Skolotāji pilnveido profesionālās prasmes Eiropā

13.03.2019

2017./2018. mācību gadā Daugavpils tehnikums veiksmīgi īstenoja Erasmus+ programmas skolu sektora projektu „Skolotāju profesionālā pilnveide Eiropā”, kurā piedalījās partneri no Slovēnijas, Itālijas, Horvātijas un Apvienotās Karalistes.

Projekts atbalstīja sešus skolotāju - angļu un vācu valodas, ekonomikas un sporta - profesionālās meistarības pilnveidi un personīgo izaugsmi kursos un semināros Eiropā, lai viņi gūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences skolas stratēģiskās attīstības prioritāšu un praktisko vajadzību nodrošināšanai. Projekts veicināja skolas internacionalizāciju, tādējādi pārņemot dažādu Eiropas valstu inovatīvās izglītības koncepcijas un metodisko pieredzi, internacionalizējot skolas mācību procesu, attīstot interkulturālās kompetences un Eiropas dimensiju.

Partnervalstī Slovēnijā notika seminārs, kurā vācu valodas skolotāja apguva inovatīvu pieredzi svešvalodas mācīšanas metodikā. Seminārā „Jauni resursi nodarbībās” piedalījās arī skolotāji no Vācijas, Austrijas, Polijas, Čehijas. Nodarbību laikā bija iespēja iepazīties ar  jaunākajām mācību  metodēm – Open Space un Selbstmanagement. Tās bija labas mācību stundas, lai iemācītos apgūt ne tikai prasmi komunicēt, bet arī veidot profesionālo un personisko attīstību, lai palielinātu savu motivāciju, precizētu darbības mērķus un to, kā tos labāk sasniegt. Dalībnieki testēja sevi attiecīgajam darbam un, pamatojoties uz izstrādāto zinātnisko teoriju, saņēma ieteikumus turpmākajam darbam.

Semināra dalībniekiem bija aizraujoši strādāt kopā, jo akcentēta bija  starpkultūru apmaiņa un savstarpējo attiecību veidošana starp dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm. Prezentācija par Latviju, galvaspilsētu Rīgu, dzimto pilsētu Daugavpili un Daugavpils tehnikumu  ieinteresēja visus semināra dalībniekus.

Praktisko pieredzi vācu valodas skolotāja izmantoja, veidojot jaunu ilgtspējīgas profesionālās vidējās izglītības programmu topošajiem klientu apkalpošanas speciālistiem, kuriem jau ir priekšzināšanas vācu valodā.

Kursos Itālijā ekonomikas skolotājs apguva inovatīvas mācīšanas metodikas – kā  palīdzēt jauniešiem uzsākt  savu uzņēmējdarbību.Kursos Boloņā piedalījās skolotāji no Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Rumānijas, Maltas, Spānijas, Portugāles, Horvātijas, Polijas, Lietuvas, Beļģijas un Latvijas.

Kursu laikā skolotāji apguva jaunus mācību metodiskos paņēmienus, kā ar daudzveidīgiem līdzekļiem mācību procesu padarīt interesantāku un kā labāk izskaidrot sarežģītākus jautājumus, kā arī ieguva informāciju par biznesa modeļu konstruēšanas pamatiem (Business Model Canvas), radošās domāšanas metodēm investīciju piesaistē (“Ērģeļu” metode, “Ortodoksālā” metode) un dažādām didaktiskām spēlēm. Īpaši interesanti bija mācību bloki par uzņēmēja un līdera kompetencēm, start-up attīstības iespējām dažādās biznesa interneta platformās un cilvēku neirolingvistiskās programmēšanas pamatiem.

Mācības notika praktisko nodarbību un semināru veidā, kuru noslēgumā skolotāju komandas izstrādāja projektu un prezentēja pārējiem. Kursu laikā tika organizētas arī dažādas tematiskas mācību ekskursijas. Vienā no lielākajiem labdarības fondiem Emīlijas-Romanjas reģionā dalībnieki apmeklēja vietējo biznesa inkubatoru.

Ekonomikas skolotājs atzīst, ka šis projekts sniedza jaunas idejas un ierosmes – kā strādā skolotāji citās Eiropas valstīs, kā tiek organizēts mācību process, kā skolotāji attīsta savu karjeru un pilnveido savu personību, lai sasniegtu augstus rezultātus darbā ar audzēkņiem.

Kursu laikā  gūtās zināšanas un iemaņas deva iespēju izstrādāt jaunus mācību metodiskos materiālus –  kā audzēkņiem radoši attīstīt starptautiskās uzņēmējdarbības pamatprasmes un kā uzņēmējdarbības mācību jomā izmantot tematiskos pētījumus.

Horvātijā vācu valodas skolotāja kursos pilnveidoja zināšanas par novadpētniecības elementu integrēšanu radošā vācu valodas apguvē. Kursu galvenā tēma bija veltīta mūsdienīgām svešvalodas apguves pieejām un metodēm, integrējot apmācībā novadpētniecības elementus. Kādas izraudzīties visatbilstošākās mācību tēmas un metodes, kā nodrošināt iespējami pilnvērtīgāku zināšanu apguvi un saziņas vidi? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes centās rast ne tikai kursu organizatori, bet arī paši kursu dalībnieki.

Piecas kursu dienas pagāja spraigā darbā, apgūstot tēmas –  “Valsts, kurā es esmu dzimis un uzaudzis”, “Vēstures pēdas manā novadā un pilsētā”,  “Tradīcijas“, “Personības“ u.c. Dotās tēmas tika apgūtas, pielietojot dažādas aktīvas mācību metodes, lai skolotāji varētu pārliecināties par katras pielietojamās mācību metodes efektivitāti konkrētās tēmas apguvē. Paši skolotāji arī atzina, ka jaunieši daudz labāk apgūst to, kas balstīts uz pašu pieredzēto un pārbaudīto. Novadpētniecības elementu integrēšana vācu valodas apguvē ir lielisks veids, kā veicināt un attīstīt jauniešos patriotiskas jūtas pret savu dzimteni.”

Kursu noslēgumā skolotāji saņēma uzņemošās institūcijas izsniegtu apliecību un Europass Mobility dokumentu, kā arī atzina, ka šādi kursi ir vērtīgi gan tālākizglītībai, gan viedokļu apmaiņai, gan dažādu līmeņu kontaktu dibināšanai. Rezultātā pēc vizītes ir tapis jauns mācību metodiskais materiāls.

Uz Apvienoto Karalisti no Daugavpils tehnikuma devās divi angļu valodas skolotāji un sporta skolotājs.

Viens no angļu valodas skolotājiem devās uz Dunfermlinu, kurbija iespējastrādāt praktiskās darbnīcās,  apgūstot dažādas radošas mācību pieejas angļu valodas mācīšanas metodikā  un  motivējošo materiālu apguvē. Dunfermlinā notika kursi “Kreatīvie  un  motivācijas  materiāli  svešvalodas  stundās  vidusskolā”, kuros piedalījās angļu valodas skolotāji no Spānijas, Lietuvas un Latvijas.Kursu mērķis  bija apgūt plaša spektra dažādus piemērus mūsdienīgai svešvalodu mācīšanai, izmantot moderno tehnoloģiju elementus, kuri motivē Z paaudzes audzēkņus pilnveidot viņu fantāziju un domāšanas kreativitāti.

Tā kā kursi bija plānoti laikā, kad Skotijas skolās notiek eksāmeni, kursu dalībniekiem bija iespēja apmeklēt divas izglītības iestādes – Kirkcaldy High School  un  Dunfermline High School, lai iepazītos ar darbu klātienē. Vienā skolā mācās 1200, otrā – 1600 skolēnu. Skolas, kuras  dibinātas 15.–16.gs., iedvesmo mūs ar savu vēsturi, tradīcijām un disciplīnu. Visiem skolēniem ir obligāta skolas forma, kas ir īpaša katrai skolaiRezultātā tapusi angļu valodas apmācības programma darbā ar jauniešiem, kuri dodas praksē uz ārvalstu uzņēmumiem.

Cita angļu valodas skolotāja Apvienotajā Karalistē apguva moderno informācijas tehnoloģiju un programmatūras pielietojumu svešvalodu apguvē. Kursi ”IT angļu valodas mācīšanā”notika  Kārdifāun tajos piedalījās angļu valodas skolotāji no Igaunijas, Serbijas un Latvijas.

Kursi sniedza pārskatu un analīzi par moderno informācijas tehnoloģiju iespēju lietošanu svešvalodu mācīšanā. Kursu dalībnieki iepazinās ar datoru lomu svešvalodu apguvē dažādās mērķauditorijās, kompaktdisku priekšrocībām, strādāja ar interneta resursiem un elektronisko pastu dažādu valodas prasmju un aspektu attīstīšanā, radoši pielietoja mācīšanas līdzekļus datorā. Paši  izmēģinājām un pildījām dažādus uzdevumus, kurus varēšu  pielāgot mācību programmai savā darbā. Tas ļāva gūt jaunu pieredzi.

Salīdzinot esošos resursus un izvērtējot jauniegūto, atgieržoties no brauciena, tika pilnveidots darbs svešvalodu apguvē ar IKT palīdzību un  izstrādāti jauni  mācību metodiskie materiāli.

Sporta skolotāja Apvienotajā Karalistē apmeklēja dažādas izglītības iestādes un iepazinās ar to darbu  ārpusstundu dažādu sporta pasākumu organizēšanā jauniešiem.  Kursi notika Vorčesterā un tajos piedalījās sporta skolotāji no Igaunijas, Francijas, Ungārijas, Itālijas, Polijas, Portugāles, Spānijas un Latvijas.

Apvienotajā Karalistē lielu uzmanību pievērš ārpusstundu jauniešu iespējām nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un sportu un attīstīt saiknes starp skolām, sporta klubiem un vietējās sabiedrības sportu.Ārpusklases sporta pasākumi var būt dažādi – sporta spēles, sacensības, veselības veicināšana, olimpiskās dienas u.c.  Piemēram, par godu 2012. gada Londonas Olimpiskajām spēlēm, visā valstī tika organizētas skolu sporta spēles. Tādējādi jaunieši tika motivēti un iedvesmoti piedalīties dažādos sporta sacensību veidos.  Parasti šie pasākumi sekmē sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī komandas darbu.

Vizītes laikā skolotājiem bija iespēja apmeklēt divas skolas un klātienē pārliecināties, kā tiek organizēts darbs  ārpusstundu sporta pasākumu organizēšanā. Sporta skolotāja no Daugavpils tehnikuma atzīst, ka interesanti bija iepazīties ar personālu, infrastruktūru un, galvenais, izjust spēļu gaisotni, un iepazīšanās ar skolotājiem  no dažādām Eiropas valstīm  veicināja jaunu sadarbības partneru piesaisti  jaunu projektu pieteikumu izstrādē sporta jomā.

Kursu apmeklējums deva iespēju gūt inovatīvu pieredzi valsts un starptautiska mēroga sporta kvalitatīvu sacensību organizēšanā, vadīšanā un novērtēšanā tehnikumā. Rezultātā tapis jauns mācību metodiskais materiāls.

Par to, cik lielā mērā projekts ir devis ieguldījumu katra skolotāja profesionālā izaugsmē, tehnikums pārliecinājās izvērtējot skolotāju individuālās atskaites, skolotāju iesniegtos portfolio mācību metodiskos materiālus, tiekoties klātienē ar skolotājiem dažādos projekta rezultātu izplatīšanas pasākumos, piemēram, pilsētas svešvalodu skolotāju semināros, vācu valodas skolotāju starptautiskās vasaras nometnes meistarklasē u.c.

Daugavpils tehnikumā iedibināta tradīcija (jau 5. gadu pēc kārtas) – mācību gada noslēgumā organizēt starptautisku konferenci Erasmus+ programmas projektu rezultātu izvērtēšanai. Šoreiz starptautiskā konference “Labās prakses piemēri ilgtspējīgas izglītības attīstībā” tika veltīta Latvijas valsts simtgadei, pulcējot 250 klausītājus un 40 dalībniekus no 9 valstīm. Konferencē piedalījās izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji un audzēkņi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Moldovas, Gruzijas, Krievijas, Slovākijas un Latvijas. Svinīgā pasākuma gaisotni papildināja ārvalstu sadarbības partneru galerijas atklāšana. Divu dienu laikā konferences darbs norisinājās dažādās darbnīcās – “Tolerance un sadarbība – nākotnes skolas izaicinājums”, “Mācīties darot” un “Labās prakses pieredze Erasmus+ programmas projektos”.

Skola attīstās kā mūsdienīgs, konkurētspējīgs izglītības centrs, veicinot dažādu inovāciju ieviešanu – jaunas, pievilcīgas mācību priekšmetu  programmas vispārizglītojošos mācību priekšmetos, inovatīvas mācīšanas metodikas,  pilnveidoti mācību metodisko materiālu kompleksi, lai pilnveidotu mācību procesu un paaugstinātu audzēkņu motivāciju mācīties. Piedalīšanās Erasmus+ programmas projektos veicina arī skolas internacionalizāciju, atpazīstamību citu skolu vidū.