Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam

Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam

Erasmus+ programma atbalsta:

 1. mācību stundu vadīšanu, kuras ietvaros skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu partnerskolā;
 2. profesionālās pilnveides kursus un mācības - atbalsta skolotāju, skolas vadības un cita skolu pedagoģiskā un atbalsta personāla profesionālo pilnveidi;
 3. darba vērošanu – piedāvā iespēju skolotājiem, skolas vadībai un citam skolu pedagoģiskā un atbalsta personālam doties vizītēs uz partnerskolām vai citā atbilstošām organizācijām, kas ir aktīvas skolu izglītības sektorā


Mācību mobilitātes mērķi ir:

 • piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam Erasmus+ programmas ietvaros tiek atbalstīta, ja:

 • mācību mobilitāte un mērķi iekļaujas nosūtošās organizācijas Eiropas attīstības plānā;
 • atbilst organizācijas izstrādātajai stratēģijai par personāla attīstību;
 • tai tiek piemēroti atbilstoši atlases, sagatavošanas un pārraudzības pasākumi;
 • nodrošina, ka dalībnieku iegūtās zināšanas tiek atzītas, izplatītas un plaši izmantotas organizācijā un ārpus tās.
Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija/konsorcija koordinators un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

Projekta dalībnieki

Mācību mobilitātē var doties skolu pedagoģiskais personāls (skolotāji, mācību procesa organizatori, direktori), kas strādā skolās, kā arī citi izglītības speciālisti, kas iesaistīti nosūtošās skolas stratēģiskajā attīstībā (skolu inspektori, pedagoģiskie padomdevēji, psihologi u.c.).


Erasmus+ skolu sektora mobilitātes projektos drīkst piedalīties tikai tās izglītības iestādes, kuras iekļautas dalībtiesīgo institūciju sarakstos, skatīt šeit.

Projekta pieteicējs

Projektu var iesniegt:

a) skola, kas nosūta savu personālu uz mācībām ārvalstīs;

b) skolu konsorcija koordinators – pašvaldība vai izglītības pārvalde, ja tā ir neatkarīga institūcija.

 

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Projekta dalībnieku skaits

Mobilitāte ir pārnacionāla un ietver vismaz divas organizācijas (vismaz viena nosūtošā un vismaz viena uzņemošā organizācija) no dažādām valstīm. 

 

Ja projektu iesniedz konsorcijs, visiem konsorcija dalībniekiem ir jāpārstāv viena programmas valsts un jābūt norādītiem projekta pieteikumā. Konsorcijs ietver vismaz 3 organizācijas (koordinējošā iestāde un vismaz 2 skolas). Konsorcijā ietvertajā skolām ir jābūt organizatoriskām saitēm ar konsorcija koordinatoru pārstāvošo iestādi. 

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Pieteikumu skaits konkursā

Skola katra konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu individuāli vai konsorcija sastāvā.

Konsorciju koordinators var koordinēt vairākus dažādus konsorcijus, katrā no tiem apvienojot atšķirīgas izglītības iestādes.

Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dokumenti un veidlapas

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 2.februāris plkst.12:00 (pēc Briseles laika).

 

Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv un www.ec.europa.eu.  

 

Projekta ilgums

Projekta ilgums – 1 līdz 2 gadi.

Mācību mobilitātes ilgums Minimālais ilgums – 2 dienas (izņemot ceļošanu)
Maksimālais ilgums – 2 mēneši (izņemot ceļošanu)

Finansējums

Projektā finansējumu piešķir:

 • individuālajam atbalstam (uzturēšanās izdevumiem);
 • ceļa izdevumiem;
 • papildus izmaksas iekšzemes ceļa izdevumiem;
 • kursu dalības maksai;
 • organizatoriskajiem izdevumiem;
 • speciālo vajadzību nodrošināšanai.

Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – 2017. gada 31. maijs;
Līgumu slēgšana – 3 mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas
 

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Katra konkursa ietvaros Erasmus+ programmas projektu finansējuma līgumus var noslēgt ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc projektu pieteikumu iesniegšanas noslēguma datuma.    

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm.  Informācija par Erasmus+ programmas dalībvalstīm un partnervalstīm atrodama šeit.

Vairāk informācijas EK mājaslapā

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.ht