduši atbalstu tam, ka šo pakalpojumu labprāt izmantotu, lai palielinātu savu darbinieku kompetenci, uzlabotu darbinieku pamatprasmes, veicinātu motivāciju un uzlabotu darba efektivitāti. Tāpat šīs mācības palīdzēs bezdarbniekiem apgūt pamatprasmes, motivēt tos mācīties, jo tieši šai mērķgrupai šie kursi ir visvairāk noderīgi. Kursu apguve noteikti palīdz samazināt bezdarbu minētajos novados, kā arī palielina apmācāmo kompetences.

 

Stāsta autore: Ieva Kukule