Erasmus+ Zināšanu apvienības

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2)
Aktivitātes veids: Zināšanu apvienības (Knowledge Alliances)

Erasmus+ Zināšanu apvienības

Erasmus+ programmas Zināšanu apvienību mērķis ir nostiprināt Eiropas inovācijas spēju un veicināt inovāciju augstākajā izglītībā, uzņēmējdarbībā un plašākā sociālekonomikas vidē. Tās ir paredzētas, lai sasniegtu vienu vai vairākus no šādiem mērķiem:

  • attīstīt jaunas, inovatīvas un daudzdisciplīnu pieejas attiecībā uz mācīšanu un mācīšanos;
  • stimulēt uzņēmējdarbību un augstākās izglītības pedagogu un uzņēmumu darbinieku uzņēmējdarbības prasmes;
  • veicināt zināšanu plūsmu, apmaiņu un kopīgu zināšanu radīšanu.

Zināšanu apvienības ir starptautiski, strukturēti un uz rezultātiem virzīti projekti, jo īpaši starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

 

Zināšanu apvienības ir atvērtas ikvienai disciplīnai, nozarei un starpnozaru sadarbībai.

 

Plašāka informācija Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājas lapas sadaļā par Zināšanu apvienībām, kā arī Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas pieejamas:
http://ec.europa.eu

Zināšanu apvienības: 139.-147.lpp.

Pieteikuma iesniegšanas nosacījumi: C sadaļa, sākot no 245.lpp.
Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas izglītības un mācību aktivitāšu administrēšanā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.
Projekta pieteicējs Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas
Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa tiek iesniegta elektroniski tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūrai - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu.
Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).
Dokumenti un veidlapas  Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājas lapā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

2017. gada 28. februāris (plkst. 12.00 dienā pēc Briseles laika)

Projekta ilgums Projekta ilgums ir 2 vai 3 gadi
Finansējums 

Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmā piedalās 33 valstis:

  • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.
Projektu īstenošanā var tikt iesaistītas citas valstis - partnervalstis. Partnervalstu sarakstu sk. Erasmus+ programmas vadlīnijās
Vairāk informācijas EK mājaslapā:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Iepriekšējo konkursu rezultāti

 

Iepriekšējo konkursu rezultāti pieejami Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājas lapā http://eacea.ec.europa.eu

2014.gada konkursa rezultāti pieejami šeit

2015.gada konkursa rezultāti pieejami šeit

2016.gada konkursa rezultāti pieejami šeit