Erasmus+ PIA mobilitātes harta (VET Charter)

Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes harta ir paredzēta, lai rosinātu organizācijas, kas ir iepriekš pierādījušas, ka spēj organizēt kvalitatīvu PIA mobilitāti audzēkņiem un personālam un īsteno drošu finanšu vadību, plašāk attīstīt to Eiropas internacionalizācijas stratēģijas. Eiropas internacionalizācija ir ne tikai mācību veicināšana citās programmas Erasmus+ valstīs, integrējot kvalitatīvas mobilitātes darbības mācību programmās. Tā ietver arī starptautisku pieeju pilnveidošanu visā nosūtošajā organizācijā, piemēram, veidojot sadarbības tīklus ar partneriem citās valstīs, veicinot svešvalodu apgūšanu un raugoties plašāk par valsts profesionālās izglītības un mācību pieejām.

PIA mobilitātes hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku, un programmas īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība.

Tomēr PIA mobilitātes hartas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu finansējumu vai galvojumu finansējumam saskaņā ar Erasmus+ programmas 1. pamatdarbību “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam”.

Hartas iegūšana organizācijām dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” ietvaros, sākot no 2016. gada. Turklāt hartas mērķis ir atbalstīt nosūtošo organizāciju kapacitātes stiprināšanu, lai organizētu audzēkņu un personāla kvalitatīvu mobilitāti, vienlaikus atbalstot, veicinot un turpmāk attīstot kvalitāti mobilitātes jomā.

PIA mobilitātes harta nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ PIA mobilitātes aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar programmas 1. pamatdarbību “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam”, kā norādīts programmas Erasmus+ vadlīnijās.

PIA mobilitātes hartai var pieteikties: publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā - vai nu atsevišķa PIA organizācija, vai mobilitātes konsorcijs.

Eiropas Komisijas izsludinātā 2016. gada konkursa pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš - 2016. gada 19. maijs (plkst. 12:00 pēc Briseles laika).

Detalizētu informāciju un dokumentāciju skatīt sadaļā „Dokumenti un veidlapas”.


Valsts izglītības attīstības aģentūras kontaktpersona:
Antra Meņģele
E-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv