Ar ESF atbalstu veidos jaunas zinātniskās grupas un veiks daudzveidīgus pētījumus

28.08.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu valsts zinātniskajām institūcijām, kuru sagatavotie projekti ir apstiprināti Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē Izglītības un zinātnes ministrija saņēma 66 projektu iesniegumus, apstiprināti 28 projekti.

Projektu ietvaros ir plānots veidot zinātniskās grupas, nodrošinot papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidot jaunas darbavietas zinātniskajā grupā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem, kā arī veikt zinātniskos pētījumus atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013. gadā: enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība); inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas); nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība); sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas); vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 9 805 991 lats: 5 342 845 lati (ESF līdzfinansējums 5 207 423 lati, nacionālais publiskais finansējums 109 067 lati un privātais finansējums 26 355 lati) un aktivitātes otrajai kārtai pieejamais saistību apjoms 4 463 146 latu apmērā (ESF finansējums 3 862 527 lati un nacionālais publiskais finansējums 600 619 latu).

Maksimālais pieļaujamais ESF līdzfinansējuma apmērs ir 92,47% no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai nacionālo finansējumu nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem 7,23% apmērā, savukārt finansējuma saņēmējs nodrošina finansējumu 0,30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Aktivitātes otrās kārtas ietvaros atbalstu saņem tikai tādi projekti, kuru īstenošanas gaitā veiktās darbības atbilst valsts zinātniskās institūcijas nesaimnieciskajai pamatdarbībai.

Projektu īstenošanas gaitā zinātniskās grupas ir iecerējušas, piemēram, veikt redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumus un redzes stresa diagnostikas metodikas izstrādi; iegūt dziļāku izpratni par pretvēža ķīmijterapijas rezistences veidošanās molekulārajiem un celulārajiem mehānismiem; veikt pētījumus viedo pilsētu attīstības jomā, īpašu uzmanību veltot datu pārraidei un ieguvei; izstrādāt jaunus kompozītus ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām, to modeļus un modelēšanas un optimizācijas metodes; izstrādāt efektīvu egļu audžu atjaunošanas tehnoloģiju, kas ietver inovatīvas augsnes sagatavošanas metodes, risinājumus meža atjaunošanas izmaksu samazināšanai, vienlaikus nepazeminot audžu nākotnes vērtību; veikt starpdisciplināru Latvijas augšņu pētniecību, lai izstrādātu tautsaimnieciski nozīmīgus risinājumus to ilgtspējīgai izmantošanai; kā arī daudzus citus pētījumus.

Projektus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. augustam.

Finansējuma saņēmēju saraksts, projektu finansējuma apmērs, kā arī informācija par projektu saturu tiks publicēta VIAA interneta vietnē http://sf.viaa.gov.lv/lat/zinatne/. VIAA finansējuma saņēmējiem sniegs daudzveidīgu informatīvo atbalstu, rīkojot seminārus un pastāvīgi sniedzot individuālas konsultācijas par projektu īstenošanu.

ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” pirmajā kārtā par vairāk nekā 39 miljoniem latu tika īstenoti 35 projekti, un tie visi ir pabeigti.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot visu (ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.


Papildu informācija:
Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv