Erasmus+ Nozaru prasmju apvienības

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”
Aktivitātes veids: Nozaru prasmju apvienības (Sector Skills Alliances )

Erasmus+ Nozaru prasmju apvienības

 

Erasmus+ programmas Nozaru prasmju apvienību mērķis ir novērst profesionālo prasmju trūkumu, identificējot konkrētu nozaru darba tirgus vajadzības un pieprasījumu pēc jaunām prasmēm attiecībā uz vienas vai vairāku profesiju standartiem, kā arī uzlabojot sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības sistēmu spēju reaģēt uz konkrētu nozaru darba tirgus vajadzībām.

 

Nozaru prasmju apvienības ir atvērtas visiem tautsaimniecības sektoriem, atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko darbību klasifikācijai Eurostat NACE.

 

Nozaru prasmju apvienības to mērķu sasniegšanai iedalās divās daļās:

 

1.Daļa: Nozares prasmju apvienības darba tirgus vajadzībām atbilstošo prasmju identificēšanai – tās darbojas nozaru līmenī, lai nodrošinātu nepieciešamo prasmju skaidru un detalizētu pamatojumu;

2.Daļa: Nozares prasmju apvienības profesionālās izglītības programmu satura izstrādei un īstenošanai – tās darbojas, lai izstrādātu un īstenotu kopēju profesionālās programmas saturu vienai vai vairākām saistītām profesijām kādā konkrētā nozarē, kā arī izstrādātu un īstenotu mācīšanas metodes. Īpašs uzsvars tiek pievērsts darbā īstenotām mācībām, lai nodrošinātu darba tirgū nepieciešamo prasmju apguvi.

 

Plašāka informācija Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājaslapas sadaļā par Nozaru prasmju apvienībām, kā arī Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas pieejamas:
http://ec.europa.eu

Nozaru prasmju apvienības: 134.-147.lpp.

Pieteikuma iesniegšanas nosacījumi: C sadaļa, sākot no 237.lpp.

Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas izglītības un mācību aktivitāšu administrēšanā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

Projekta pieteicējs

Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas.

Pieteikumu iesniegšana

 


Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa tiek iesniegta elektroniski tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūrai - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu.
(Organizācijas, kas iesniedz projekta pieteikumu, nedrīkst vienlaicīgi sniegt pieteikumu abās “daļās”)

Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Dokumenti un veidlapas 

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājaslapā http://eacea.ec.europa.eu.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš  2016. gada 26. februāris
Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzas plkst.12.00 dienā pēc Briseles laika.
Projekta ilgums

1.daļas projektiem: 2-3 gadi

2.daļas projektiem: 3 gadi
Finansējums

Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmā piedalās 33 valstis:

  • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Projektu īstenošanā var tikt iesaistītas citas valstis - partnervalstis.

Partnervalstu sarakstu sk. Erasmus+ programmas vadlīnijās

Vairāk informācijas EK mājaslapā: 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Projektu pieredze

 

2014. gada konkursā tika apstiprināts Nozaru prasmju apvienības projekts “Skills in metal and electro industry (skillME)”, kurā piedalās 3 partneri no Latvijas: Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Rīgas Tehniskā koledža un Valsts izglītības satura centrs.

 

Projekta apraksts angļu valodā: skillme_2014.pdf?d=files/news/24369/skillme_2014.pdf

 

Iepriekšējo konkursu rezultāti

Iepriekšējo konkursu rezultāti pieejami Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūras Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) mājas lapā http://eacea.ec.europa.eu

2014.gada konkursa rezultāti pieejami šeit.

2015.gada konkursa rezultāti pieejami šeit.