ESF projektā izglītotāji sadarbībā ar sociālajiem partneriem veidos Latvijas nozaru profesionālo kvalifikāciju sistēmu

14.09.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izstrādājusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta pieteikumu aktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (1.2.1.1.1.). 14. septembrī projektā iesaistītie sadarbības partneri parakstīja sadarbības memorandu un turpmāko trīs gadu sadarbības apliecinājumus.

Parakstot sadarbības apliecinājumu, VIAA projekta oficiālie sadarbības partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Valsts izglītības satura centrs un Izglītības kvalitātes valsts dienests – sniedza apstiprinājumu kopīgam darbam un atbildībai projekta īstenošanā. Arī parakstītā sadarbības memoranda mērķis ir apliecināt darba devēju un darbinieku pārstāvju sadarbību ar profesionālās izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem.

Projekta mērķis ir pārskatīt profesionālās izglītības saturu, piemērojot to tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem, izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, pārskatot profesiju standartus un specializāciju pamatprasības, kā arī attīstot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmu. Projektu pieci sadarbības partneri īstenos turpmāko trīs gadu laikā, un kopējais šim mērķim piešķirtais finansējums ir 2 550 000 latu.

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, parakstot sadarbības memorandu, pauda pārliecību, ka projekts apliecina mērķtiecīgu valsts profesionālās izglītības politiku, tā īstenošana sniegs stimulu un veicinās sadarbību starp izglītības politikas veidotājiem, darba devējiem, darba ņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm. Ministre aicināja ikvienu profesionālajā izglītībā iesaistīto domāt par nākotnes tautsaimniecības vajadzībām, paužot pārliecību, ka profesionālās izglītības sistēma ne tikai atbild uz darba tirgus pieprasījumu, bet pati spēj veidot šo pieprasījumu, jo „atbilstoši sagatavoti un augsti kvalificēti speciālisti ir viena no iespējām, kā piesaistīt investorus, tādējādi nosakot arī tautsaimniecības attīstības virzienus”.

VIAA direktore Dita Traidās uzsver, ka partneru līdzdalība un ESF līdzekļu atbalsts ļaus izveidot pastāvīgi strādājošu profesionālās izglītības piedāvājuma un nozaru vajadzību salīdzināšanas sistēmu un mehānismus savstarpējās atbilstības nodrošināšanai. „Profesionālās izglītības sistēmā šobrīd notiek būtiskas pārmaiņas: skolu tīkla analīze, optimizācija un specializācija, vērienīgi ieguldījumi infrastruktūrā un mācību aprīkojumā, tomēr bez šobrīd nozarēs aktuālo profesionālo kvalifikāciju un specializāciju precīzas struktūras un tieši tai atbilstošas izglītības programmu piedāvājuma profesionālā izglītība nekļūs konkurētspējīga un nozaru attīstību veicinoša. Kopā ar projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem, izveidojot nozaru ekspertu padomes, veicot detalizētu nozaru izpēti un nosakot visās tautsaimniecības nozarēs nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas, tuvāko trīs gadu laikā plānojam iedibināt patstāvīgi strādājošu Eiropas valstu praksei atbilstošu profesionālās izglītības sistēmas kvalitātes mehānismu,” informē D.Traidās.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle norāda, ka profesionālās izglītības kvalitāte ir izšķiroša tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas kāpināšanai, savukārt profesionālās izglītības kvalitāte ir vistiešākajā mērā atkarīga no veiksmīgas sadarbības ar pasūtītāju – darba devējiem. „Mēs ar projekta palīdzību vēlamies stiprināt darba devēju organizāciju un nozaru asociāciju lomu profesionālajā izglītībā, koordinējot un apvienojot to prasības nākotnes prasmēm un kompetencēm. Pēc vairāku gadu vilcināšanās, kas pagājuši, gaidot brīdi, kad profesionālā izglītība beidzot kļūs par prioritāti gan vārdos, gan darbos, ceram, ka projekts tiks veiksmīgi uzsākts un kopā ar visiem sadarbības partneriem mobilizēsimies kopīgam, produktīvam darbam,” uzsver E.Egle.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča uzsver: „Esmu gandarīta, ka projekta īstenošanas visos posmos tiks nodrošināta trīspusējā pārstāvniecība – darba dēvēji, darba ņēmēji, valsts. Nozaru izpēte un šāds sadarbības modelis garantēs, ka profesionālās izglītības iestādēs tiks īstenotas programmas, pēc kuru apgūšanas absolventi būs sagatavoti atbilstoši prasībām darba tirgū un varēs veiksmīgi uzsākt savas darba gaitas. Nodarbinātība ir šī projekta galvenais mērķis.”

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis uzsver: „Projekta īstenošanas gaitā Valsts izglītības satura centrs nodrošinās profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādi, sākotnējās profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmu izstrādi, izmantojot moduļu pieeju, kā arī kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi.”

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs Aivars Stankevičs atzīmē: „Projekta īstenošanas gaitā Izglītības kvalitātes valsts dienests būs tā institūcija, kas koordinēs ārpus profesionālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmas izveidi un darbu. Jau šobrīd vērojama plaša interese par šiem procesiem. Projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, lai interesentu grupa varētu saņemt valsts atzītus izglītības dokumentus – profesionālās kvalifikācijas apliecības. Iegūtā profesionālā kvalifikācija veicinās cilvēkresursu attīstību, palielinot šo personu konkurētspēju un izredzes veiksmīgai karjerai darba tirgū. Tāpat tiks ietaupīti laika un finanšu resursi, jo cilvēkiem nevajadzēs no jauna iestāties izglītības iestādē, lai iegūtu formālu apliecinājumu dzīvē iegūtajām zināšanām un prasmēm.”

Projekta pieteikumu VIAA iesniegs IZM 15. septembrī. Šajā aktivitātē ir noteikta ierobežota projektu iesniegumu atlase.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv