Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums izglītības projektiem

21.03.2006

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludina atklāto konkursu projektu pieteikumiem divās Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātēs - „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" (3.3.6.1.) un „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā"( 3.3.7.).

ESF aktivitātē „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" var plānot pedagoģiskās korekcijas vai izlīdzinošo programmu/kursu izstrādi un īstenošanu jauniešiem ar zemu pamatprasmju un zināšanu līmeni, dažādus pasākumus, kas veicina darba un sociālo prasmju uzlabošanu jauniešiem no nelabvēlīgām vai nabadzīgām ģimenēm, kā arī papildu apmācības jauniešiem, kas mācās pedagoģiskās korekcijas vai arodizglītības programmās. Tostarp pieļaujama arī programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana un atbilstīgu mācību metodisko materiālu sagatavošana.

Atbalsts paredzēts jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, kas projekta ietvaros mācības uzsāk vispārējās izglītības iestādēs no 12 gadu vecuma vai profesionālās izglītības iestādēs - no 15 gadu vecuma.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2006. gada 21. novembris. Projektus var iesniegt tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes un LR reģistrētas juridiskās personas. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums šajā konkursā ir 360 512,30 latu. Viena projekta izmaksas var plānot 2000 - 65 000 latu apmērā.  

ESF aktivitāte „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" paredz atbalstošas mācību vides radīšanu jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšanai izglītības sistēmā. Projektos var plānot sociālo un darba iemaņu attīstīšanu jauniešiem ar speciālām vajadzībām, surdotulku un pedagogu tālākizglītību darbam integrētajās klasēs/grupās un speciālajās izglītības iestādēs. ESF līdzekļi paredzēti arī individuālo apmācības programmu izveidei, kā arī mācību metodisko materiālu izstrādei.

Projekta iesniedzējs var būt tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, LR reģistrēta juridiskā persona vai individuālais komersants. Projektā ir jāiesaista partneri - izglītības iestādes, kas īsteno speciālās izglītības programmas vai pasākumus, kā arī pašvaldības vai iestādes/organizācijas, kas risina speciālās izglītības jautājumus.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2006. gada 22. novembris. Kopējais pieejamais finansējums šajā konkursā ir 384 528,16 lati. Minimālās viena projekta izmaksas var būt 2000 latu, savukārt maksimālās - 50 000 latu apmērā.

Abās aktivitātēs ESF finansējums ir 80 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 20 % veido nacionālais finansējums. Viena projekta īstenošana var ilgt 4 -17 mēnešus.

PIAA kā struktūrfondu apguves 2.līmeņa starpniekinstitūcija administrē un koordinē ESF atklātu konkursu projektu ieviešanu izglītības nozarē.

Papildinformācija:

Elīna Vimba

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 26789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv