Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu personālam

Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu personālam

Erasmus+ programma atbalsta:

1) Docēšanu –  augstākās izglītības iestāžu docētāji un augstskolas uzaicināti vieslektori no uzņēmumiem dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām
vai
2) personāla mācības –  augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību a) mācībās, b) darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā.

Mācību mobilitātes mērķi ir:

 • dot iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
 • iedrošināt augstākās izglītības iestādes paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu;
 • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais personāls un ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem;
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm;
 • radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam.
Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.
 
Projekta dalībnieki
 • Docēšanai – augstskolu akadēmiskais personāls un vieslektori no uzņēmumiem;
 • Personāla apmācībai – augstskolu personāls.
Projekta pieteicējs
 • augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE),
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts programmas valstī.
Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē, atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra Projektu pieteikumus vērtē pēc atbilstības kritērijiem. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra. 
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2017. gada 2.februāris, plkst.12.00 (pēc Briseles laika).

 

Mobilitātes brauciena ilgums Minimālais ilgums – 2 dienas, neieskaitot ceļošanas dienas
Maksimālais ilgums – 2 mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas

Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā)
Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
 • uzturēšanās izdevumiem;
 • ceļa izdevumiem;
 • administratīvajiem izdevumiem.
Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – 6 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

Līgumu slēgšana – 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa

Projekta ilgums – 16 mēneši vai 24 mēneši

 

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm, kas nosauktas Erasmus+ programmas vadlīnijās

 

Mācību mobilitāte īstenojama tādā programmas valstī, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta

Vairāk informācijas EK mājaslapā EK mājaslapa