Erudīti un daudzpusīgi izglītoti skolotāji

01.12.2015

Veiksmīga izglītība visos līmeņos ir atkarīga no labi apmācītiem skolotājiem un viņu nepārtrauktas profesionālās tālāk izglītošanās, piemēram, Eiropas attīstības plānā paredzēts, ka Eiropas Savienības pilsoņiem bez dzimtās valodas būtu jāprot vismaz divas svešvalodas. Eiropas attīstības plāni paredz arī aktīvi izmantot mūžizglītības iespējas.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vajadzība kvalitātes attīstības un internacionalizācijas jomā ir skolotāju kompetences pilnveidošana, balstoties uz jaunu mācību metožu apgūšanu, mācību procesa uzlabošanu, padarot to par interesantu gan skolēniem, gan skolotājiem, svešvalodu apgūšanu, darbošanos starptautiskajos projektos, kas apvieno visu iepriekš minēto Eiropas dimensijā. Tāpēc Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola piedalījās Erasmus+ skolas personāla mācību mobilitātē.

Mērķi skolotāju mobilitātei 2014./2015. mācību gadā bija šādi:

1) dalība Eiropas projektā, kura partneri ir no dalībvalstīm (Vācija, Apvienotā Karaliste). Tā dalībniekiem sniedza iespēju apzināties sevi kā Eiropas pilsoņiem, apgūstot līdzīgo un atšķirīgo partnerskolās, veicinot augstvērtīgāku mācību darbu, jo tā mērķis ir jauniešu apziņas nostiprināšana par izglītības nepieciešamību, risinot aktuālas problēmas ( konkurence darba tirgū, skolēnu aiziešana no skolas, zema zināšanu kvalitāte, u.c.);

2) uzlabot divu skolotāju zināšanas un iemaņas angļu valodā Anglijā (English in Margate);

3) trīs skolotājiem piedalīties darba ēnošanā patnerskolā Vācijā (Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine).

Kopumā mobilitātēs piedalījās pieci skolotāji.

2014. gadā no 15. līdz 26. septembrim Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kristīgās un vizuālās mākslas skolotāja Dita Pavloviča un skolas bibliotekāre Rita Trukša mācījās angļu valodu starptautiskajā valodu mācību centrā “English in Margate” Anglijā. Pēc atgriešanās mājās Rita Trukša un Dita Pavloviča saviem kolēģiem stāstīja par saviem iespaidiem, iegūtajām zināšanām un pieredzi šajā braucienā, apgalvojot, ka tā bija unikāla iespēja mācīties angļu valodu pie tik zinošiem pasniedzējiem, kuri ar ļoti izteiktu azartu un degsmi pieiet mācību procesam. Mācības bija ļoti radošas un ar praktiskām nodarbībām. Stundas notika arī brīvā dabā, aplūkojot ievērojamākos pilsētas objektus, izzinot vēsturi. Neaizmirstamas bija ekskursijas uz Kenterberiju, Brodstairu un Ramsgeitu.  

Bibliotekāre Rita un skolotāja Dita dzīvoja angļu ģimenē. Ļoti sirsnīgi un piepildīti bija vakari kopā ar mājas saimnieci Džūliju un vēl vienu studenti no Francijas. Tika baudīta tradicionālā angļu tēja ar pienu un Anglijas tradicionālā ābolu drumstalu kūkua ar vaniļas mērci.

 

Tagad vizuālās mākslas stundas skolotājas Ditas Pavlovičas vadībā ir kļuvušas daudz interesantākas, jo ir iespēja izpētīt informāciju un materiālus interneta vidē. Arī bibliotekārei Ritai Trukšai šie divu nedēļu kursi palīdz darbā, jo ir iespēja lasīt informāciju angļu valodā.

Skolotāja Dita Pavloviča: “Pēc dalības šajā projektā ir uzlabojušās manas angļu valodas zināšanas, palielinājies vārdu krājums. Gatavojoties mācību stundām savā priekšmetā (vizuālā māksla), brīvāk varu strādāt ar avotiem angļu valodā, sniegt bagātīgāku uzziņas materiālu, īpaši vidusskolas klasēs, no kā ieguvēji, protams, ir skolēni. Skolā vadu arī skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus. Tajos viena no obligātajām prasībās ir darbs ar informācijas materiāliem svešvalodās. Lai pilnvērtīgi palīdzētu skolēniem veikt pētniecisko darbību, arī man kā skolotājai vismaz pamatzināšanu līmenī jāpārvalda angļu valoda. Tas arī varētu būt ilgtermiņa ieguldījums gan skolai, gan audzēkņiem.”

2015. gadā (16.–18. marts) Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotājas – Viktorija Trukša, Egija Apiņa un Sarmīte Sniķere devās uz Vāciju, lai Paines arodskolā (Berufsbildende schulen des Landkreises Peine) ēnotu stundas. Pirms došanās ceļā skolotājām bija nepieciešams apgūt vācu valodu. No 9. janvāra līdz 13. martam, katru nedēļu piektdienas vakaros un sestdienas rītos Jēkabpils Valodu mācību centra lektore vadīja vācu valodas apmācības.

Atgriežoties mājās, skolotājas saviem kolēģiem sniedza nelielu ieskatu par piedzīvoto.

Skola atrodas Paines rajonā, Lejassaksijā. Tur dzīvo aptuveni 130 000 iedzīvotāju, kas arī nodrošina arodskolā skolēnus. Šobrīd skolā mācās 2500 audzēkņu. Paines arodvidusskola skolēniem piedāvā pilna laika arodmācību amata sagatavošanai, pilna laika profesionālo apmācību uz skolas bāzes un nepilna laika profesionālo apmācību, kas tiek organizēta Vācijas duālajā profesionālās izglītības sistēmā un ir balstīta uz sadarbību starp uzņēmumu un skolu. Skolēni 1 – 2 dienas nedēļā apgūst teoriju, tad savas zināšanas pielieto praktiski, strādājot kādā no uzņēmumiem. 

Šis brauciens skolotājiem deva papildus zināšanas un pieredzi. Iespēja izpētīt Paines skolas mācību procesu, sniedza motivāciju un padomus pilnveidot arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas ikdienas darbu. Skolotājas viennozīmīgi apgalvoja, ka tur skolēni 90 minūtes cītīgi raksta tieši ar roku. Mūsdienu tehnoloģijas praktiski netiek izmantotas. Interaktīvās tāfeles, kādas pielieto mūsu skolās, viņiem nav. Izmanto visparastāko tāfeli un krītu. Skolēni ļoti aktīvi iesaistās mācību darbā, uz katru jautājumu ceļ rokas un meklē atbildes grāmatās. Zināšanu līmenis šajā skolā ir līdzvērtīgs mūsu skolai. 

Skolotājas uzskata, ka ieguvumi šajā mobilitātē ir:

  • sadarbībā ar vācu kolēģiem papildinātas vācu valodas zināšanas. Vācijā dzīvošana ģimenē ir liels ieguvums, jo arī ārpus skolas bija jārunā vācu valodā;
  • gūts ieskats par Vācijas izglītības sistēmu. Mācību stundās iepazītas atšķirības skolēnu un kolēģu sadarbībā Latvijā un Vācijā;
  • gūts ieskats par mācību procesu Paines arodskolā,
  • ir iegūta interesanta un vērtīga pieredze par mācību metodēm un jauni kontakti;
  • ir  iespējas turpmākai sadarbībai;
  • gūts priekšstats par Vācijas kultūru, cilvēkiem un izglītības tradīcijām.

Erudīti, daudzpusīgi izglītoti, darba metožu bagāti skolotāji ceļ skolas prestižu vietējās sabiedrības acīs un piesaista skolēnus skolai, iespējams arī no tālākiem pagastiem.  Skola vienmēr ir dalījusies savā pieredzē ar kaimiņu skolām. Veiksmīgās mobilitātes rezultātā šī pieredze, ko nodot kolēģiem, ir daudz bagātāka. Skola arvien ir atklājusi  savus veiksmes stāstus vietēja un valsts mēroga medijos. Cerot uz jauniem  labas pieredzes piemēriem, tas tiks turpināts, tādējādi reklamējot skolu.

Tā kā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolasskolēni jau līdz šim ir aktīvi starptautisko projektu dalībnieki, tad līdzdarboties spējīgi skolotāji viņiem ir ļoti nepieciešami. Tas nozīmē skolēnu iesaistīšanu jaunos starptautiskos projektos, jaunus starptautiskus sakarus. Skola turpinās pildīt savu līdzšinējo lomu sabiedrībā, apzinoties un rosinot skolēnus saprast, ka esam Eiropā un esam tās pilntiesīga daļa. 

 

Pieredzes stāsta autore: Ruta Aukšpole, projekta koordinatore