Līdz janvāra beigām var iesniegt politikas inovāciju projektu pieteikumus Erasmus+ konkursā profesionālās izglītības un mācību jomā

09.01.2018

Eiropas Komisija (EK) atgādina par iespēju organizācijām iesniegt projekta pieteikumus Erasmus+ 3. pamatdarbības aktivitātē „Atbalsts politikas reformai”, kas paredz kopīgu kvalifikāciju izstrādi vai uzlabošanu profesionālās izglītības un mācību jomā (PIA).

Ņemot vērā augsto jauniešu bezdarbu, prasmju neatbilstību un trūkumu, kā arī vajadzību pēc augstākas pakāpes prasmēm nozaru līmenī, kopīgām PIA kvalifikācijām ir potenciāls risināt šos jautājumus un nodrošināt, ka PIA labāk atbilst darba tirgus vajadzībām, tāpēc projektu pieteikumos svarīgi atbalstīt kopīgu PIA kvalifikāciju sagatavošanu vai izveidošanu, tostarp augstākā līmenī, vai uzlabot esošās kvalifikācijas.

Starptautiskajām kvalifikācijām būtu jāsastāv no spēcīgas darba vidē pamatotas mācīšanās un mobilitātes komponentes, jānodrošina mācīšanās rezultāti, kvalitāte un pienācīga atzīšana, izmantojot attiecīgos Eiropas rīkus un instrumentus.

Projektos iekļautajām aktivitātēm jāpaaugstina jauniešu nodarbinātība un jādod praktisks ieguldījums prasmīga augsti kvalificēta un mobila darbaspēka attīstīšanā, no kā labumu gūtu arī uzņēmumi, ceļot arī kopējās PIA tendences Eiropā un stiprinātu to kvalitāti, nozīmību un pievilcību.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 31. janvāris (12.00 pēc Briseles laika). Pamatnostādnes un pieteikuma e-veidlapa pieejama EK Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā.

Projekta budžets – no 200 000 EUR līdz 500 000 EUR ar maksimālo Eiropas Savienības līdzfinansējuma likmi 80%.

Projekta īstenošanas ilgums – maksimālas projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši (projekta darbības ir jāuzsāk no 2018. gada 1. septembra līdz 2018.gada 1. novembrim).