Pamatdarbības veids: Erasmus+ 1.pamatdarbība (Key Action 1)
Mobilitātes veids: Grādu mobilitāte (Degree Mobility)
Aktivitātes veids: Erasmus Mundus Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)

Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas

 

Erasmus+ Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas – izcilas kvalitātes kopīgās studiju programmas, kuras īsteno augsta līmeņa augstskolu konsorciji (Erasmus Mundus – brand name for quality and excellence).

 

Programmas mērķis ir piesaistīt izcilākos studentus no visas pasaules un veicināt Eiropas augstākās izglītības izcilības atpazīstamību.

 

N.B. Šīs aktivitātes ietvaros netiek finansēta kopīgo maģistrantūras studiju programmu sagatavošana.

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas 2017. gada konkursa vadlīnijas.

 

Eiropas Komisijas izstrādāts on-line materiāls, kā strādāt ar Erasmus+ programmas vadlīnijām (How to read the Programme Guide).

Administrēšana Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)  http://eacea.ec.europa.eu.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

Projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss
 • Konkursu Eiropas Komisija izsludina vienreiz gadā;
 • 2017. gada projektu konkurss ir izsludināts 2016. gada 20. oktobrī;
 • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš projektiem, kurus plānots uzsākt 2017. gada 1. augustā – 31. oktobrī, ir 2017.gada 16. februāris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika);
 • Projektu pieteikumi jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.
Aktivitātes dokumentācija

Detalizēti konkursa nosacījumi, projekta pieteikuma sagatavošanas informācija, t.sk. pieteikuma e-veidlapa, aizpildīšanas vadlīnijas, pievienojamo dokumentu prasības, paraugi u.c. dokumenti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā.

Projekta konsorcijs
 • Kopīgās programmas īstenošanas konsorciju veido vismaz 3 augstākās izglītības iestādes (AII) no dažādām programmas dalībvalstīm, tajā var piedalīties arī citas partnervalstu AII;
 • Projekta iesniedzējs – 1 AII no programmas valsts;
 • Visas konsorcija AII - savā valstī atzīta maģistra grādu piešķiroša AII;
 • Programmas valstu AII – jābūt derīgai Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE), partnervalstu AII – jāievēro ECHE principi;
 • Konsorcijā var piedalīties arī uzņēmumi, organizācijas, asociācijas, kam ir būtiska pievienotā vērtība kopīgās programmas īstenošanā (prakses vietas, stipendijas utml.).
Mērķa grupa Kopīgā studiju programma orientēta uz izcilāko studentu piesaisti no visas pasaules:
 • ~(vismaz) 75% - no partnervalstīm;
 • 25% - no programmas valstīm;
 • var piesaistīt arī maksas studentus.
Kopīgās studiju programmas uzbūve
 • AII konsorcijs īsteno pilnībā izstrādātu/integrētu/akreditētu kopīgu maģistra studiju programmu;
 • Kopīgās programmas apjoms ir 60, 90 vai 120 ECTS;
 • Diploms – kopīgs vai multiple (no katras AII), ar kopīgu diploma pielikumu;
 • Programmas apguves laikā – studentiem ir vismaz 2 mobilitātes periodi dažādās programmas AII, kas piedalās konsorcijā.
Kopīgās programmas integrācija

 

Kopīgās maģistrantūras programmas īstenošanā konsorcijs ievēro vienotas procedūras:

 • Studentu pieteikšanās nosacījumos, studentu atlasē;
 • Studiju procesā, studiju kursu pasniegšanā;
 • Kvalitātes novērtēšanas mehānismos;
 • Studentu eksaminēšanā/studiju rezultātu vērtēšanā;
 • Konsorcija administratīvajā un finanšu vadībā;
 • Studentiem piedāvāto pakalpojumu sniegšanā (t.sk. valodu kursos, vīzu jautājumu risināšanā);
 • Studiju programmas popularizēšanā/atpazīstamības veicināšanā (vienota konsorcija projekta mājaslapa u.c.).
Projekta ilgums

3-5 gadi – atkarībā no kopīgās studiju programmas ilguma:

 • Pirmais – sagatavošanās gads (pēc AII konsorcija izvēles)
 • Trīs secīgus gadus tiek finansēta studentu uzņemšana
Projekta finansējums Kopējais projekta finansējums: līdz ~4 milj. EUR


Projekta laikā tiek finansēts:

 • (pēc konsorcija izvēles, nav obligāts sagatavošanās gads) 1. akadēmiskajā gadā tiek finansēta sagatavošanās kopīgās studiju programmas īstenošanas uzsākšanai (popularizēšana, studentu pieteikumi, atlase u.c.);
 • 3 secīgus akadēmiskos gadus tiek finansēta studentu uzņemšana un studijas (stipendijas, dalības maksa programmā visu programmas apguves laiku). Katru gadu var plānot uzņemt maks. 20 studentus;
 • konsorcija vadības/vieslektoru (vismaz 4 katrā akadēmiskajā gadā) izmaksas.
Projektu kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji

Projektu kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji:

4 kritēriji (Award Criteria):

 • Projekta atbilstība (Relevance of the Project) - maks. 40 punkti
 • Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project Design and Implementation) - maks. 20 punkti
 • Projekta komandas un sadarbības nosacījumu kvalitāte (Quality of the Project Team and the Co-operation Arrangements) - maks. 20 punkti
 • Ietekme un izplatīšana (Impact and Dissemination) - maks. 20 punkti

 

Projektam jāsaņem vismaz 70 punkti no 100, papildu nosacījums – 1.kritērijā jāsaņem vismaz 75% no maksimāli iespējamā punktu skaita. 


Vērtēšanas kritēriju apraksti – noderīgi pieteikuma sagatavošanā! 
Plānotais apstiprināmo projektu skaits
 • Konkursos – liela projektu konkurence
 • 2014-2020 periodā kopā plānoti ~ 350 kopīgās maģistrantūras programmu projekti
Kopīgo programmu sagatavošanai un īstenošanai noderīgi resursi
 • Visu Erasmus Mundus (2009-2013) ietvaros apstiprināto kopīgo maģistrantūras un doktorantūras programmu saraksti (t.sk. projektu apraksti, saite uz konkrētas programmas mājaslapu) pieejami EACEA mājaslapā: http://eacea.ec.europa.eu;
 • Latvijas augstskolas pieredzes stāsts;
 • EACEA apkopojums – EM International Joint Masters - Lessons Learnt: http://eacea.ec.europa.eu;
 • Labās prakses piemēri: http://eacea.ec.europa.eu;
 • Ilgtspēja (Sustainability) un atzīšana (Recognition): http://eacea.ec.europa.eu;
 • Nodarbināmība (Employability): http://eacea.ec.europa.eu;
 • Kopīgās programmas – universitāšu internacionalizācijas veicinātājs: http://www.interuv.eu;
 • Ieteikumi, vadlīnijas un labas prakses piemēri kopīgo programmu īstenošanai un administrēšanai augstskolās, internacionalizācijas aspekti:
 • Rokasgrāmata - kopīgās programmas un kopīgo grādu atzīšana: http://erasmusmundus.it;
 • JDAZ – Joint Degrees A-Z: www.jdaz.eu;
 • EK/EACEA organizētās starptautiskās konferences „Ekselence kopīgajās programmās” (29-30/06/2016) materiāli, kas pieejami EACEA mājaslapā; Eiropas Komisija apkopojusi arī konferences secinājumus: ?d=masteringjointexcellenceundererasmusmundus_web.pdf
 • EK ir sagatavojusi un publicējusi brošūru „Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas(Erasmus Mundus Joint Master Degrees – the story so far). Tajā atspoguļota vispusīga informācija par kopīgo maģistrantūras programmu būtību, administrēšanu, kvalitātes nodrošināšanu, studentu ieguvumiem u.c. būtiskiem aspektiem;
 • Starptautisko partnerību foruma „Eiropas Ideja – kā Erasmus+ to var sekmēt” (5-6/07/2016) materiāli (angļu val.), kas sniedz detalizētu ieskatu 3 Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības aktivitāšu centralizēto projektu pieteikumu sagatavošanas, īstenošanas un administrēšanas aspektos.
 • Eiropas Komisija/EACEA ir sagatavojusi 2 e-rokasgrāmatas par Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas aktivitātēm/ieteikumus projektu pieteikumu sagatavošanai, lūdzu, skatīt šeit.
Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ piedalās 33 programmas dalībvalstis:

 • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija un Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.
Erasmus+ programmas partnervalstis

Erasmus+ partnervalstis šajā aktivitātē ir (detalizēta informācija – vadlīnijās):

 • Šveice
 • un pārējās pasaules valstis.
Aktivitātes īstenošana pirms Erasmus+ 2009.-2013. gada periodā kopīgās maģistrantūras programmas tika īstenotas Erasmus Mundus programmas 1.a. aktivitātes ietvaros.
Informācija studentiem par studiju iespējām kopīgās maģistrantūras programmās

Lai students varētu pretendēt uz studijām/stipendiju jau apstiprinātā kopīgās maģistrantūras programmā, savs pieteikums pretendentam jāiesniedz izvēlētajam universitāšu konsorcijam, kas īsteno kopīgo maģistrantūras studiju programmu, kuru pretendents vēlas apgūt (detalizēta informācija – programmas konsorcija mājaslapā (norādīta pie katras programmas nosaukuma)).

 

Apstiprināto Erasmus Mundus kopīgo maģistrantūras studiju programmu katalogu skatīt šeit: www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Finansējums kopīgajām doktorantūras programmām 2014-2020 Kopīgo doktorantūras studiju programmu (iepriekš – Erasmus Mundus programmas 1.b.aktivitāte) īstenošana tiek turpināta ES zinātnes programmas HORIZON 2020, Marie Sklodowska – Curie aktivitāšu ietvaros.

Kontaktinformācija
Meklējat partnerinstitūcijas?

Aizpildiet sadarbības partnera piedāvājuma veidlapu Partner_Search_form_E+_HE.doc?d=files/free/40/43340/partner_search_form_e_he.doc un nosūtiet uz e-pasta adresi: antra.mengele@viaa.gov.lv – izplatīsim kolēģiem Erasmus+ programmas valstīs un/vai Erasmus+ partnervalstīs (saskaņā ar Jūsu pieprasījumu).

 

Sadarbības piedāvājumus no citām valstīm atradīsiet VIAA mājaslapā, Erasmus+ sadaļā „Sadarbības piedāvājumi”.