Mobilitātes laikā audzēkņa mērķis ir apgūt plānotās zināšanas, prasmes un kompetences.

Mobilitātes laikā audzēknis piedalās mācību aktivitātēs mācīšanās rezultātu vienību apguvei.

Uzņemošās institūcija personālam ir jānodrošina pienācīgi apstākļi audzēkņa mobilitātei. Ir svarīgi, lai izglītotais piedalītos mācību aktivitātēs to mācīšanās rezultātu vienību apguvei, par kurām iesaistītās puses ir vienojušās pirms mobilitātes.

Neatkarīgi no tā, vai mācības notiek profesionālās izglītības iestādē vai uzņēmumā, tām ir jānodrošina plānoto mācīšanās rezultātu ieguve. Protams, audzēknis var piedalīties arī citās mācību aktivitātēs, ne tikai tajās, kuras ir noteiktas Mācību līgumā. Tomēr ir svarīgi, lai audzēknim būtu pietiekami nodrošināta iespēja iegūt tās zināšanas, prasmes un kompetences, kam ir šī mobilitāte plānota.

Mācību līgums un tā daļa – mācīšanās rezultātu vienību apraksts –, ir svarīgs dokuments visiem: gan pedagogiem uzņemošajā institūcijā, gan audzēknim. 

Mācīšanās rezultātu vienības(-u) vērtēšana

Kad mācību process ir pabeigts, saskaņā ar Saprašanās memorandu un Mācību līgumu notiek vērtēšana, kuras procesā audzēknim ir jādemonstrē sasniegtie mācīšanās rezultāti (Vairāk par pilotprojektu pieredzi). Mobilitātes laikā var būt arī vairāki pārbaudījumi, tas ir atkarībā no mobilitātes garuma un sākotnējās vienošanās starp iesaistītajām pusēm. Ja vērtēšana neatbilst Saprašanās memorandam un Mācību līgumam, nosūtošajai institūcijai var rasties problēmas apstiprināt un atzīt kredītpunktus. 

Sasniegto rezultātu dokumentēšana

Kad vērtēšana ir notikusi, ir ļoti svarīgi dokumentēt mācīšanās rezultātu ieguvi, lai nosūtošā institūcija to varētu apstiprināt un atzīt pēc audzēkņa mobilitātes. Audzēkņa mācību sasniegumu dokumentēšanai ir vairākas formas:

 • Standartizētu vērtēšanas tabulas, kurās vērtētāji atzīmē audzēkņa mācību sasniegumus;
 • Vērtētāja rakstveida ziņojums par to, ko audzēknis apguvis pilnībā, daļēji utt.;
 • Kategorijas piešķiršana, šajā gadījumā ir jābūt vienotai izpratnei starp partnerinstitūcijām, jo dažādās kvalifikāciju sistēmās ir dažādi kategoriju piešķiršanas paņēmieni.

Europass mobilitātes dokumentu lietošana var atvieglot audzēkņa mācību rezultātu dokumentēšanu.

Kvalitātes nodrošināšana – kas jāievēro

Mācību process:

 • Visām iesaistītajām pusēm (audzēknim, pedagogiem) visi mobilitātes mācību procesa aspekti ir pilnīgi skaidri un ir skaidri saprotami viņu pienākumi (viņi visi ir saņēmuši Mācību līguma kopijas un ir iepazinušies ar saviem pienākumiem mobilitātes laikā).
 • Uzņemošā institūcija ir atbildīga par kvalitātes nodrošināšanu mācību kontekstā (darba drošības ievērošana, atbilstošu mācību aktivitāšu nodrošināšana, nepieciešamo materiāli tehnisko līdzekļu nodrošināšana, izglītotajam ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts, pedagogiem ir nepieciešamās kompetences mācību procesa nodrošināšanai);
 • Uzņemošā institūcija ir atbildīga par mācību procesa kvalitāti, iespēju apgūt mācīšanās rezultātu vienības, kas ir noteiktas Mācību līgumā;
 • Ir darbinieks, kas uzrauga visu mobilitātes procesu uzņemošajā institūcijā;
 • Audzēknis zina, pie kā viņam ir jāvēršas, ja Mācību līguma noteikumi netiek ievēroti;
 • Audzēknis piedalās Mācību līgumā paredzētajās mācību aktivitātēs;
 • Pastāvīgi tiek veikti pasākumi, lai pārliecinātos, vai mobilitāte tiek īstenota Mācību līgumam;
 • Tiek veiktas nepieciešamie pasākumi, lai risinātu problēmas, kas radušās mobilitātes laikā. 
Vērtēšana:
 • Visas iesaistītās puses (pedagogi, audzēknis) skaidri zina, kādi vērtēšanas kritēriji tiks lietoti;
 • Vērtēšanas procedūra un kritēriji ir atbilstoši iepriekš nolemtajam.

Dokumentācija:

 • Uzņemošā institūcija sagatavo un izsniedz audzēkņa sekmju izrakstu mobilitātes perioda beigās;
 • Audzēkņa sekmju reģistrā ir skaidri atspoguļoti viņa mācību sasniegumi. Informācija ir atspoguļota tā, lai būtu skaidri saprotama personai, kas veiks audzēkņa mobilitātē iegūto mācību sasniegumu apstiprināšanu un atzīšanu, kā arī lai tā būtu saprotama citām mērķa grupām, piem., iespējamajiem darba devējiem;
 • Vērtējums un dokumentētie mācīšanās rezultāti atbilst tam, par ko bija vienošanās Saprašanās memorandā un Mācību līgumā.