Izsludina pirmos konkursus Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apgūšanai izglītībā

19.07.2004

Šī gada 19.jūlijā Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludina pirmos atklātos konkursus projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitāšu „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" un „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" ietvaros.

Projektus var pieteikt ikviena Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2004. gada 20. augusts. Minēto aktivitāšu ietvaros ESF finansējums ir 80% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 20% veido nacionālais vai privātais finansējums.

Aktivitātes „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" ietvaros var pieteikt projektus, kas paredz izstrādāt un īstenot pedagoģiskās korekcijas vai izlīdzinošās izglītības programmas vai kursus. Mērķgrupa ir jaunieši ar zemu pamatprasmju un zināšanu līmeni, kas priekšlaicīgi pametuši mācības skolā vai beiguši 9. klasi ar liecību, mācās speciālās izglītības vai sociālās korekcijas iestādē vai atrodas ieslodzījuma vietā. Projekta ietvaros pieļaujama programmas īstenošana, tajā  iesaistīto pedagogu apmācība un atbilstīgu mācību metodisko materiālu sagatavošana, kā arī pasākumu īstenošana, kas veicina darba un sociālo prasmju uzlabošanu jauniešiem no nelabvēlīgām vai nabadzīgām ģimenēm. Projektu  ilgums šajā aktivitātē ir līdz trīs gadiem, maksimālā viena projekta summa - līdz 65 000 LVL.

Aktivitātes „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" ietvaros atbalstīs projektus un pasākumus atbalstošas mācību vides radīšanai jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā. Var pieteikt projektus, kas paredz attīstīt sociālās un darba iemaņas jauniešiem ar speciālām vajadzībām, un projektus surdotulku un pedagogu tālākizglītībai darbam integrētajās klasēs vai grupās un speciālajās izglītības iestādēs. ESF līdzekļi paredzēti arī mācību metodisko materiālu izstrādei atbalsta nodrošināšanai skolotājiem, individuālo apmācības programmu izstrādei, mācību metodisko materiālu izstrādei profesionālās izglītības ieguvei jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Šajā aktivitātē projektu ilgums ir līdz diviem gadiem ar maksimālo viena projekta summu līdz 50 000 LVL.

 

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr.  9144193