Latvijā nav vienotas stratēģijas uzņēmējdarbības izglītībā

20.04.2012

Lielākajā daļā Eiropas valstu arvien vairāk sekmē izglītību uzņēmējdarbības jomā, daudzviet izveidojusies cieša sadarbība starp skolām un uzņēmumiem, dodot iespēju audzēkņiem gūt praktiskas iemaņas. Tikmēr Latvijā joprojām nav vienotas stratēģijas uzņēmējdarbības izglītībā, secināts Eiropas Komisijas ziņojumā „Uzņēmējdarbības izglītība Eiropas skolās”.

Ziņojums, kurā analizēta situācija 31 Eiropas valstī, atklāj, ka astoņas valstis, tai skaitā Igaunija un Lietuva, ir sākušas īstenot īpašu stratēģiju uzņēmējdarbības izglītības veicināšanai. Savukārt 13 citas valstis ir iekļāvušas šādu izglītību valsts mūžizglītības, jaunatnes vai izaugsmes stratēģijā. Pusē Eiropas valstu notiek reformas uzņēmējdarbības izglītības veicināšanai.

Uzņēmējdarbības izglītību ietver skolu programmās
Kā norādīts ziņojumā, uzņēmējdarbības izglītība ir skaidri definēta sākumskolas programmā divās trešdaļās apskatīto valstu. Kaut arī tas nav atsevišķs mācību priekšmets, puse valstu ir formulējušas mācību rezultātus, kas saistīti ar uzņēmējdarbībai nepieciešamu attieksmi un prasmēm, piemēram, pašiniciatīva, riska uzņemšanās un radošums.

Pusē valstu pamatskolā un vidusskolā uzņēmējdarbības zinības ir integrētas tādos obligātajos mācību priekšmetos kā ekonomika un sociālās zinības. Lietuvā un Rumānijā uzņēmējdarbību māca kā atsevišķu obligātu mācību priekšmetu. Četras valstis (Lietuva, Rumānija, Lihtenšteina un Norvēģija) ir definējušas praktiskas uzņēmējdarbības iemaņas.

Skolu audzēkņi veido mazus uzņēmumus
Divpadsmit valstīs, kā norādīts ziņojumā, sekmē ciešāku sadarbību starp izglītību un uzņēmējdarbību un palīdz veidot mazus uzņēmumus, kurus vada audzēkņi. Tomēr īpaša skolotāju izglītība šajā jomā ir ieviesta tikai Beļģijas flāmu kopienā, Bulgārijā un Nīderlandē. Trešdaļa Eiropas valstu nodrošina valsts līmeņa vadlīnijas un mācību materiālus uzņēmējdarbības izglītībā.

Latvijā trūkst vienotas stratēģijas
Par Latviju sniegtā informācija liecina, ka valstī nav vienotas uzņēmējdarbības izglītības stratēģijas vispārējā izglītībā, savukārt Lietuvā tā iekļauta nacionālajā izglītības stratēģijā jau 2003. gadā, bet Igaunijā – 2010. gadā. Latvijā uzņēmējdarbības izglītība ir integrēta dažādu mācību priekšmetu saturā – pamatskolā tās ir sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas. Vidējā izglītībā uzņēmējdarbības jautājumi tiek apgūti izvēles priekšmetos: ētikā (uzņēmējdarbības ētika), ekonomikā, biznesa ekonomikas pamatos, komerczinībās.

Ziņojumā uzsvērtas vairākas pozitīvas iniciatīvas, kuras Latvija īsteno uzņēmējdarbības izglītības jomā, proti, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īstenotā „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” vidusskolēniem un to skolotājiem, kā arī Junior Achievement organizācijas skolēnu mācību uzņēmumu programma.

Ar ziņojuma pilnu tekstu var iepazīties VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eurydice publikācijas.

Eurydice apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem. Eurydice tīklu Latvijā pārstāv VIAA.

Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv