Kas ir mācīšanās rezultātu vienības un kā tās ir saistītas ar kvalifikāciju?

  Mācīšanās rezultātu vienība ir izglītības kvalifikācijas daļa, kas sastāv no saskanīga zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma, kuru var novērtēt un apstiprināt 

  Mācīšanās rezultātu vienības ļauj laika gaitā iegūt kvalifikāciju, pateicoties mācīšanās rezultātu pārnesei un uzkrāšanai. Mācīšanās rezultātu vienības iespējams novērtēt un apstiprināt, kas parāda, ka audzēknis ir sasniedzis plānotos mācīšanās rezultātus.

  Atkarībā no pastāvošiem normatīvajiem aktiem, mācīšanās rezultātu vienības var būt kopējas vairākām kvalifikācijām vai izveidotas speciāli kādai kvalifikācijai. Mācīšanās rezultātu vienības tiek uzkrātas, pamatojoties uz kvalifikācijas ieguves prasībām. Šis prasības var būt vairāk vai mazāk ierobežojošas, atkarībā no kvalifikācijas sistēmu tradīcijas un prakses un no veida, kā tiek veidoti izglītības un profesijas standarti (qualification standarts).


   Kā ECVET var lietot kvalifikāciju sistēmā, kurā netiek izmantotas mācīšanās rezultātu vienības?

  Valstīs, kurās netiek veidotas modulārās kvalifikācijas vai kurās nav atļauta vienību uzkrāšana, ir iespējams izmantot ECVET mobilitātei, izveidojot mācīšanās rezultātu vienības tikai mobilitātei. Šajās vienībās iegūtos kredītpunktus ir iespējams pārnest. Sasniegtie mācīšanās rezultāti tiks apstiprināti, atbrīvojot audzēkni no attiecīgā kvalifikācijas daļas nosūtošajā (jeb pašmāju) institūcijā. Taču šos mācīšanās rezultātus atzīs tikai tajā gadījumā, ja audzēknis veiksmīgi nokārto gala pārbaudījumus, par kuriem tiek piešķirta kvalifikācija.


   Kā var sagrupēt mācīšanās rezultātus, lai radītu mācīšanās rezultātu vienības?

  Mācīšanās rezultātu vienības vajadzētu veidot un sakārtot saskanīgā veidā, ņemot vērā vispārīgos izglītības kvalifikācijas mērķus.

  Lai sagrupētu mācīšanās rezultātus pa vienībām, nepieciešams noteikt, kuri mācīšanās rezultāti ir savstarpēji saistīti. Pastāv dažādi kritēriji, pēc kuriem mācīšanās rezultātus var sakārtot vienībās. Šo kritēriju izvēle ir atkarīga no kvalifikāciju sistēmas īpatnībām un vajadzībām. Piemēram:

  • Fakts, ka mācīšanās rezultāti ir saistīti ar to pašu profesionālo darbību/uzdevumu kopumu (piemēram, mācīšanās rezultāti, kas iekļauti vienībā „šampūni un matu kopšana”);
  • Fakts, ka tie ir saistīti ar to pašu produktu vai ražošanas tehniku (piemēram, mācīšanās rezultātu vienība „pagatavot ceptus ēdienus);
  • Tos var arī grupēt atkarībā no ražošanas procesa vai pakalpojumu sniegšanas posma (piemēram, mācīšanās rezultātu vienība „klienta informēšana par plānotiem remontdarbiem”)
  • Mācīšanās rezultātus var iekļaut vienā vienībā, jo tie attiecas uz to pašu zināšanu, prasmju vai kompetenču jomu (piemēram, svešvalodas apguve var veidot atsevišķu vienību).

  Profesionālās izglītības kvalifikācijas var ietvert mācīšanās rezultātus, kuri ir skaidri saistīti ar personas spēju veikt specifisku uzdevumu darbavietā, bet bieži vien kvalifikācijās ir iekļauti mācīšanās rezultāti, kas saistīti ar mūžizglītības kompetencēm (key competences). Atkarībā no pastāvošās kvalifikācijas sistēmas, vai mācīšanās rezultāti, kuri ir tieši saistīti ar specifisku profesionālo darbību, ir apvienoti vienā vienībā ar mūžizglītības kompetencēm vai arī daļa no mācīšanās rezultātiem, kas saistīti ar mūžizglītības kompetencēm, veido atsevišķas mācīšanās rezultātu vienības.

  Konkrētos mācīšanās rezultātus vajadzētu novērtēt tikai vienreiz (ja vien audzēknim nav jāparāda augstāks sasniegumu līmenis). Tādēļ parasti tie paši mācīšanās rezultāti netiek iekļauti vairākās vienībās. Lai gan atsevišķos gadījumos ir nepieciešams definēt kādas zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir saistītas ar visu vienību grupu, piemēram, mācīšanās rezultātus par veselību un drošību, vides aizsardzību, higiēnu vai dažkārt mūžizglītības kompetences. Pat, ja šie mācīšanās rezultāti ir kopēji vai attiecas uz visu izglītības kvalifikāciju, tos vajadzētu skaidri noteikt vienību aprakstos.


   Kā būtu jāapraksta mācīšanās rezultātu vienības, izmantojot ECVET?

  Mācīšanās rezultātu vienības būtu jāapraksta skaidri un saprotami, atsaucoties uz tajos ietvertajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

  Mācīšanās rezultātu vienību apraksti ir būtiski, lai ECVET aktivitātes izdotos, jo šie apraksti ir izglītības kvalifikāciju caurskatāmības pamatā. Vienību apraksti ļauj kompetentajām institūcijām un profesionālās izglītības nodrošinātājiem no dažādām kvalifikāciju sistēmām, kā arī darba devējiem saprast vienību iezīmes un izprast sasniegumu vērtēšanu, kas ir notikusi citā kontekstā. Būtiski ir divi aspekti: izmantotās terminoloģijas skaidrība, kā arī veids, kā teksts ir organizēts lietotājam draudzīgā veidā.

  Mācīšanās rezultātu vienības aprakstā būtu jāietver:

  • Vispārīgs mācīšanās rezultātu vienības virsraksts;

  Ja vienībās iekļauti mācīšanās rezultāti, kuri tieši ir saistīti ar kādu profesionālo darbību vai uzdevumu, vai procesu darbavietā, nosaukumam būtu jābūt jēgpilnam darba tirgus kontekstā. Tam arī vajadzētu parādīt mācīšanās rezultātos balstītu pieeju mācīšanās rezultātu vienībai, t.i., uzsvērt zināšanas, prasmes un kompetences, nevis mācīto priekšmetu. Vienību virsrakstu skaidrība ir īpaši svarīga dialogā ar darba devējiem.

  • Vispārīgs izglītības kvalifikācijas (vai kvalifikāciju) virsraksts/iegūstamās kvalifikācijas nosaukums, ar kuru mācīšanās rezultātu vienība ir saistīta;
  • Atsauce uz EKI līmeni un, ja iespējams, uz NKI līmeni, ietverot ar izglītības kvalifikāciju saistītos ECVET punktus;
  • Vienībā iekļautie mācīšanās rezultāti;

  Mācīšanās rezultātu vienības apraksta detalizācijas pakāpei būtu jāatbilst paredzētajam mērķim, kādam tiem izmantots apraksts. Ja apraksts ir paredzēts, lai informētu audzēkņus vai darba devējus par tā saturu, ir vajadzīgas mazāk detaļu nekā, ja apraksts tiek izmantots, lai veiktu mācību sasniegumu vērtēšanu. Faktiski mācīšanās rezultātu vienības aprakstam ir divi līmeņi: anotācija (ko izmanto plašākai saziņai) un detalizēts apraksts (ko izmanto skolotāji, vērtētāji u.c.).

  • Mācīšanās rezultātu vērtēšanas kārtība un kritēriji;
  • Mācīšanās rezultātu vienības ietvaros piešķirtos ECVET punktus;
  • Mācīšanās rezultātu vienības „derīguma termiņš” (validity) (laika posms), ja nepieciešams.

  Ja valsts standarti nosaka papildus prasības vai ierobežojumus attiecībā uz mācīšanās rezultātu vienībām un to aprakstiem, piemēram, noteikts „derīguma termiņš”, tie arī jāiekļauj mācīšanās rezultātu vienības aprakstā.