Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2015. gada konkursa rezultāti

10.09.2015

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) ir paziņojusi 2015. gada konkursa rezultātus Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizētajās aktivitātēs.

Erasmus+ aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” (iepriekš pazīstama kā Tempus programma), kas 2015. gada konkursa ietvaros tika izsludināta pirmo reizi, iesniegti 33 projektu pieteikumi ar Latvijas augstskolu dalību, no tiem – 5 projektu pieteikumus Latvijas augstskolas iesniegušas kā potenciālie projektu koordinatori.

Noslēdzoties šīs aktivitātes projektu izvērtēšanai, kopumā EACEA apstiprinājusi 5 projektus ar Latvijas augstākās izglītības institūciju dalību:

no tiem – 2 Latvijas augstskolas apstiprinātas kā projektu koordinatori:

  • Rīgas Tehniskā universitāte (kopīgais projekts „Improvement of master-level education in the field of physical sciences in Belorussian universities”);
  • Baltijas Starptautiskā akadēmija (strukturālais projekts „European Dimension in Qualifications for the Tourist Sector”);

 savukārt, kā projektu partneri apstiprināti:

  • 2 projektos - Latvijas Universitāte (kopīgie projekti „Enhancing capacities in implementation of institutional quality assurance systems and typology using Bologna process principles” un „International Diploma for School Teachers in STEM Education”);
  • 1 projektā - Rēzeknes Augstskola* (strukturālais projekts „Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan”).

2015. gada konkursa ietvaros Erasmus+ kopīgo maģistrantūras programmu aktivitātē un Žana Monē aktivitātē nav apstiprināti projekti ar Latvijas augstskolu dalību.

Visi augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2015. gada konkursa rezultāti publicēti EACEA mājaslapā:

 * saskaņā ar projekta īstenošanas grozījumiem – Rēzeknes Augstskola apstiprināta kā projekta koordinators