Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2)
Aktivitātes veids: Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā (partnervalstīs) (Capacity building in Higher education (in Partner Countries))

Erasmus+ Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

 

Kapacitātes stiprināšanas projekti ir starptautiskās sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām, galvenokārt, starp augstākās izglītības institūcijām programmas valstīs un partnervalstīs.

 • Atbalsta augstākās izglītības modernizāciju, pieejamību un internacionalizāciju Erasmus+ partnervalstīs atbilstoši partnervalstu augstākās izglītības institūciju un augstākās izglītības sistēmu vajadzībām;
 • Veicina sadarbību starp Erasmus+ programmas valstīm un noteiktajām Erasmus+ partnervalstīm, kā arī Erasmus+ partnervalstu starpā;
 • Atbalsta pārmaiņas partnervalstīs atbilstoši Eiropas Savienības sasniegumiem augstākajā izglītībā;
 • Veicina personāla savstarpējo kontaktu veidošanu, starpkultūru attiecību izpratni.

 

Informācija Erasmus+vadlīnijās

Erasmus+ programmas 2017. gada konkursa vadlīnijas.

 

Eiropas Komisijas izstrādāts on-line materiāls, kā strādāt ar Erasmus+ programmas vadlīnijām (How to read the Programme Guide).

Administrēšana

 

Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss
 • Konkursu Eiropas Komisija izsludina vienreiz gadā;
 • 2017. gada projektu konkurss ir izsludināts 2016. gada 20. oktobrī;
 • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš projektiem, kurus plānots uzsākt 2017. gada 15.oktobrī, ir 09.02.2017. plkst. 12.00 (pēc Briseles laika);
 • Projektu pieteikumi jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.
Projektu veidi

 

Šajā aktivitātē ir 2 projektu veidi:

 • Kopīgie projekti (Joint Projects);
 • Strukturālie projekti (Structural Projects).

Abos projektu veidos noteiktās Erasmus+ partnervalstīs (reģions 1, 2, 3 saskaņā ar Erasmus+ Vadlīniju A.daļu) var papildu pieteikties Mobilitātes projektam (Special Mobility Strand) studentu un pasniedzēju apmaiņai.

 

 • Kopīgie projekti 

 

Kopīgie projekti ir orientēti uz starpinstitucionālo sadarbību ar noteikto partnervalstu augstskolām, to mērķis ir veikt reformas un modernizēt partnervalstu augstskolas ar šādām aktivitātēm:

 • Jaunu studiju programmu izstrāde vai esošo studiju programmu uzlabošana, modernizēšana;
 • Pārvaldības un vadības sistēmu pilnveidošana;
 • Sadarbības veidošana starp augstākās izglītības institūcijām un attiecīgajiem sociālekonomiskajiem partneriem.
 • Strukturālie projekti

 

Strukturālie projekti ir orientēti uz noteikto partnervalstu nacionālajām augstākās izglītības sistēmām un politikām, īstenojot šādas aktivitātes:

 • Augstākās izglītības politiku pilnveidošana, augstākās izglītības sistēmu pārvaldības un vadības procesu modernizēšana;
 • Sadarbības stiprināšana starp augstākās izglītības sistēmām un plašāku sociālo un ekonomisko vidi.
 • Papildus Mobilitātes projekts

Gan Kopīgā projekta, gan Strukturālā projekta iesniedzēji noteiktās Erasmus+ partnervalstīs (reģions 1, 2, 3 saskaņā ar Erasmus+ Vadlīniju A.daļu) var papildus pieteikties Mobilitātes projektam (Special Mobility Strand) studentu un pasniedzēju apmaiņai.

 

Mobilitātes projektam jābūt saistītam ar konkrētu Kopīgo projektu vai Strukturālo projektu (turpmāk – galvenais projekts).

 

Mobilitātes projekts tiek vērtēts atsevišķi, tas var tikt noraidīts arī gadījumā, ja galvenais projekts, ar kuru saistīta šī mobilitātes komponente, tiek apstiprināts. Mobilitātes komponentes projekta noraidīšana nedrīkst ietekmēt galvenā projekta īstenošanas kvalitāti. 

 

Erasmus+ partnervalstis šajā aktivitātē

 

Partnervalstis šajā aktivitāte ir valstis saskaņā ar Erasmus+ Vadlīniju A.daļā noteikto dalījumu.

 

Partnervalstu prioritātes

 

Projektiem jāatbilst partnervalstu definētajām nacionālajām un/vai reģionālajām, un horizontālajām prioritātēm:

 • Nacionālie projekti (National Projects) – projekts iesaista institūcijas no vienas partnervalsts;
 • Daudzvalstu projekti (Multi-country Projects) – projekts iesaista institūcijas no vismaz divām partnervalstīm;
 • Detalizēts partnervalstu prioritāšu saraksts publicēts EACEA mājaslapā (skatīt sadaļu „Guidelines”).

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ piedalās 33 programmas dalībvalstis:

 • Eiropas Savienības 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija un Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Projekta koordinators un īstenošanas konsorcijs

 

Projekta koordinators var būt gan institūcija no Erasmus+ programmas valsts, gan institūcija no Erasmus+ partnervalsts (ievērojot Vadlīnijās noteiktos izņēmumus – projekta koordinators nevar būt institūcija no Lībijas, Sīrijas (reģions 3) un Krievijas Federācijas (reģions 4)).

 

Programmas valstu AII – jābūt derīgai Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE), partnervalstu AII – jāievēro ECHE principi.


 

Projekta konsorcija izveidē jāievēro šādas prasības:

 • Vismaz 3 dažādas programmas valstis, no katras - vismaz 1 AII;
 • Jāpiedalās vismaz tik daudz partnervalstu AII kā ir iesaistītas programmas valstu AII;
 • Jābūt iesaistītai vismaz vienai atbilstošai partnervalstij; ja projektā iesaistītas vairākas partnervalstis, tās var būt no tā paša vai cita reģiona;
 • Projektos, kuros iesaistīta Partnervalsts no reģiona 4 (Krievijas Federācija), jābūt iesaistītai vēl vismaz vienai Partnervalstij;
 • Projektos, kur iesaistīti partneri no reģiona 8 (Latīņamerika) - jābūt iesaistītām vismaz 2 valstīm no šī reģiona;
 • Jābūt iesaistītām vismaz 2 AII no katras partnervalsts (izņēmums - 1 AII no partnervalstīm, kur AII skaits ir mazāks par 5, vai arī, kur vienā augstskolā studē vairāk nekā 50% no kopējā valsts studentu skaita; pie nosacījuma, ka projektā iesaistītas tikpat partnervalstis kā programmas valstis);
 • Tikai Strukturālajiem projektiem - jābūt iesaistītai arī katras partnervalsts ministrijai, kas atbildīga par augstāko izglītību.

Projekta īstenošanā var tikt iesaistīti arī asociētie partneri (sniedz pievienoto vērtību projekta īstenošanā, taču nav projekta konsorcija sastāvdaļa, nesaņem finansējumu projekta ietvaros).

 

Projekta mērķauditorija

Projekta partnervalstu institūcijas, augstskolas, to personāls, augstākās izglītības sistēmas.

Projekta ilgums

Projekta ilgums var būt 2 gadi vai 3 gadi.

Projekta finansējums

Minimālais ES finansējums kopīgajam vai strukturālajam projektam - 500 000 EUR.

Maksimālais ES finansējums kopīgajam vai strukturālajam projektam - 1 000 000 EUR.

 

Detalizēti finansējuma nosacījumi – Vadlīnijās (pie konkrētās aktivitātes).

 

Nav obligātu prasību par projekta līdzfinansējuma apjomu, taču ir uzsvērts, ka kvalitatīvai projekta īstenošanai tas ir nepieciešams, tas būs jānorāda informācijas un caurskatāmības nolūkā (attaisnojošie dokumenti netiks prasīti).

Projekta finansējuma izmaksu kategorijas - Kopīgie projekti, Strukturālie projekti

Projekta finansējums sastāv no vienības izmaksām (unit costs) un faktiskajām izmaksām (real costs).

 

Projektu īstenošanai var plānot šādas izmaksu pozīcijas:

 • Personāla izmaksas (Staff costs) - vienības izmaksas, maks. 40% no kopējā finansējuma;
 • Ceļa izmaksas (Travel costs) - saskaņā ar vienības izmaksām konkrētam attālumam, kas aprēķināts ar EK attālumu kalkulatoru (Distance Calculator);
 • Uzturēšanās izmaksas (Costs of stay) - vienības izmaksas.
 • Aprīkojuma izmaksas (tikai partnervalstu augstskolām) (Equipment costs) - faktiskās izmaksas, maks. 30% no kopējā finansējuma;
 • Apakšuzņēmēju izmaksas (Sub-contracting costs) - faktiskās izmaksas, maks. 10% no kopējā finansējuma.

No projekta līdzfinansējuma jāfinansē citas izmaksas - informācijas izplatīšanas, publicēšanas, tulkošanas (ja nav apakšuzņēmēja līgums), u.c. izmaksas - detalizēta informācija Vadlīnijās.

Papildus Mobilitātes projekta finansējuma izmaksu kategorijas

Mobilitātes projekta finansējums sastāv no vienības izmaksām (unit costs) studentiem un personālam:

 • Ceļa izmaksas (Travel costs) - saskaņā ar vienības izmaksām konkrētam attālumam, kas aprēķināts ar EK attālumu kalkulatoru (Distance Calculator);
 • Uzturēšanās izmaksas (Subsistence Costs) - vienības izmaksas.

Aktivitātes dokumentācija

Detalizēti konkursa nosacījumi, projekta pieteikuma sagatavošanas informācija, t.sk. pieteikuma e-veidlapa, aizpildīšanas vadlīnijas, pievienojamo dokumentu prasības, paraugi u.c. dokumenti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā.

 

Projektu kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji - Kopīgie projekti, Strukturālie projekti

 

Projektu vērtēšanā izmanto 4 kvalitatīvās vērtēšanas kritērijus (Award Criteria):

 • Projekta atbilstība (Relevance of the Proposal) - maks. 30 punkti;
 • Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project Design and Implementation) - maks. 30 punkti;
 • Projekta komandas un sadarbības nosacījumu kvalitāte (Quality of the Project Team and the Co-operation Arrangements) - maks. 20 punkti;
 • Ietekme un ilgtspēja (Impact and Sustainability) - maks. 20 punkti.

Projektam jāsaņem vismaz 60 punkti no 100, 1. kritērijā jābūt vismaz 15 punktiem.

 

Vērtēšanas kritēriju apraksti - noderīgi pieteikumu sagatavošanā!

 

Papildus Mobilitātes projekta vērtēšanas kritērijs

Mobilitātes projekta sagatavošanas nosacījumus, vērtēšanas kritēriju skatīt Vadlīnijās.

Aktivitātes īstenošana pirms Erasmus+

 

2007.-2013. gada periodā kapacitātes stiprināšanas projekti augstākajā izglītībā partnervalstīs tika īstenoti Tempus programmas ietvaros 2 aktivitātēs - kopīgie projekti un strukturālie pasākumi. Abas šīs aktivitātes tiek turpinātas Erasmus+ programmas (2014-2020) ietvaros.

 

Noderīgi resursi
Kontaktinformācija
Meklējat partnerinstitūcijas?

Aizpildiet sadarbības partnera piedāvājuma veidlapu: ?d=partner_search_form_e_he.doc, nosūtiet uz e-pasta adresi: antra.mengele@viaa.gov.lv – izplatīsim kolēģiem Erasmus+ programmas valstīs un/vai Erasmus+ partnervalstīs (saskaņā ar Jūsu pieprasījumu).

 
Sadarbības piedāvājumus no citām valstīm atradīsiet VIAA mājaslapā, Erasmus+ sadaļā „Sadarbības piedāvājumi”.