Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

 

Projekta īstenošanas termiņš

2014. gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. augusts

 

Projekta finansējums 

 

36 184 219 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

 • 13 495 078 EUR - ES budžeta speciālais piešķīrums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) finansēšanai;
 • 19 285 769 EUR - ESF finansējums; 
 • 3 403 372 EUR - valsts budžeta līdzfinansējums. 
Projekta darbības
 1. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā; 
 2. Izglītības programmu īstenošana vispārējo pamatprasmju, profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides programmu ietvaros ieslodzījumā esošām personām;
 3. Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās;
 4. Ikmēneša mērķstipendiju piešķiršana un izmaksāšana profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem no 70 līdz 115 EUR mēnesī.
Projekta mērķa grupa 

1. Profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

 

 • kuri nemācās, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei;
 • kuri nestudē pilna laika studiju programmās augstākajās izglītības iestādēs;
 • bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
 • ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
 • projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.

 

2. Izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Sasniedzamie rezultāti 

1. 6500 jaunieši, kas ieguvuši otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī 1496 nodarbinātie jaunieši, kas ieguvuši otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

2. 500 jaunieši ieslodzījumu vietās, kas iesaistīti vispārējo pamatprasmju, profesionālās pilnveides vai tālākizglītības programmās.

 

Papildu informācija:

 • 2015. gada jūnijā 900 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
 • 2015. gada oktobrī 893 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
 • 2015. gada decembrī 195 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
 • 2016. gada martā 96 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
 • 2015. gada septembrī mācības uzsākuši 2 026 izglītojamie;
 • Uz 2015. gada 1. decembri mācības turpina 2 205 izglītojamie 28 profesionālās izglītības iestādēs 47 profesionālās izglītības programmās 66 kvalifikācijās;
 • 2016. gada janvārī mācības uzsākuši 285 izglītojamie;
 • 2016. gada februārī mācības uzsākuši 415 izglītojamie.
Projekta īstenošanas pamats

Kopš 2015. gada 16. novembra VIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra īsteno vienošanos Nr.7.2.1.2./15/I/001 par projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanu. 

 

2015. gada 28. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”.

Projekta dokumenti
 • Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu (2018): ?d=metodika_izgl_likmes_apr.pdf
 • Metodika par vienas vienības atbalsta personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu (2017): ?d=Vienas_vienibas_izmaksu_standarta_likmes_aprekina_un_piemerosanas_metodika.pdf

 

Profesionālās izglītības iestādes, kas piedāvā sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvi otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 

 

 •  Lejupielādēt profesion_l_s_izgl_t_bas_iest_des_jg_upd.pdf?d=files/news/24362/profesion_l_s_izgl_t_bas_iest_des_jg_upd.pdf

 

Aktuālā uzņemšana izglītības programmās

 

Lasīt vairāk Jauniešu garantija » Uzņemšana

 

Kontaktinformācija

Profesionālās izglītības projektu departamenta

Projektu vadības nodaļas

vadītāja pienākumu izpildītāja 

Kristīne Balandiņa

Tālrunis: 67854764
E-pasts: kristine.balandina@viaa.gov.lv