Izsludina atklātus konkursus Eiropas Sociālā fonda finansējumam profesionālajā un augstākajā izglītībā

01.10.2004

1.oktobrī Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludina atklātus konkursus Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātēs „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs" (3.2.1.) un „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" (3.2.3.2.).

ESF aktivitātes „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs" ietvaros notiks jaunu profesionālās izglītības programmu izstrāde vai esošo programmu uzlabošana un īstenošana, kā arī izglītības programmu satura aktualizācija vai izstrāde, mācību priekšmetu, mācību prakses, patstāvīgo darbu satura un metodiskā nodrošinājuma izstrāde, mācību metožu pilnveide. Projektos var paredzēt arī mācību aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši izglītības programmu īstenošanas prasībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2004. gada 29. decembris. Projektus var pieteikt valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes, kas reģistrētas Latvijas Republikas izglītības iestāžu reģistrā. Kopējā summa, kas pieejama aktivitātes ieviešanai ir 6 650 000 LVL.

Minimālā projekta summa ir 6800 LVL, maksimālā projekta summa - 136 000 LVL. Minimālais projektu ilgums šajā aktivitātē ir viens gads, maksimālais - trīs gadi. Projekta pieteicējs var iesniegt projekta pieteikumu, kurā paredzēts īstenot četrgadīgu profesionālās izglītības programmu. Tad projekta ietvaros var piešķirt finansējumu tikai trīs ieviešanas gadiem, bet ceturtais gads jāfinansē pašai izglītības iestādei.

ESF aktivitāte „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" paredz jaunu studiju programmu, kursu, moduļu un mācību metodisko materiālu izstrādi un esošo studiju programmu uzlabošanu, kā arī mācību metožu pilnveidi, studiju kursu un mācību materiālu izstrādi svešvalodā un studiju programmu īstenošanu (studentu uzņemšanu). Atbalstīs arī speciālās literatūras iegādi, auditoriju un laboratoriju aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši studiju programmu īstenošanas prasībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2004. gada 1. decembris. Projektus var pieteikt augstākās izglītības iestādes. Kopējā summa aktivitātes ieviešanai ir 5 320 000 LVL. Minimālā viena projekta summa ir 34 000 LVL, maksimālā - 204 000 LVL. Minimālais projektu ilgums šajā aktivitātē ir viens gads, maksimālais - trīs gadi.

Abās aktivitātēs ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% sastāda nacionālais vai privātais finansējums. Projekta īstenošanas kārtējā gadā piešķirtos līdzekļus var apgūt vēl 2 gadus pēc piešķīruma gada, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 20.augustam.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr.  9144193