Kad audzēknis ir atgriezies no mobilitātes, viņa kredītpunkti tiek apstiprināti un atzīti nosūtošajā izglītības iestādē atbilstoši valsts kvalifikāciju sistēmas prasībām.

Ievērībai: Lai apstiprināšana un atzīšana būtu sekmīga, jau pirms mobilitātes ir svarīgi noskaidrot, kā tās tiks veikta apstiprināšana un novērtēšana. Tas ir svarīgi gan audzēknim, pedagogiem, izglītības iestādes vadībai, gan kompetentajām institūcijām, kas piedalīsies apstiprināšanas un atzīšanas procesā.

Lai kredītpunkti tiktu atzīti kvalifikācijas ieguvei, mācīšanās rezultātiem ir jāatbilst kvalifikācijai. Piemēram, būtu ļoti nepareizi, ja elektrotehniķa kvalifikācijai vajadzīgie mācīšanās rezultāti tiktu ieskaitīti pavāra kvalifikācijas apguvei.

Ir atšķirības starp kvalifikāciju  sistēmām attiecībā uz izpratni par to, kas ir atbilstošs attiecīgajai kvalifikācijai un cik liela elastība ir pieļaujama. Ir trīs galvenās atšķirības, kam praksē ir dažādas formas:

 • Dažas kvalifikāciju sistēmas pieļauj nelielu elastību. Lai kredītpunkti tiktu atzīti, ārzemēs sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem ir jāatbilst tiem, kas būtu jāsasniedz nosūtošās valsts kvalifikāciju sistēmā. Citiem vārdiem sakot, visām ārzemēs apgūtajām mācīšanās rezultātu vienībām ir jābūt tādām pašām kā savā valstī. Tas nozīmē, ka audzēknim ārzemēs ir jāmācās tieši tas pats, ko viņš būtu mācījies, ja paliktu nosūtošajā institūcijā. Daudzās kvalifikāciju sistēmās šādi stingri noteikumi attiecas tikai uz galvenajām mācīšanās rezultātu vienībām, vienībām, kas saistītas ar veselību un drošību, kā arī saistītas ar normatīvo aktu prasībām, bet lielāka elastība pieļaujama attiecībā uz pārējām mācīšanās rezultātu vienībām.
 • Bieži vien mācīšanās rezultātu vienības dažādās kvalifikāciju sistēmās ir grūti pielīdzināmas. Tomēr dažās kvalifikāciju sistēmās ir pieļaujams, ka ārzemēs sasniegtie mācīšanās rezultāti nav tādi paši kā nosūtošās valsts kvalifikāciju sistēmā, bet ir ekvivalenti un pielīdzināmi. Tas nozīmē, ka šādā gadījumā kopumā audzēkņa ārzemēs apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst tam, ko viņš būtu apguvis nosūtošajā institūcijā, lai arī, vērtējot detalizētāk, apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences atšķiras (varbūt tāpēc, ka gala produkts ir atšķirīgs). Piemēram, kulinārijas produkcija dažādās valstīs ir atšķirīga).
 • Dažos gadījumos ir iespējams atzīt ārzemēs iegūtos kredītpunktus, kaut arī tie ir piešķirti par mācīšanās rezultātu vienībām, kas ir atšķirīgas no tām, ko audzēknis būtu apguvis nosūtošajā institūcijā. Kompetentā institūcija var izvērtēt un nolemt, ka mācīšanās rezultāti, lai arī atšķirīgi, atbilst kvalifikācijai vai vēl precīzāk – profesijai. Tas ir iespējams, ja kvalifikāciju sistēma dod iespēju audzēknim apgūt kādu no izvēles mācīšanās rezultātu vienībām, ko nav iespējams apgūt nosūtošajā institūcijā. Šī mācīšanās rezultātu vienība tiek "importēta" un apstiprināta. Piemēram, audzēknis var doties uz ārzemēm mācīties par tehnoloģijām vai tehnoloģiskajiem procesiem, kurus nosūtošā institūcija nepiedāvā.
 • Dažreiz nav iespējams atzīt kredītpunktus, ja mācīšanās rezultāti nav līdzvērtīgi mācīšanās rezultātiem nosūtošās valsts kvalifikāciju sistēmā un institūcijā. Tomēr dažos gadījumos vēl ir iespējams atzīt šos kredītpunktus kā papildu kredītpunktus. Šādos gadījumos audzēknis iegūst pilnu kvalifikāciju un kredītpunktus par papildu mācīšanās rezultātu vienību. Tā var būt pievienotā vērtība personas CV, kas var būt noderīga darba meklējumos. 


Audzēkņa iegūto kredītpunktu apstiprināšana

Dažās kvalifikāciju sistēmās apstiprināšanas process neatšķiras no atzīšanas procesa, kas nozīmē, ka abi procesi tiek veikti vienlaicīgi un kā viena darbība. Tomēr ir svarīgi konceptuāli atšķirt šos abus procesus, arī tāpēc, ka dažās sistēmās šīs procedūras attiecas uz dažādiem normatīvajiem aktiem un katru no tām veic cita kompetentā institūcija.

Audzēkņa kredītpunktu apstiprināšana tiek veikta pēc viņa atgriešanās nosūtošajā institūcijā pēc mobilitātes.

Apstiprināšana tiek veikta, balstoties uz mācīšanās rezultātu novērtējumu. Audzēknis savā institūcijā iesniedz apliecinājumu par to, ka uzņemošā institūcija ārzemēs ir veikusi viņa mācīšanās rezultātu vērtējumu. Šis apliecinājums arī satur informāciju par to, kādus mācīšanās rezultātus audzēknis ir ieguvis, kāds ir mācīšanās rezultātu vienību saturs un kādā apjomā tās ir apgūtas.

Balstoties uz šiem pierādījumiem, nosūtošā institūcija saskaņā ar Mācību līgumu, apstiprina, vai audzēknis ir apguvis plānoto (t.i., sasniedzis mācīšanās rezultātus kā plānots), ja tā ir, kredītpunkti tiek apstiprināti.

Praksē tas notiek vairākos veidos:

 • Audzēknim nav paredzēts atkārtot mācību kursu vai aktivitātes (tas ir minimums apstiprināšanai);
 • Audzēknis var tikt atbrīvots no veidojošās (formative) jeb kārtējās vērtēšanas. Tas nozīmē, piemēram, ka apstiprināšana notiek, balstoties uz apliecinājumu, ka vērtēšana ir bijusi sekmīga, mācīšanās rezultātu vienības nosaukums un vērtējums tiek ierakstīts audzēkņa sekmju izrakstā;
 • Audzēknis var tikt atbrīvots no apkopojošās (summative) jeb noslēguma vērtēšanas. Piemēram, balstoties uz apliecinājumu, ka vērtēšana ir bijusi sekmīga, ārzemēs apgūtās mācīšanās rezultātu vienības nosaukums un vērtējums tiek ierakstīts audzēkņa sekmju uzskaitē kā pilnībā apgūts;
 • Audzēknis var iegūt papildu kredītpunktus. Piemēram, ārzemēs apgūtā mācīšanās rezultātu vienība un vērtējums tiek ierakstīts audzēkņa sekmju uzskaitē kā kredītpunkti papildus tiem, kas ir iegūti nosūtošajā institūcijā.

Kad audzēkņa ārzemēs iegūtie kredītpunkti ir apstiprināti, tie var tikt pārnesti. Tie var būt kā sastāvdaļa kvalifikācijas ieguvei. Pēc tam, kad kredītpunkti ir pārnesti, audzēknis turpina sasniegt jaunus mācīšanās rezultātus (jaunas zināšanas, prasmes un kompetences). Šādā veidā audzēkņa kredītpunkti tiek uzkrāti.

Audzēkņa mācīšanās rezultāti tiek ierakstīti viņu sekmju izrakstā un parasti izteikti ar kredītpunktiem. Tas nozīmē, ka audzēknim ir izglītību apliecinošs dokuments, kurā ir norādīti kvalifikācijas ieguvei nepieciešamo apgūto mācīšanās rezultātu vienību nosaukumi, kā arī īss mācīšanās rezultātu saturiskais apraksts. Kad ārzemēs apgūto mācīšanās rezultātu vienības ir ierakstītas audzēkņa sekmju uzskaitē, ir īpaši jāatzīmē, ka šīs vienības ir apgūtas ārzemēs. Ierakstot audzēkņa tikko iegūtos kredītpunktus viņa sekmju uzskaitē, kredītpunktu uzkrāšana ir kļuvusi redzama un viegli saprotama.

Audzēkņa kredītpunktu atzīšana

Atzīšana ir process, kura laikā ārzemēs apgūto mācīšanās rezultātu vienības tiek oficiāli novērtētas un dokumentētas.

Atkarībā no kvalifikāciju sistēmas atzīšanu var veikt tā pati institūcija, kas veica apstiprināšanu, vai arī cita institūcija:

 • Atzīšana var tikt veikta automātiski pēc apstiprināšanas, ja, piemēram, profesionālās izglītības iestāde tajā pašā laikā ir arī kompetentā institūcija, kas piešķir mācīšanās rezultātu vienības un kvalifikācijas. Šādā gadījumā, ja mācīšanās rezultātu vienība tiek piešķirta kā apkopojošā vērtējuma daļa, profesionālās izglītības iestāde var arī atzīt mācīšanās rezultātu vienības, piešķirot sertifikātu vai kādu citu apliecinājumu par mācīšanās rezultātu vienības piešķiršanu.
 • Atzīšana var tikt veikta arī vēlāk nekā apstiprināšanas process. To var veikt arī cita veida kompetentā institūcija, kas pārliecināsies, vai visi noteikumi ir ievēroti un tikai tad piešķirs mācīšanās rezultātu vienību vai kvalifikāciju.

Kvalitātes nodrošināšana – kas jāievēro:

 • Apstiprināšanas procesā attieksme pret audzēkni ir bijusi taisnīga, ņemot vērā šādus faktorus: kādos apstākļos ir veikta vērtēšana, atšķirība starp mācību vidi uzņemošajā institūcijā un nosūtošajā institūcijā, iespējamās valodas barjeras, ar kurām audzēknis saskāries uzņemošajā institūcijā;
 • Iesaistītās puses ņem vērā kredītpunktu apstiprināšanas rezultātus (piemēram, audzēknim nav nepieciešams apgūt kādu mācību kursu, nav nepieciešams veikt apkopojošo vērtēšanu, tiek piešķirti papildu kredītpunkti), kā arī ņem vērā atzīšanas rezultātus (piem., reģistrē audzēkņa sekmju uzskaitē mācīšanās rezultātu vienības, izsniedz sertifikātu, reģistrē kredītpunktus audzēkņa sekmju uzskaitē);
 • Pēc mobilitātes audzēknis var veiksmīgi turpināt izglītību atbilstoši savām iecerēm;
 • Ja atzīšanas procedūra nav notikusi, kā tas ir bija plānots Mācību līgumā, nosūtošā institūcija izskaidro audzēknim iemeslus un izstrādā korektīvo pasākumu plānu.