Erasmus+ projektā RTRIT izstrādā internacionalizācijas stratēģiju

18.01.2019

2017./2018. mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums pirmo reizi piedalījās skolu sektora mobilitātes projektu konkursā ar projektu “Radoša izglītība dzīvei”, kura laikā tehnikums izstrādāja Internacionalizācijas stratēģiju 2016.-2020. gadam, kura strukturē skolas tālākos plānus un attīstības ceļus starptautiskā kontekstā. Realizētais projekts deva iespēju pilnveidoties ne tikai profesionālo mācību kontekstā, bet arī pilnveidot vispārējās izglītības pedagogu sniegumu skolā. 

Projekta nosaukums “Radoša izglītība dzīvei” ietver sevī svarīgākos aspektus – radošu pieeju mācību procesam, tehnoloģiju plašo iespēju izmantošanu mācību procesā un mūžizglītības attīstībā. Jauniešiem, kuri ir izvēlējušies profesionālo izglītību, vispārējā vidusskolas programma nereti sagādā grūtības, tādēļ liela nozīme ir skolotāju spējai nodot mācību vielu audzēkņiem viņiem viegli uztveramā veidā, individuālai pieejai darbā ar ļoti atšķirīgiem zināšanu līmeņiem, kā arī mācību iespējām izglītojamajiem pieejamā laikā un vietā, jo sevišķi, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem.

Šis projekts deva lielisku iespēju trijiem vispārējās izglītības pedagogiem apgūt un pilnveidot būtiskas iemaņas turpmākajam darbam.

Lietvedības un saskarsmes skolotāja devās uz Kipru, lai pilnveidotu prasmes darbā ar dažādu tautību izglītojamajiem, ar atšķirīgām mācīšanās spējām, iepriekš gūtām zināšanām un ekonomisko situāciju. Vizītes laikā skolotāja pilnveidoja prasmes izprast neviendabīgo situāciju klasē, prast sadarboties ar dažādību, prast ieinteresēt katru jaunieti, apgūt metodes kā izmantot izglītojamo stiprās puses mācīšanās motivācijas attīstīšanai.

Mobilitātē Spānijā ekonomikas skolotāja specializētos kursos apguva IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā ekonomikas un mārketinga mācību priekšmetos. Atgriežoties tehnikumā, skolotāja pielietoja gūtās zināšanas, pārvēršot tās par projekta atgriezenisko saiti – skolotāja izstrādāja praktiskus priekšlikumus tehnikuma digitālās mācību vides pilnveidošanai, kas veicinātu pieejamu izglītību jauniešiem, kuri jau apgūst mācības, vai arī plāno tās uzsākt.

Francijā ēnošanas mobilitātē devās skolotāja, kura pārzina franču valodu. Tieši valodas zināšanas ievērojami paplašināja sākotnēji plānotos mobilitātes uzdevumus, paverot iespēju piedalīties mācību stundās, kas norit franču valodā, kā arī komunicēt ar tiem skolas darbiniekiem, kuri nepārvalda angļu valodu.  Nozīmīgs ieguvums bija iespēja iepazīties ar izglītības iestādes reglamentējošajiem dokumentiem, kas nosaka jauniešu tiesības multikulturālā vidē, tiesības uz kompetenču balstītu izglītību, kur viena no pozīcijām ir informācijas tehnoloģiju kompetence. Gūtā pieredze atvēra jaunas iespējas mērķu sasniegšanai, ko vēlāk veiksmīgi īstenoja tehnikumā caur tiešo darbu ar dažādu tautību jauniešiem, lai mazinātu sociālo atstumtību un veicinātu izpratni par kultūru dažādību un vienojošajiem elementiem.

Projekta laikā, kad skolotāji devās mobilitātēs, komunikācija ar audzēkņiem lielākoties norisinājās attālināti - sekojot līdzi izglītojamo mācību darbiem skolā, radot nepieciešamību izmantot kādu no informācijas komunikāciju rīkiem un pieejamajām mācību platformām, piemēram, izveidojot elektroniskos mācību materiālus. Šāda pieredze motivē pedagogus apgūt jaunās tehnoloģijas, pielietot tās mācību vidē un arvien biežāk un aktīvāk integrēt tās metodiskajās iestrādnēs, līdz ar to ieguvēji ir ne tikai paši skolotāji vai skola, jo mobilitātes dalībnieki ir dalījušies savā pieredzē ar citiem pedagogiem, bet galvenokārt izglītojamie, kuri par mācību procesu sāk interesēties vairāk.

Dalība mobilitātē sekmīgi ir veicinājusi pedagogu radošumu mācību procesa organizēšanā, radījusi jaunas idejas darbam ar jauniešiem, kuriem ir atšķirīga kultūra, tautība, ekonomiski apstākļi un mācīšanās spējas. Redzot, kāda ir mācību vide citās valstīs un kādas pieejas un metodes tiek lietotas, lai mazinātu izglītojamo atstumtību, ko dažkārt izraisa tādi cēloņi kā - reliģijas atšķirības, sociālais stāvoklis, tautību atšķirības un kultūru dažādība, parādījās padziļināta izpratne par individuālas pieejas nepieciešamību katram audzēknim un radošumu mācību procesa īstenošanā.

Jauno pieredzi, ko ieguva mobilitātes laikā, skolotāji nodeva arī citiem vispārējās izglītības pedagogiem, daloties savā prakses piemērā nodaļas sapulcēs, kas rosināja interesi par projektu arī starp citiem skolotājiem. Dalīšanās zināšanās ir kā vēl viena iespēja nostiprināt savā darbā mobilitātē iegūto, stāstot kolēģiem un pielāgojot jaunās iemaņas konkrētām darba situācijām.

Pēc dalībnieku aptaujas datiem, dalība šajās mobilitātēs skolotājiem ir padziļinājusi izpratni par nepieciešamību pielietot IKT mācību procesā. Visi dalībnieki pilnveidoja savu svešvalodu līmeni, pedagogi saprata, ka ir jāveic aktivitātes ne tikai projekta mērķu sasniegšanai, bet arī ir jāuzņemas iniciatīva, jāpārvar valodas lietojuma barjera un jāpauž savs viedoklis, kas veicina personības izaugsmi.

Visi dalībnieki izteica vēlmi turpināt darbu projektā, un piedalīties mobilitātēs arī turpmāk. 2018./2019. gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums īsteno jau otro mobilitātes projektu skolu sektorā.