Stereotipi joprojām ir lielākais izaicinājums dzimumu līdztiesībai izglītībā Eiropā

07.06.2010

Eiropas valstīs dzimumu atšķirības pastāv gan studiju virzienu izvēlē, gan mācību rezultātos. Lai gan gandrīz visās Eiropas valstīs ir vai tiek plānota dzimumu līdztiesības politika izglītības jomā, tomēr viens no lielākajiem šķēršļiem joprojām ir stereotipi par dzimumu lomām – šāds ir galvenais secinājums šodien, 7. jūnijā, publiskotajā Eiropas Komisijas ziņojumā.

Tā pamatā ir Eurydice tīkla apkopotā informācija par situāciju visās izglītības pakāpēs 29 valstīs (visās ES dalībvalstīs, izņemot Bulgāriju, kā arī Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā).

Ziņojumā secināts, ka reti kurā Eiropas valstī valdības iniciatīvas ir vērstas uz vecāku informēšanu par dzimumu līdztiesības jautājumiem un vecāku ciešāku iesaisti dzimumu līdztiesības veicināšanā izglītībā. Raksturīgi, ka meitenes parasti iegūst labākus vērtējumus skolas noslēguma eksāmenos, savukārt zēni biežāk pārstāj apmeklēt skolu vai netiek pārcelti nākamajā klasē (sk. 1. attēlu pielikumā). Turklāt apmēram trešdaļā Eiropas izglītības sistēmu zēniem biežāk nav tik labi rezultāti lasīšanā, turpretim meitenes biežāk gūst zemākus sasniegumus matemātikā.

Daudzi jaunieši profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs savas karjeras izvēli veic saskaņā ar joprojām iesīkstējušiem dzimumu lomu stereotipiem. Ziņojumā secināts, ka karjeras izglītība, kas tiek piedāvāta apmēram pusē Eiropas valstu, ir daudz biežāk orientēta uz meitenēm nekā zēniem un parasti atbalsta meiteņu izvēli par labu tehnoloģiju un dabas zinātņu karjerai (sk. 3. attēlu pielikumā). Lai gan ir ieviestas atsevišķas iniciatīvas un projekti, Eiropas valstīs nepastāv vispārējas nacionālas stratēģijas, kuras novērstu dzimumu stereotipus karjeras izvēlē un veicinātu zēniem domātas iniciatīvas (sk. 2. attēlu pielikumā).

Gandrīz visās pētījumā iekļautajās valstīs lielākā daļa studentu un augstskolu absolventu ir sievietes, un viņu skaits ir ļoti ievērojams izglītības, veselības un labklājības, humanitāro un mākslas zinātņu studiju jomās. Vīrieši pārsvarā studē inženierzinātnes, ražošanu un būvniecību.

Ziņojumā secināts, ka aptuveni divās trešdaļās valstu pastāv dzimumu līdztiesības politika augstākās izglītības jomā (sk. 4. attēlu pielikumā). Taču gandrīz visas šīs politikas iniciatīvas un projekti skar tikai sievietes. No otras puses, sieviešu proporcija augstākās izglītības iestāžu pasniedzēju vidū samazinās ar katru akadēmiskās karjeras pakāpienu. Tomēr tikai aptuveni trešdaļā valstu īsteno konkrētus pasākumus, lai risinātu šo problēmu – Austrijā, Beļģijas flāmu kopienā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Vācijā un Zviedrijā.

Eiropas Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu (Androulla Vassiliou) secina: „Izglītības sasniegumu saistība ar dzimumu pēdējos 50 gados ir piedzīvojusi lielas izmaiņas, un tagad atšķirības izpaužas daudz sarežģītākā veidā. Mūsu skolu personāls milzīgā pārsvarā ir sievietes, bet izglītības sistēmu vadību uzņēmušies galvenokārt vīrieši. Augstskolas absolvē vairāk sievietes, bet mācības skolās visvairāk un biežāk pamet tieši zēni. Jāsecina, ka dzimumu līdztiesības politikas pamatā ir dzimuma un izglītības rezultātu komplicētā saikne.”

A. Vasiliu preses konference par jauno Eurydice publikāciju pieejama tiešsaistē šodien, 7. jūnijā, pl. 12:15 http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm. Interesentiem pieejama arī komisāres uzstāšanās slaidu prezentācija (sk. pielikumā).

Eurydice tīkls (www.eurydice.org) nodrošina informāciju un analītiskus pārskatus par Eiropas izglītības sistēmām un politiku. Tīklu koordinē un vada Eiropas Savienības Izglītības, audiovizuālo lietu un kultūras izpildaģentūra, kas koordinē publikāciju izstrādi un uztur datubāzes.

Pilns ziņojuma teksts „Dzimumu atšķirības izglītības rezultātos: iniciatīvas to novēršanai un situācija Eiropā” (Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe) angļu valodā
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Detalizēti valstu apraksti par politiku dzimumu līdztiesības jomā pieejami www.eurydice.org.

Ziņojuma drukas versija drīzumā būs pieejama arī franču un vācu valodā. Publikācijas tulkojums latviešu valodā elektroniski būs pieejams 2010. gada rudenī.

Eiropas Komisijas mājas lapa: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm.

Papildu informācija:

Pielikums: eurydice_pielikums.doc?d=files/news/3102/eurydice_pielikums.doc

Prezentācija: Gender Differences in Educational Outcomes: gender_conference_final.ppt?d=files/news/3102/gender_conference_final.ppt

Vairāk informācijas:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv