Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam

Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam

Mācību mobilitāte piedāvā skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

 

Erasmus+ programma atbalsta:

 1. Mācību stundu vadīšanu, kuras ietvaros skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu partnerskolā.
 2. Profesionālās pilnveides kursus un mācības - atbalsta skolotāju, skolas vadības un cita skolu pedagoģiskā un atbalsta personāla profesionālo pilnveidi.
 3. Darba vērošanu – piedāvā iespēju skolotājiem, skolas vadībai un citam skolu pedagoģiskā un atbalsta personālam doties vizītēs uz partnerskolām vai citām atbilstošām organizācijām, kas ir aktīvas skolu izglītības sektorā.


Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam Erasmus+ programmas ietvaros tiek atbalstīta, ja:

 • mācību mobilitāte un mērķi iekļaujas nosūtošās organizācijas Eiropas attīstības plānā;
 • atbilst organizācijas izstrādātajai stratēģijai par personāla attīstību;
 • tai tiek piemēroti atbilstoši atlases, sagatavošanas un pārraudzības pasākumi;
 • nodrošina, ka dalībnieku iegūtās zināšanas tiek atzītas, izplatītas un plaši izmantotas organizācijā un ārpus tās.


Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija/konsorcija koordinators un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu Nacionālajā aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

 

Latvijā Nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta dalībnieki

Mācību mobilitātē var doties skolu pedagoģiskais personāls (skolotāji, mācību procesa organizatori, direktori), kas strādā skolās, kā arī citi izglītības speciālisti, kas iesaistīti nosūtošās skolas stratēģiskajā attīstībā (skolu inspektori, pedagoģiskie padomdevēji, psihologi u.c.).


Erasmus+ skolu sektora mobilitātes projektos drīkst piedalīties tikai tās izglītības iestādes, kuras iekļautas dalībtiesīgo institūciju sarakstos, skatīt šeit.

Projekta pieteicējs Projektu var iesniegt:
 1. skola, kas nosūta savu personālu uz mācībām ārvalstīs;
 2. skolu konsorcija koordinators – pašvaldība vai izglītības pārvalde, ja tā ir neatkarīga institūcija.

 

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Projekta dalībnieku skaits

Mobilitāte ir pārnacionāla un ietver vismaz divas organizācijas (vismaz viena nosūtošā un vismaz viena uzņemošā organizācija) no dažādām valstīm. 

 

Ja projektu iesniedz konsorcijs, visiem konsorcija dalībniekiem ir jāpārstāv viena programmas valsts un jābūt norādītiem projekta pieteikumā. Konsorcijs ietver vismaz trīs organizācijas (koordinējošā iestāde un vismaz divas skolas). Konsorcijā ietvertajām skolām ir jābūt organizatoriskām saitēm ar konsorcija koordinatoru pārstāvošo iestādi. 

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Pieteikumu skaits konkursā

Skola katra konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu individuāli vai konsorcija sastāvā.

Konsorciju koordinators var koordinēt vairākus dažādus konsorcijus, katrā no tiem apvienojot atšķirīgas izglītības iestādes.

Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra.

Dokumenti un veidlapas

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš 2018. gada 1. februāris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).

 

Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv un www.ec.europa.eu.  

Projekta ilgums

Projekta ilgums ir viens līdz divi gadi.

Mācību mobilitātes ilgums Minimālais ilgums divas dienas (neieskaitot ceļošanu)
Maksimālais ilgums divi mēneši (neieskaitot ceļošanu)
Finansējums

Projektā finansējumu piešķir:

 • individuālajam atbalstam (uzturēšanās izdevumiem);
 • ceļa izdevumiem;
 • papildus izmaksas iekšzemes ceļa izdevumiem;
 • kursu dalības maksai;
 • organizatoriskajiem izdevumiem;
 • speciālo vajadzību nodrošināšanai.

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

  

Saskaņā ar EK vadlīnijām Nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāte jāīsteno kādā no Erasmus+ programmas valstīm.  Informācija par Erasmus+ programmas dalībvalstīm un partnervalstīm atrodama šeit.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama EK mājaslapā.