Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un mācekļu mācību mobilitāte

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un mācekļu mācību mobilitāte

Erasmus+ programma sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņiem un mācekļiem, kā arī sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu nesenajiem absolventiem (mobilitāte jāīsteno viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas) sniedz iespēju īstenot:

 1. Praksi ārvalstu uzņēmumos; 
  vai
 2. Praksi kombinēti ārvalstu mācību iestādē un uzņēmumā

 

Mācību mobilitāte atbalsta audzēkņu un mācekļu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu saņem konkrēta projekta ietvaros, un to izmaksā projekta pieteicēja organizācija. 


Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu Nacionālajā aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

 

Latvijā Nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta dalībnieki Mācību mobilitātē var doties sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistītie izglītojamie (audzēkņi, mācekļi, nesenie absolventi u.c.).
Projekta pieteicējs

Piesakoties BEZ profesionālās izglītības mobilitātes hartas 

Projekta pieteikumu var iesniegt tikai juridiskas personas:

 • profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas (profesionālās izglītības iestādes u.c.);
 • profesionālās izglītības organizāciju apvienība jeb konsorcijs.


Piesakoties AR profesionālās izglītības mobilitātes hartu 

Projekta pieteikumus var iesniegt tikai juridiskas personas:


Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra.

 

Projektu pieteikumus, kas iesniegti bez PIA mobilitātes hartas, vērtē pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem, savukārt projektu pieteikumus, kas iesniegti no iestādes vai organizācijas ar PIA mobilitātes hartām, tiek vērtēti tikai pēc atbilstības kritērijiem.

 

Finansējumu piešķir visiem atbilstības kritērijiem atbilstošajiem projektu pieteikumiem un tā apjoms atkarīgs no:

 • mobilitātes periodu skaita un ilguma, par kuriem iesniegts pieteikums;
 • pieteikuma iesniedzēja līdzšinējās darbības rādītājiem (mobilitātes periodu skaits, pasākumu īstenošana labā kvalitātē un pareiza finanšu pārvaldība), ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis līdzīgu finansējumu iepriekšējos gados;
 • kopējā budžeta, kas piešķirts mobilitātes aktivitātēm.
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 1. februāris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).

Projekta ilgums

Projekta ilgums ir viens līdz divi gadi

Mācību mobilitātes ilgums Īstermiņa mobilitātes no divām nedēļām līdz trīs mēnešiem
Ilgtermiņa mobilitātes (ErasmusPro) – no trīs līdz 12 mēnešiem
Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
 • individuālajam atbalstam (uzturēšanās izdevumi);
 • ceļa izdevumiem;
 • papildus izmaksas iekšzemes ceļa izdevumiem;
 • audzēkņu svešvalodas prasmju sagatavošanai;
 • organizatoriskajiem izdevumiem;
 • speciālo vajadzību nodrošināšanai;
 • izņēmuma izmaksām.
Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa; 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

  

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm.  Informācija par Erasmus+ programmas dalībvalstīm un partnervalstīm atrodama šeit.
Citi kritēriji

ErasmusPro aktivitātē personālam (skolotājiem, praktisko priekšmetu pasniedzējiem, starptautisko mobilitāšu speciālistiem u.c.) ir iespējams doties pirms mobilitāšu plānošanas vizītē (Advance Planning Visits).

 

Pirms mobilitāšu plānošanas vizītes nosacījumi:

 • maksimālais ilgums trīs darba dienas (neieskaitot ceļošanu);
 • katrā pirms mobilitāšu plānošanas vizītē var doties tikai viens dalībnieks;
 • pie viena uzņemošā partnera var doties tikai viens pirms mobilitāšu plānošanas vizītes dalībnieks.
Plašāka informācija par Erasmus+ prgrammu pieejama EK mājaslapā.