Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu studentiem

Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu studentiem


Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas:
1) studijās kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm
vai
2) praktizēties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās.

Studiju mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā;
 • sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.


Prakses mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī.
 • palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai  saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai Nacionālajā aģentūrā. 

Projekta dalībnieki
Studenti, kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).
Studijās var doties studenti, sākot no 2. studiju gada.

Augstskolu nesenie absolventi mācību mobilitātes ietvaros var doties praksē ne vēlāk kā gadu pēc augstskolas absolvēšanas.

Projekta pieteicējs
 • Augstākās izglītības iestāde, kura nosūta studentus studijām vai praksei ārvalstīs un kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības  harta (ECHE).
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots programmas valstī un kuram piešķirts augstākās izglītības mobilitātes konsorcija sertifikāts.
Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra Projektu pieteikumus vērtē pēc atbilstības kritērijiem. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2016. gada 2. februāris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).
Mobilitātes brauciena ilgums Studijām
Minimālais ilgums – 3 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Praksei
Minimālais ilgums – 2 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+mobilitāte starp Programmas un Partnervalstīm un Mūžizglītības programmas ietvaros īstenotā mobilitāte).

Neseno absolventu prakses mobilitāte tiek iekļauta tā studiju cikla mobilitātē, pēc kuras absolvents dodas praksē.
Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
 • uzturēšanās izdevumiem;
 • administratīvajiem izdevumiem.
Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – 2016. gada maijā
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2016. gada maijā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2016. gada 1. jūnijs

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Katra konkursa ietvaros Erasmus+ programmas projektu finansējuma līgumus var noslēgt ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31. decembrim. 

Mācību mobilitātes norises vieta Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm, kas nosauktas Erasmus+ programmas vadlīnijās. Vadlīnijas skatīt šeit.
Vairāk informācijas EK mājaslapā http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm