Erasmus+ Žana Monē programma 

Žana Monē (Jean Monnet) programma veicina izcilību Eiropas Savienības (ES) studijās un pētniecībā visā pasaulē, rosina uz dialogu starp akadēmisko vidi un politikas veidotājiem, īpaši, lai uzlabotu un sekmētu ES politiku administrēšanu. Studijas ietver dažādas jomas, īpaši uzsverot Eiropas integrācijas iekšējos un ārējos procesus.

 

Programma stiprina ES lomu pasaulē, veicinot Eiropas pilsoņu aktivitāti un dialogu starp cilvēkiem un kultūrām.

Atbalsta jomas un aktivitātes

Žana Monē programmā ir trīs atbalsta jomas, kas tiek īstenotas sešās aktivitātēs:

 

1) Studijas un pētniecība (Teaching and Research):

 • Žana Monē moduļi (Modules)
 • Žana Monē profesūras (Chairs) 
 • Žana Monē Izcilības centri (Centres of Excellence) 
2) Politikas diskusijas ar akadēmisko vidi (Policy Debate with the Academic World):
 • Žana Monē tīkli (Networks)
 • Žana Monē projekti (Projects)
3) Atbalsts asociācijām (Support to Associations)
Valstis, kuras piedalās Žana Monē programmā

Jebkuras pasaules valsts institūcija (saskaņā ar noteiktajiem atbilstības kritērijiem katrā no aktivitātēm) var iesniegt/piedalīties Žana Monē programmas projektā. 

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas vadlīnijas (Programme Guide 2018)

Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts Latvijā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

Projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss
 • Konkursu Eiropas Komisija izsludina vienreiz gadā;
 • 2018. gada projektu konkurss ir izsludināts 2017. gada 25. oktobrī;
 • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 22. februāris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika);
 • Projektu pieteikumi jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.
Žana Monē programmas dokumentācija

Detalizēti konkursa nosacījumi, projekta pieteikuma sagatavošanas informācija, t.sk. pieteikuma e-veidlapa, aizpildīšanas vadlīnijas, pievienojamo dokumentu prasības, paraugi u.c. dokumenti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā sadaļā Jean Monnet - Activities 2018.

 

Sagatavojot pieteikumu, jāizmanto dokumentācija, jāievēro prasības, kas attiecas uz konkrēto Žana Monē programmas aktivitāti, kurā tiek gatavots projekta iesniegums.

Projektu vērtēšanas kritēriji

Visu sešu Žana Monē aktivitāšu vērtēšanā izmanto četrus identiskus vērtēšanas kritērijus (Award Criteria), taču atšķiras to skaidrojumi katrai no aktivitātēm, atbilstoši to specifikai:

 • Projekta atbilstība (Relevance of the Project) – maksimums 25 punkti;
 • Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project Design and Implementation) – maksimusm 25 punkti;
 • Projekta komandas kvalitāte (Quality of the Project Team) – maksimums 25 punkti;
 • Ietekme un izplatīšana (Impact and Dissemination) – maksimums 25 punkti.

Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 100. Lai lemtu par finansējuma piešķiršanu, projektam kopvērtējumā jāsaņem vismaz 60 punkti, turklāt katrā no kritērijiem jābūt ne mazāk kā 13 punktiem.

Vērtēšanas kritēriju apraksti – noderīgi pieteikuma sagatavošanā!

Noderīgi resursi
Aktivitātes īstenošana pirms Erasmus+

Žana Monē programmas īstenošana tika uzsākta 1989. gadā, visu šo laika periodu īstenota un turpinās Žana Monē aktivitātes ieviešana.

Kontaktinformācija
Meklējat partnerinstitūcijas?

Aizpildiet sadarbības partnera piedāvājuma veidlapu: Partner_Search_form_E+_HE.doc?d=files/free/42/43342/partner_search_form_e_he.doc, nosūtiet uz e-pasta adresi: antra.mengele@viaa.gov.lv – izplatīsim kolēģiem Erasmus+ programmas valstīs un/vai Erasmus+ partnervalstīs (saskaņā ar Jūsu pieprasījumu).

 

Sadarbības piedāvājumus no citām valstīm atradīsiet VIAA mājaslapā, Erasmus+ sadaļā „Sadarbības piedāvājumi”.