Darbību uzsāk ESF nacionālā programma valodas apguvei

26.04.2006

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija un Latviešu valodas apguves valsts aģentūra ir parakstījušas trīspusēju līgumu par Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas „Latviešu valodas apguve" īstenošanu. Programma izstrādāta, lai veicinātu Latvijas izglītības koncepcijas izpildi un izglītības satura reformu vidusskolās.

Nacionālās programmas ietvaros Latviešu valsts apguves aģentūra īstenos projektu „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē", kas ilgs trīs gadus (no 2006. līdz 2008.gadam).

Projekts paredz metodiskā atbalsta sistēmas izveidi mācību satura un latviešu valodas integrētai apguvei skolās, kas realizē mazākumtautību vidusskolas mācību programmas latviešu valodā. Tostarp plānota arī skolotāju tālākizglītība un mācību metodiskās bāzes izveide kvalitatīvai un integrētai mācību satura un valodas apguvei vidējā izglītībā.

Trīs gadu laikā iecerēts izstrādāt 16 skolu sadarbības modeļus un īstenot vairākus sadarbības projektus (tai skaitā sadarbību veicinošas nometnes) starp dažādām Latvijas skolām.

Lai latviešu valodas apguve visā valstī notiktu saskaņoti un kvalitatīvi, plānots izdot arī 28 mācību grāmatas, metodiskos materiālus un rokasgrāmatas skolotājiem, kā arī izstrādāt 10 tālākizglītības programmas. Kopumā projekta gaitā valsts valodas pasniegšanai vidusskolās būs izglītojušies 32 % no visiem vidusskolu skolotājiem.

Pieejamais finansējums nacionālās programmas ieviešanai ir 990 000 lati. No tiem 75 % jeb 742 500 lati ir ESF finansējums, bet 25 % jeb 247 500 lati - valsts budžeta līdzekļi. 

PIAA kā struktūrfondu apguves 2. līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas ir uzraudzīt un kontrolēt projektu ieviešanu. Nacionālās programmas izpildes vispārējo uzraudzību veic IZM izveidota Uzraudzības padome.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv