Slēdz līgumus par ESF līdzfinansētu projektu īstenošanu izglītībā

13.06.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) sāk līgumu slēgšanu ar apstiprināto projektu pieteicējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" projektu īstenošanu.

ESF vadības komiteja ir saskaņojusi un Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi 15 projektus. To kopējās izmaksas ir 580 194 lati. Pieejamais finansējums aktivitātes ieviešanai ir 628 963 latu. No tiem 80 % ir ESF finansējums, bet 20 % - valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi. šajā aktivitātē projektu ilgums ir līdz diviem gadiem ar maksimālo viena projekta summu līdz 50 000 LVL. Līgumslēgšanu PIAA uzsāks ar 13 apstiprināto projektu iesniedzējiem.

Aktivitātes „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" ietvaros atbalsta projektus un pasākumus atbalstošas mācību vides radīšanai jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā. Projekti paredz attīstīt sociālās un darba iemaņas jauniešiem ar speciālām vajadzībām, surdotulku un pedagogu tālākizglītību darbam integrētajās klasēs vai grupās un speciālajās izglītības iestādēs. ESF līdzekļi paredzēti arī mācību metodisko materiālu izstrādei atbalsta nodrošināšanai skolotājiem, individuālo apmācības programmu izstrādei, mācību metodisko materiālu izstrādei profesionālās izglītības ieguvei jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Atklātu projektu konkursu ESF aktivitātē „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" PIAA izsludināja 2004. gadā un saņēma 29 projektu pieteikumus.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, tālr. 7814326