Mācību mobilitāte profesionālās izglītības speciālistiem

Mācību mobilitāte profesionālās izglītības speciālistiem

Erasmus+ programma atbalsta profesionālās izglītības personāla starptautisko mācību mobilitāti profesionāļiem, kas ikdienā nodrošina profesionālo izglītību un mācības un/vai kuri ir iesaistīti nosūtošās organizācijas stratēģiskajā attīstībā. 

Erasmus+ programma atbalsta:
1)  mācību stundu/ praktisko nodarbību vadīšanu, kuras ietvaros profesionālās izglītības pasniedzēji vada nodarbības ārvalstu profesionālās izglītības partneriestādē vai ar profesionālo izglītību saistītu uzņēmumu darbinieki nodrošina praktisko apmācību profesionālās izglītības iestādē ārvalstīs

vai
2)  profesionālās izglītības pasniedzēju un speciālistu mācības–profesionālā pilnveide prakses vai darba vērošanas veidā ārvalstu profesionālās izglītības iestādēs vai uzņēmumos.


Mācību mobilitātes mērķi ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū, kā arī atbalstīt inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un mācību iestādēs un sistēmā kopumā.

 

Mācību mobilitāte profesionālās izglītības personālam/speciālistiem Erasmus+ programmas ietvaros tiek atbalstīta, ja:

 • mācību mobilitāte un mērķi iekļaujas nosūtošās organizācijas Eiropas attīstības plānā;
 • atbilst organizācijas izstrādātajai stratēģijai par personāla attīstību;
 • nodrošina, ka dalībnieku iegūtās zināšanas tiek atzītas, izplatītas un plaši izmantotas organizācijā un ārpus tās.


Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

 

Projekta dalībnieki Mācību mobilitātē var doties personas, kas strādā profesionālās izglītības jomā, piemēram:
 • profesionālo priekšmetu skolotāji;
 • praktisko nodarbību pasniedzēji;
 • starptautiskās mobilitātes speciālisti;
 • prakšu vadītāji - personas uzņēmumos un citās organizācijās, kas nodrošina profesionālo apmācību.
Projekta pieteicējs Piesakoties BEZ profesionālās izglītības mobilitātes hartas:
Projekta pieteikumu var iesniegt tikai juridiskas personas:
 • profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas (profesionālās izglītības iestādes u.c);
 • profesionālās izglītības organizāciju apvienība jeb konsorcijs.

 

Piesakoties AR profesionālās izglītības mobilitātes hartu:
Profesionālās izglītības iestāde/organizācija vai to konsorcijs, kas ieguvis PIA mobilitātes hartu.


Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Projektu pieteikumus, kas iesniegti bez PIA mobilitātes hartas, vērtē pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem.

 

Projektu pieteikumi, kurus iesniegušas iestādes/organizācijas ar PIA mobilitātes hartām, tiek vērtēti pēc atbilstības kritērijiem. Finansējums tiks piešķirts visiem atbilstības kritērijiem atbilstošajiem projektu pieteikumiem. Projektu finansējuma apjoms būs atkarīgs no:

 • to mobilitātes periodu skaita un ilguma, par kuriem iesniegts pieteikums;
 • pieteikuma iesniedzēja līdzšinējās darbības rādītājiem (mobilitātes periodu skaits, pasākumu īstenošana labā kvalitātē un pareiza finanšu pārvaldība), ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis līdzīgu finansējumu iepriekšējos gados;
 • kopējā budžeta, kas piešķirts mobilitātes aktivitātēm.
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 2. februāris, plkst. 12:00 pēc Briseles laika.

Projekta ilgums

Projekta ilgums – 1 līdz 2 gadi.

Mācību mobilitātes ilgums Minimālais ilgums – 2 dienas (izņemot ceļošanu)
Maksimālais ilgums – 2 mēneši (izņemot ceļošanu)
Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
 • individuālajam atbalstam (uzturēšanās izdevumi);
 • ceļa izdevumiem;
 • papildus izmaksas iekšzemes ceļa izdevumiem;
 • organizatoriskajiem izdevumiem;
 • speciālo vajadzību nodrošināšanai.

Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – 2017. gada maijs;
Līgumu slēgšana – 3 mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas

 

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

 

Katra konkursa ietvaros Erasmus+ programmas projektu finansējuma līgumus var noslēgt ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc projektu pieteikumu iesniegšanas noslēguma datuma

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm.  Informācija par Erasmus+ programmas dalībvalstīm un partnervalstīm atrodama šeit.